Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Täydennyksiä geenitekniikkalakiin ympäristövahinkojen korjaamisesta

Laki geenitekniikkalain muuttamisesta 387/2009

Lain muutoksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta (ympäristövastuudirektiivi 2004/35/EY). Samanaikaisesti on säädetty uusi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta sekä täydennetty luonnonsuojelulakia, vesilakia, ympäristönsuojelulakia ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia.

Ympäristövastuudirektiivin tarkoittamien ympäristövahinkojen korjaamisvastuun edellytyksistä säädetään täydentämällä geenitekniikkalakia, johon otetaan myös tarvittavat viittaukset uuteen lakiin.

Ks. myös hallituksen esitys 228/2008 vp.

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/1995) 7 luvun otsikko ja 44 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 44 §:n 1 momentti laissa 847/2004, ja lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 847/2004 kumotun 23 §:n tilalle uusi 23 § sekä lakiin uusi 36 c § seuraavasti:

7 luku
Kiellot, rajoitukset ja määräykset

23 §
Määräys merkittävän ympäristöhaitan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi

Jos 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun säännösten vastaisen toiminnan seurauksena aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 a §:ssä tarkoitettua merkittävää vesistön pilaantumista tai luonnonsuojelulain (1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitettu luontovahinko, geenitekniikanlautakunnan on, sen lisäksi, mitä 22 §:ssä säädetään, määrättävä vahingon tai sen uhan aiheuttanut toiminnanharjoittaja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi taikka ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetussa laissa (383/2009) tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin. Määräyksen antamisessa noudatetaan tämän lain 22 §:ssä säädettyä menettelyä.

Geenitekniikan lautakunnan on pyydettävä 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisemista varten tarvittavat lausunnot.

Selostus:

Pykälän otsikkoon lisättiin sana -määräys osoittamaan, että luku sisältää myös merkittävien ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista koskevat määräykset.

Koska geenitekniikkalaissa ei ole säännöksiä ympäristövastuudirektiivin tarkoittaman vesistön merkittävän pilaantumisen tai luontovahingon ehkäisemisestä, rajoittamisesta ja korjaamisesta, lakiin lisättiin uusi 23 § lailla 847/2004 kumotun 23 §:n tilalle. Ehkäisemis- ja korjaamisvastuusta säädetääin lain 7 luvussa, johon sisältyvät säännösten vastaisen toiminnan kieltämistä tai toiminnan rajoittamista koskevat säännökset. Kuten ympäristönsuojelu- ja vesilaissa myös geenitekniikkalain mukaisten toimintojen osalta ympäristövahingon korjaamisvastuu kytkeytyy lainrikkomustilanteisiin.

36 c §
Vireillepano-oikeus

Edellä 23 §:ssä tarkoitetun asian voi kirjallisesti panna vireille:

1) se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;

2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Selostus:

Pykälässä säädetään vireillepano-oikeudesta. Ympäristövahingon korjaamista koskevan asian voi geenitekniikan lautakunnassa saattaa vireille asianosainen eli se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä rekisteröity ympäristönsuojeluyhdistys tai -säätiö toimintaalueellaan.

44 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusoikeus 23 §:n mukaisessa asiassa on myös rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Selostus:

1 momenttia täydennettiin siten, että valitusoikeus lain 23 §:n mukaisessa asiassa on myös rekisteröidyllä ympäristönsuojeluyhdistyksellä tai -säätiöllä toiminta-alueellaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

HE 228/2008
YmVM 3/2009
EV 48/2009
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 35/2004/EY (32004L0035); EYVL N:o L143, 30.4.2004, s. 56

 

 

Suvi Marttinen
Asianajaja
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy

Puh. +358 9 474 2217
suvi.marttinen@hpplaw.fi

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.