Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.11.2010

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 188/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 40/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 209/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 41/2010 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 79/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 42/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 230/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 21/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 245/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 22/2010 vp

Hyväksyttiin

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/2010 vp
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 78/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 21/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 196/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 16/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 73/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 176/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 30/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 217/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 31/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 132/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 173/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 27/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 176/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 30/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 244/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 24.11.2010

Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 37/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 117/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 22/ 2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 130/2010 vp

Hyväksyttiin

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 17/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 214/2010 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Uusimmat mietinnöt ja lausunnot löytyvät eduskunnan internetsivulta www.eduskunta.fi sivun alalaidasta kohdasta: Uusimmat mietinnöt ja lausunnot.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.11.2010

Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 257/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta

Hallituksen esitys HE 258/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 259/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta

Hallituksen esitys HE 260/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Hallituksen esitys HE 261/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys rautatielaiksi

Hallituksen esitys HE 262/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 263/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 264/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

Talousarvioaloite TAA 1144–1147/ 2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite LTA 114–128/ 2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 24.11.2010

Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 108/2010 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Torstai 25.11.2010

Laki vesiliikennelain 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 89/2010 vp (Sirpa Asko-Seljavaara/kok ym.)

Liikennevaliokuntaan

Laki kiskoliikenteen kalustomarkkinoiden toimivuuden turvaamisesta ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 105/2010 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Liikennevaliokuntaan

Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait

Lakialoite LA 107/2010 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Ympäristövaliokuntaan

Pakkokeinolaki

Lakialoite LA 110/2010 vp (Ilkka Kantola/sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.