Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 17.12.2010

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite TAA 1–1147/2010 vp

Loppuun käsitelty

Perjantaina 17.12. klo 10.00 pääluokkien 35 ja 36 yleiskeskustelut, pääluokkien 28, 30 ja 33 äänestykset klo 12.00, pääluokan 35 sekä osastoja ja yleisperusteluja koskevat äänestykset istunnon lopussa

Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala

Pääluokka 36 Valtionvelan korot

Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 13.12.2010

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 231/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 48/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Marshallin-saarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 232/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 49/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 233/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 50/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 101/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 27/2010 vp

Lakialoite LA 18/2010 vp

Toimenpidealoite TPA 39/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 146/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 27/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 203/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 28/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 304/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 46/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 197/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 34/2010 vp

Lakialoite LA 56/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 239/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 12/2010 vp

Lakialoite LA 85/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Hallituksen esitys HE 184/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 14.12.2010

Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2010 vp, Hallituksen esitys HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 47/2010 vp, Lakialoite LA 66/2009 vp, 16, 60/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 51/2010 vp

Lakialoite LA 132, 141/2007 vp, 52, 55, 102, 116, 129/2008 vp, 19, 76, 102/2009 vp, 14/2010 vp

Toimenpidealoite TPA 60, 62/2009 vp, 15, 73, 80, 84/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 43/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 254/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 45/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 23/2010 vp - HE 212/2010 vp Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää ajokorttisäännöksiä niin, että ne vastaisivat liikenneturvallisuusvaatimusten ohella myös perustuslain vaatimuksia. Esitykseen sisältyvät ehdotukset tieliikennelain, ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain ja taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muutoksiksi uuden lain johdosta. Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset rikoslain ja rikesakkorikkomuksista annetun lain muuttamisesta uuden lain johdosta. Ajokorttiluokitusta ja erityisesti kuorma-auton, linja-auton ja moottoripyörän ajokortin vähimmäisikävaatimuksia tarkistettaisiin. Ajokorttien voimassaoloaikoja muutettaisiin ja ajokorteille säädettäisiin hallinnolliset voimassaoloajat. Kuorma- ja linja-auton ajokortit olisivat voimassa enintään viisi tai kaksi vuotta kerrallaan ajokortin haltijan iästä riippuen ja muut ajokortit enintään 15 tai viisi vuotta kerrallaan. Lakiehdotuksessa muutettavaksi ehdotettava laki rikesakkorikkomuksista on suunniteltu tulevaksi voimaan vasta vuonna 2013 tai 2014.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Kaj Laine.

LiVM 22/2010 vp - HE 211/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettua lakia.

Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottajilta vaadittaisiin vaarallisten aineiden ajolupa. Sen lisäksi vaadittaisiin näihin kuljetuksiin liittyvää riittävää työkokemusta tai muuten hankittua osaamista. Kokemuksen vaihtoehtona voisi olla Liikenteen turvallisuusviraston antama koulutus. Ajokorttia varten suoritettavan ajokokeen vastaanottajilta vaadittaisiin kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus, joka rakentuisi liikenneopettajakelpoisuudelle. Peruskoulutus antaisi kelpoisuuden henkilöauton B-luokan ajokokeiden vastaan ottamiseen. B-luokan ajokokeen vastaanottajalla olisi oikeus ottaa vastaan myös AM-luokan mopolla ja kevyellä nelipyörällä suoritettavia ajokokeita. Muiden luokkien ajokokeiden vastaanottamiseen edettäisiin B-luokassa toimimisen ja mainittuihin luokkiin hankittavan lisäkelpoisuuden pohjalta. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ajokokeen vastaanottajien olisi määrävuosin osallistuttava jatkokoulutukseen ja vuosittain tapahtuvaan työnseurantaan toiminnan laadun varmistamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Kaj Laine.

LiVM 22/2010 vp - HE 211/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettua lakia.

Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottajilta vaadittaisiin vaarallisten aineiden ajolupa. Sen lisäksi vaadittaisiin näihin kuljetuksiin liittyvää riittävää työkokemusta tai muuten hankittua osaamista. Kokemuksen vaihtoehtona voisi olla Liikenteen turvallisuusviraston antama koulutus. Ajokorttia varten suoritettavan ajokokeen vastaanottajilta vaadittaisiin kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan peruskoulutus, joka rakentuisi liikenneopettajakelpoisuudelle. Peruskoulutus antaisi kelpoisuuden henkilöauton B-luokan ajokokeiden vastaan ottamiseen. B-luokan ajokokeen vastaanottajalla olisi oikeus ottaa vastaan myös AM-luokan mopolla ja kevyellä nelipyörällä suoritettavia ajokokeita. Muiden luokkien ajokokeiden vastaanottamiseen edettäisiin B-luokassa toimimisen ja mainittuihin luokkiin hankittavan lisäkelpoisuuden pohjalta. Esitys liittyy ajokorteista annetun direktiivin toimeenpanoon.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Kaj Laine.

LiVM 21/2010 vp - HE 238/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavan viestintämarkkinalakia, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettua lakia. Esityksellä on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön ne sähköisen viestinnän direktiiveihin kohdistuvat muutokset, jotka on hyväksytty joulukuussa 2009. Viestintävirasto saisi esityksen mukaan eräitä uusia toimivaltuuksia, joiden perusteella se voisi jatkossa asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle uudenlaisia käyttöoikeuden luovutusvelvoitteita. Uudet luovutusvelvoitteet koskisivat viestintäpalvelun tarjontaan läheisesti liittyviä tukipalveluita. Lisäksi Viestintävirasto voisi velvoittaa teleyrityksen eriyttämään jonkin toiminnallisen kokonaisuuden sen muusta liiketoiminnasta eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät ja jos komissio hyväksyy tämän velvoitteen asettamisen tietylle huomattavan markkinavoiman yritykselle. Viestintävirasto voisi myös vastaisuudessa asettaa teleyritykselle sellaisia velvoitteita sekä luovutusvelvollisuuden käyttöä koskevia ehtoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus voidaan teknisesti toteuttaa. Kyseessä voisi esimerkiksi olla jokin käyttöoikeuden käytännön toteuttamisen kannalta välttämätön toimenpide. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

PeVM 8/2010 vp - HE 80/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisuuslakia. Pääasialliset muutokset koskisivat kansalaisuuteen edellytettävän asumisajan lyhentämistä yhtäjaksoisen asumisajan osalta viiteen vuoteen ja kerätyn asumisajan osalta seitsemään vuoteen. Puolet Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla oleskellusta ajasta laskettaisiin mukaan asumisaikaan.

Asumisaikaedellytyksestä tehtäviä poikkeuksia selkiytettäisiin. Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseksi asumisajasta voitaisiin poiketa, jos hakija osoittaa hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen laissa tarkemmin edellytetyllä tasolla. Myös nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamisen perusteista sekä poikkeamisen yhteydessä määrättävän odotusajan määräytymisestä ja pituudesta säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin laissa. Entinen Suomen kansalainen voisi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä. Voimassa olevan lain entistä Suomen kansalaista koskeva viiden vuoden siirtymäsäännös menetetyn kansalaisuuden takaisinsaamiseksi vakinaistettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2011.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 15.12.2010

Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain, ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain ja rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 310/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 311/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 312/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Hallituksen esitys HE 313/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 314/2010 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

Hallituksen esitys HE 315/2010 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 316/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 114/2010 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 11.1.2011.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.