Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Päästökaupan hallintotehtävien hoitamista Ahvenanmaalla sääntelevä asetus uusittu

Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa 199/2013

Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan välisestä lainsäädäntö- sekä toimivallan jakautumisesta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991), jonka 32 §:n nojalla sopimusasetuksella voidaan siirtää maakunnalle kuuluvia hallintotehtäviä valtakunnan viranomaisen hoidettavaksi ja toisinpäin.

Valtakunnassa annettu päästökauppalaki (311/2011) on saatettu Ahvenanmaalla voimaan maakuntalailla (ÅFS 2009:31). Uudella sopimusasetuksella on kumottu ja korvattu aiempi, pitkälti samansisältöinen sopimusasetus ja päivitetty sääntelyyn päästökauppalainsäädännön muutoksista johtuvat vähäiset muutokset.

Uusi asetus tuli voimaan 1.4.2013.

 

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2009:31, muutettu ÅFS 2012:66) tarkoitettujen päästökauppaan liittyvien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa.

Selostus:

Tällä sopimusasetuksella säädetään eräiden valtakunnassa annettujen päästökauppaa koskevien säädösten soveltamisesta ja suhteesta Ahvenanmaahan. Sopimusasetuksella on siirretty Ahvenanmaan maakuntalaissa maakunnan hallitukselle kuuluvia tehtäviä Energiamarkkinavirastolle. Asetuksen 2 §:ssä säädetään tarkemmin maakunnan hallituksen tehtävistä.

Vastaava säännös sisältyi kumottuun asetukseen.

2 §
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tehtävät

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää maakunnassa sijaitsevista laitoksista ja niille myönnettäviksi ehdotetuista päästöoikeuksista laadittavasta luettelosta sekä luettelon perusteluista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää lisäksi päästöoikeuksien jaosta ja myöntämisestä toiminnanharjoittajille sekä päästöoikeuksien muuttamisesta, tarkistamisesta ja mitätöinnistä.

Selostus:

Sopimusasetuksen 2 §:ssä on selvyyden vuoksi lueteltu sellaisia Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvia tehtäviä, joita ei ole tarkoitus siirtää asetuksella. Esimerkiksi päästökauppalain 10 luvussa tarkoitettua raportointia lukuunottamatta kaikki maakunnan toimijoiden päästökauppaan liittyvä raportointi tulee tehdä valtakunnan viranomaisen sijasta maakunnan hallitukselle. Samoin valtakunnan päästökauppalain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain (ÅFS 31/2009) 5 §:n 1 momentin nojalla toiminnanharjoittajan maksettavaksi määrätty päästöoikeuden ylitysmaksu suoritetaan maakunnan viranomaisille.

3 §
Energiamarkkinaviraston tehtävät

Päästökauppalain (311/2011) 8 luvussa tarkoitettua rekisteriä ja 9 luvussa tarkoitettua rekisterin ylläpitoa sekä 10 luvussa tarkoitettua päästöjen tarkkailua, ilmoittamista ja todentamista koskevia hallintotehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa Energiamarkkinavirasto.

Selostus:

Pykälässä säädetään Energiamarkkinaviraston toimivaltaan kuuluviksi eräät lähtökohtaisesti maakunnan toimivaltaan kuuluvat, kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevat hallintotehtävät. Energiamarkkinavirasto vastasi kyseisistä tehtävistä jo aiemman asetuksen nojalla, ja ne koskevat päästökauppalain 8 ja 9 luvussa tarkoitettua rekisteriä ja sen ylläpitoa sekä 10 luvussa tarkoitettua päästöjen tarkkailua, ilmoittamista ja todentamista.

Hallintotehtäviä maakunnassa hoitaessaan Energiamarkkinaviraston tulee noudattaa valtakunnan päästökauppaa koskevien säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettua maakuntalakia, joka on tosin blankettilakiluonteestaan johtuen lähes identtinen valtakunnan päästökauppalain kanssa.

4 §
Korvaukset

Energiamarkkinavirastolle korvataan 3 §:ssä tarkoitettujen Ahvenanmaan maakunnan rekisteriä koskevien hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset siten kuin maakunnan hallitus ja Energiamarkkinavirasto yhdessä sopivat.

Päästöoikeuksien huutokaupasta valtiolle tuloutetut tulot, jotka johtuvat maakunnan puolesta huutokaupattujen päästöoikeuksien myynnistä, siirretään valtion varoista maakunnalle siten kuin maakunnan hallitus ja Energiamarkkinavirasto yhdessä sopivat. Maakunnan päästöoikeuksien osuus huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä määräytyy samalla tavoin kuin Suomen osuus määräytyy kaikkien jäsenvaltioiden huutokauppaamista päästöoikeuksista, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/29/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Selostus:

Pykälän 1 momentissa säädetään aiemman sopimusasetuksen mukaisesti Ahvenanmaan maakunnan korvausvelvollisuudesta Energiamarkkinavirastolle tälle siirrettyjen hallintotehtävien hoitamisesta syntyvistä kustannuksista.

2 momentin mukaisella Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja Energiamarkkinaviraston välisellä sopimuksella sovitaan maakunnalle säännöksen nojalla palautettavien tulojen jaksottamisesta. Maakunnan osuus päästöoikeuksien myyntituloista määritellään päästökauppadirektiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja sen perusteena on käytännössä maiden osuus todennetuista keskimääräisistä päästöistä eurooppalaisessa päästökauppajärjestelmässä vuosina 2005-2007.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (87/2006).

Asetuksen 4 §:n 2 momenttia sovelletaan kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksien huutokaupasta vuonna 2012 lähtien valtiolle tuloutettuihin tuloihin.

Selostus:

Asetus tuli voimaan 1.4.2013, ja sillä kumottiin aiemmin voimassa ollut sopimusasetus.

3 momentin nojalla Ahvenanmaan maakunnalle 4 §:n 2 momentin nojalla tuloutettavia tuloja maksetaan kolmannen päästökauppakauden päästöoikeuksien huutokaupasta, joita on käytännössä järjestetty marraskuusta 2012 lähtien.


Suvi Marttinen
Asianajaja
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy

Puh. +358 9 474 2217
suvi.marttinen@hpplaw.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.