Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 1359/2007

Eräistä pitkän altistusajan vaativista ammattitaudeista sekä vakuuttamattomista tapaturmista Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle aiheutuvat korvauskustannukset siirrettiin rahoitettaviksi jakojärjestelmällä. Vakuutusyhtiöt vastaavat tästä lähin näistä nykyisin rahastoitavista korvauskustannuksista vuosittain vakuutusmaksutulojensa mukaisessa suhteessa. Tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa varten tarvittavien terveystietojen luovuttamista ja siitä aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä täsmennettiin. Suullinen käsittely tehtiin mahdolliseksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa myös asianosaisen pyynnöstä.

Ks. myös lain viralliset perustelut: HE 138/2007.

 

28 §

Jos vuosityöansio on pienempi kuin 9 211,76 euroa, se korotetaan 9 211,76 euroksi. Vuosityöansiota ei kuitenkaan koroteta, jos työntekijä sai tapaturman sattuessa:

1) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen lakien mukaista toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä;
2) kansaneläkelaissa (568/2007) tarkoitettua toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä;
3) työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun aikaisempaan lainsäädäntöön perustuvaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä;
4) kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun aikaisempaan lainsäädäntöön perustuvaa työkyvyttömyyseläkettä;
5) tämän lain mukaan määräytyvää, toistaiseksi myönnettyä täyttä tapaturmaeläkettä tai sitä vastaavaa liikennevakuutuslain mukaista korvausta; taikka
6) 1–4 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön perustuvaa vanhuuseläkettä ja työntekijä oli tapaturman sattuessa täyttänyt 65 vuotta.

Selostus:

Pykälän 6 momenttiin tehtiin tammikuun 1 päivänä 2007 voimaan tulleesta työntekijän eläkelaista ja siihen liittyvästä työeläkelainsäädännön uudistuksesta (HE 45/2006 vp) sekä vuoden 2008 alusta voimaan tulevasta uudesta kansaneläkelaista (HE 90/2006 vp) johtuvat säädösviittausten muutokset. Ne sisältävät viittaukset myös lain uudistusten yhteydessä kumoutuneeseen lainsäädäntöön, johon perustuvat eläkkeet myös otetaan pykälää sovellettaessa huomioon.

35 §

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavalla vakuutuslaitoksella on oltava laskuperusteet, joissa määrätään, miten vakuutusmaksut lasketaan. Laskuperusteet on laadittava tämän lain mukaiselle pakolliselle vakuutukselle, 57 §:n 1 ja 4 momentin mukaiselle työajan vakuutukselle ja 57 §:n 2 ja 3 momentin mukaiselle vapaa-ajan vakuutukselle kullekin erikseen.

Selostus:

Pykälää muutettiin niin, että siitä ilmenee selkeästi tämän lain mukaisten vakuutusmaksujen laskuperusteiden erillisyys. Vakuutusyhtiöllä pitää olla vakuutusmaksujen laskuperusteet erikseen kutakin tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutusta varten.

53 §

Asian käsittelyssä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa toimitetaan tarvittaessa asian selvittämiseksi suullinen käsittely siten kuin hallintolainkäyttölain 37 §:ssä säädetään. Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Oikeudenkäynnin julkisuudesta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanosta asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta, on voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa (381/2007) säädetään. Tarkempia säännöksiä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Muutoksenhakulautakunta vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

Selostus:

Pykälän 6 momenttiin tehtiin lisäys, jonka mukaan myös tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalla on mahdollisuus soveltaa hallintolainkäyttölain (586/1996) 38 §:n säännöstä, joka koskee suullisen käsittelyn järjestämistä asianosaisen pyynnöstä. Muutos vastaa muissa sosiaalivakuutuksen alalla toimivissa muutoksenhakulautakunnissa noudatettavia periaatteita.

53 i §

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilintarkastukseen sovelletaan, mitä tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään tilintarkastajan riippumattomuudesta, esteellisyydestä, salassapitovelvollisuudesta, erottamisesta ja eroamisesta. Muutoksenhakulautakunnan täysistunto valitsee vuosittain tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Tilinpäätöksen vahvistaa ja vastuuvapauden hallintojaostolle myöntää tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan täysistunto. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta antaa vahvistetun tilinpäätöksen tiedoksi Vakuutusvalvontavirastolle. Jos tilinpäätös osoittaa yli- tai alijäämää vahvistettuun talousarvioon nähden, erotus otetaan huomioon seuraavalta vuodelta määrättävän oikeushallintomaksun perusteissa.

