Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.11.2010

Lakialoite laiksi eduskuntaryhmien tuesta

Lakialoite LA 34/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 206/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 142/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 148/2010 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2010 vp

Lakialoite LA 91/2007 vp, 74/2009 vp, Toimenpidealoite TPA 63/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 180/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 186/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 19/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 202/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 20/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Hallituksen esitys HE 110/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 20/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 193/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö

MmVM 17/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/2010 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 67/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 177/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 108/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 29/2010 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 169/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 154/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 22/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 170/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 24/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 109/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 25/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 19.11.2010

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 149/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 8/2010 vp

Lakialoite LA 70, 72, 76/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 28/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Uusimmat mietinnöt ja lausunnot löytyvät eduskunnan internetsivulta www.eduskunta.fi sivun alalaidasta kohdasta: Uusimmat mietinnöt ja lausunnot.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.11.2010

Hallituksen esitys esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitys HE 222/2010 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 224/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 250/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 251/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 252/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 253/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 254/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 255/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 256/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 18.11.2010

Laki työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 80/2010 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työntekijän eläkelain 92 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 87/2010 vp (Mikko Kuoppa/vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 90/2010 vp (Esko Kiviranta/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 19.11.2010

Työllisyyden turvaaminen Suomessa välikysymys VK 4/2010 vp Äänestykset: Jaa 105, Ei 67, T 0, P 27.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.