Selostus:

Pykälän 4 momenttia muutettiin. Eduskunta on hyväksynyt tilintarkastuslainsäädäntöä koskevan kokonaisuudistuksen, jonka johdosta uusi tilintarkastuslaki (459/2007) tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. Samassa yhteydessä eduskunta teki muutoksen myös tapaturmavakuutuslain tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilintarkastusta koskeviin säännöksiin. Lain sanamuoto muutettiin Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean (Komiteamietintö 2001:9) ehdottamien periaatteiden mukaiseksi.

58 §

Vakuutuslaitos on velvollinen suorittamaan vuosittain Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle maksun muista kuin 60 b §:n 1 momentin mukaan rahoitettavista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamista varten. Maksun perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö liiton hakemuksesta enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vakuutuslaitos tilittää maksut liitolle. Tarkempia säännöksiä maksun tilityksestä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Selostus:

Pykälään tehtiin tekniset muutokset, jotka johtuvat siitä, että Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vakuuttamattomista tapaturmista ja asuin- ja oleskelupaikkakunnan vakuutuslaitoksen tehtävistä johtuvat kustannukset siirrettiin ehdotuksen 60 b §:n mukaisesti jakojärjestelmällä rahoitettaviksi.

60 §

Tämän lain 10 §:n 2 momentissa, 11 §:ssä, 12 §:n 1 momentissa, 28 §:n 6 momentissa, 35 a §:ssä, 53 §:n 5 momentissa ja 60 a §:n 4 momentissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Tämän lain 16 §:n 3 momentissa, 20 §:n 2–4 momentissa ja 20 a §:n 2–4 momentissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Tarkistetut rahamäärät pyöristetään siten, että 20 §:n 2–4 momentissa, 20 a §:n 2–4 momentissa ja 60 a §:n 4 momentissa säädetyt rahamäärät pyöristetään lähimmäksi sentiksi, 10 §:n 2 momentissa, 12 §:n 1 momentissa ja 35 a §:ssä säädetyt rahamäärät lähimmäksi täydeksi euroksi sekä 11 §:ssä, 16 §:n 3 momentissa, 28 §:n 6 momentissa ja 53 §:n 5 momentissa säädetyt rahamäärät lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi.

Tapaturmaeläke, jatkuvana maksettava haittaraha ja perhe-eläke tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Selostus:

Pykälän 1 ja 2 momenttiin tehtiin työntekijän eläkelaista johtuvat säädösviittausmuutokset.

60 b §

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuosittain tässä pykälässä tarkoitettujen kustannusten rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa siten kuin 2―7 momentissa säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmaksutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksutuloa. Rahoitettavat kustannukset ovat:

1) 10 §:n 2 momentin ja 11 §:n mukaiset vakuuttamattomassa työssä sattuneista tapaturmista aiheutuvat kustannukset, joista on vähennetty 36 §:n nojalla saadut maksut;
2) Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuvista asuin- ja oleskelupaikan vakuutuslaitoksen tehtävistä aiheutuneet kustannukset;
3) vakuutusyhtiön kalenterivuonna maksamat:
a) tapaturmaeläkkeiden, jatkuvina maksettavien haittarahojen, perhe-eläkkeiden, kertakaikkisten korvausten, hautausapujen sekä haitta-, vaate- ja opaskoiralisien indeksikorotukset;
b) 15, 15 a ja 15 b §:ssä säädetyt sairaanhoidon korvaukset ja maksut, jotka maksetaan, kun tapaturman sattumispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli yhdeksän vuotta;
c) tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen korvaukset, jotka maksetaan, kun tapaturman sattumispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli yhdeksän vuotta;
d) korvaukset ammattitautilain (1343/1988) mukaan korvattavasta ammattitaudista, jonka ilmetessä on kulunut vähintään viisi vuotta altistuksesta, joka on viimeksi voinut aiheuttaa ammattitaudin;
e) 14 §:n 4 momentissa tarkoitetut kulut, jotka on korvattu d kohdassa tarkoitettua ammattitautia epäiltäessä.

Selostus:

Pykälän 1 momenttiin tehtiin muutokset, joilla pitkän latenssiajan ammattitautien rahoitus sekä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton vakuuttamattomista tapaturmista ja asuin- ja oleskelupaikkakunnan tehtävistä johtuvien kustannusten rahoitus siirtyvät rahoitettaviksi vuosittain jakojärjestelmäperiaatteella. Jakojärjestelmällä rahoitetaan sellaiset ammattitautilain mukaan korvattavat ammattitaudit, joissa sellaisesta altistuksesta, joka on viimeksi voinut aiheuttaa ammattitaudin on vähintään viisi vuotta. Jakojärjestelmään eivät näin ollen kuulu ammattitaudit, joissa altistus voi lääketieteen tiedon mukaan aiheuttaa ammattitaudin lyhyemmässä ajassa kuin viidessä vuodessa altistuksesta eivätkä muut ammattitaudit, joissa altistuksen päättymisestä on ammattitaudin ilmetessä kulunut vähemmän kuin viisi vuotta. Tarkoituksenmukaista on, että vakuutuslaitos pyytää 30 c §:ssä tarkoitetun tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon periaatteellisena asiana siitä, kuuluuko ammattitauti tämän pykälän soveltamispiiriin. Jakojärjestelmään kuuluvat myös 14 §:n 4 momentissa tarkoitetut tutkimuskulut, jotka on korvattu edellä tarkoitetun ammattitaudin perustellun epäilyn johdosta.

60 c §

Jos vakuutuskantaa on siirtynyt vakuutusyhtiöstä toiseen jakautumisen tai vakuutuskannan luovutuksen seurauksena, siirtyneisiin vakuutuksiin kohdistuvien toteutuneiden ja ennakkoarvion mukaisten vakuutusmaksutulojen ja jakojärjestelmäkorvausten sekä näitä vakuutuksia vastaavan osuuden jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetusta jakojärjestelmäsaldosta katsotaan 60 b §:n 4 momentin mukaista ennakkoarviota tehtäessä ja pykälän 5 momentin mukaisia jakojärjestelmäeriä vahvistettaessa kuuluvan sille vakuutusyhtiölle, jolle vakuutuskanta on siirtynyt.

Selostus:

Pykälä on uusi. Sillä selkeytetään vakuutusyhtiön jakautumista ja vakuutuskannan siirtoa koskevissa tilanteissa 60 b §:ssä säädettyjen vakuutusmaksutulojen, jakojärjestelmäkorvausten sekä toiseen vakuutusyhtiöön siirtyneitä vakuutuksia vastaavan jakojärjestelmäsaldon osuuden kohdentumista 60 b §:ssä tarkoitettua ennakkoarvioita tehtäessä ja lopullisia jakojärjestelmäeriä vahvistettaessa. Mainitut erät kohdennetaan sille vakuutusyhtiölle, jolle vakuutuskanta on siirtynyt.

64 b §

Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus tarkastaa työnantajan asiakirjoista työnantajan tämän lain mukaisen tietojenantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen oikeellisuus. Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus saada poliisilta ja muulta viranomaiselta virka-apua edellä tarkoitettujen tietojen saamiseksi.

Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada maksutta tiedot, jotka niillä on tämän lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 b §:n mukaan oikeus saada. Jos 64 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot pyydetään tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle lisäkustannuksia, lisäkustannukset on korvattava.

Vahingoittuneen terveydentilaa koskevat tiedot on 2 momentissa tarkoitetulla pyytäjällä oikeus saada siinä muodossa kuin pyytäjä on luovutuspyynnössä yksilöinyt. Tällöin tietojen luovuttajalla on oikeus saada 64 a §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella luovuttamistaan tiedoista tietojen pyytäjältä kohtuullinen korvaus tietojen luovuttamisesta aiheutuneesta työstä ja kustannuksesta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla ammattihenkilöllä on oikeus saada kohtuullinen palkkio 64 a §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyn tietojenantovelvollisuuden perusteella antamastaan lausunnosta. Lausunto on annettava Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen. Jos lausunnon on antanut kunnan tai kuntayhtymän järjestämän terveydenhuollon palveluksessa oleva henkilö, palkkio suoritetaan kunnalle tai kuntayhtymälle.

Selostus:

Pykälän 1 momentti ei sisällä asiallisia muutoksia.

Pykälän 2 momentissa säädetään vakuutuslaitoksen, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja muutoksenhakuelimen oikeudesta saada nykyiseen tapaan maksutta tietoja. Täsmennyksen vuoksi momenttiin on lisätty viittaus myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin, koska tapaturmavakuutuksen täyskustannusvastuuseen liittyvä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 13 b §:ään perustuva, julkisen terveydenhuollon tiedonantovelvollisuus on aina maksuton. Mikäli tietoja tarvitaan tietyssä muodossa, on tästä aiheutuvat lisäkustannukset tietojen luovuttajalle korvattava niiden määrästä riippumatta. Momentista poistettiin siten edellytys lisäkustannusten olennaisuudesta tarpeettomana.

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi luovuttaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n mukaan potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja ilman potilaan suostumusta, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. Tapaturmavakuutusjärjestelmällä on oikeus tämän lain 64 a §:n nojalla saada tapaturma- ja ammattitautipotilaasta vain vakuutusjärjestelmän toimeenpanoa varten välttämättömät tiedot.

Pykälän uudessa 3 momentissa täsmennetään terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamista tietyssä muodossa. Terveydentilaa koskevat tiedot tulee luovuttaa vakuutusjärjestelmän haluamassa muodossa siten, kun se on kirjallisessa luovutuspyynnössä yksilöity. Tämä ei tarkoita sairauskertomuskopioiden luovuttamista sellaisenaan, vaan luovuttaja on edelleen nykyiseen tapaan velvollinen harkitsemaan, mitkä tiedot ovat välttämättömiä luovutuspyynnöstä ilmenevän käyttötarkoituksen kannalta ja siksi mahdollista luovuttaa.

Välttämättöminä ei voida pitää sellaista tietoja, joilla ei selvästi voi olla merkitystä korvattavuuden edellytyksiä arvioitaessa. Yksittäisen tiedon merkityksen korvausasian ratkaisun kannalta voi arvioida lain mukaan vasta vakuutuslaitos korvauspäätöstä tehdessään. Tietojen luovuttajan on tietojen luovutettavuutta arvioidessaan otettava huomioon, että korvauksen ratkaisemiselle välttämättömien tietojen luovuttamatta jättäminen voi johtaa vahingoittuneen korvauksen epäämiseen tai aiheettomaan korvaukseen. Vakuutuslaitoksen on pyynnössään yksilöitävä tietojen käyttötarkoitus ja mahdollisuuksien mukaan tarvittavat tiedot niin, että tietojen luovuttaja voi arvioida, mitkä tiedot eivät selvästikään ole käsiteltävän asian kannalta tarpeellisia. Vakuutuslaitos, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tai muutoksenhakuelin suorittavat tietojen luovuttamisesta aiheutuneesta työstä ja kustannuksista kohtuullisen korvauksen.

Pykälän uudeksi 4 momentiksi siirrettiin sanamuodoltaan tarkistettuna nykyinen 41 §:n 6 momentti, joka koskee terveydenhuollon ammattihenkilön oikeutta saada antamastaan lausunnosta kohtuullinen palkkio. Lääkärillä on aina oikeus saada kohtuullinen palkkio tietojenantovelvollisuuden perusteella antamastaan lausunnosta. Lausunto on annettava Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen. Lomakkeella tarkoitetaan E-lomaketta, jolla toimitetaan tietoja vakuutusyhtiölle muun muassa tapaturman sattumisesta, tutkimisesta ja hoidosta.

 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä lakia sovellettaessa 28 §:n 6 momentissa säädetty rahamäärä vastaa vuoden 2004 indeksitasoa.

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön 60 b §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella vapautuva korvausvastuu siirtyy lain tullessa voimaan yhtiön sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitettuun vakuutusyhtiökohtaiseen jakojärjestelmäsaldoon.

Tämän lain 60 b §:n 1 momentin 3 d ja e kohtaa sovelletaan ammattitautilaissa tarkoitettuun ammattitautiin ja ammattitautiepäilystä aiheutuneisiin kuluihin, jos altistusta, joka on viimeksi voinut aiheuttaa ammattitaudin, on ollut lain tultua voimaan.

 

 

Johan Pråhl
Lakimies
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy


Edelliselle sivulle

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.