Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.11.2010

Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 144/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/ 2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 97/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 157/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 19/ 2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 151/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 166/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 14/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 195/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 153/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 20/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Hallituksen esitys HE 102/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 172/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Uusimmat mietinnöt ja lausunnot löytyvät eduskunnan internetsivulta www.eduskunta.fi sivun alalaidasta kohdasta: Uusimmat mietinnöt ja lausunnot.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.11.2010

Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 225/2010 vp

Hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 226/2010 vp

Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, puolustusvaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys Suomen tasavallan hallituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin välisen isäntämaasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 229/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 230/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 231/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 232/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 233/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla

Hallituksen esitys HE 234/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 246/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 245/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 235/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Hallituksen esitys HE 236/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 237/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 247/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 238/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 239/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliountaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 240/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliountaan

Hallituksen esitys mittauslaitelaiksi

Hallituksen esitys HE 241/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 248/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta

Hallituksen esitys HE 249/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 242/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 243/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n sekä yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 244/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 10.11.2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 227/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

Talousarvioaloite TAA 1–1143/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 219/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 220/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 221/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitys HE 223/2010 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Torstai 11.11.2010

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 91/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n, verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n ja arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin muuttamisesta

Lakialoite LA 92/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n ja arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 93/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki verotusmenettelylain muuttamisesta

Lakialoite LA 94/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakialoite LA 95/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki pakkausverosta

Lakialoite LA 96/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 97/2010 vp (Anneli Kiljunen/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 98/2010 vp (Anneli Kiljunen/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 99/2010 vp (Anneli Kiljunen/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain eräiden säännösten kumoamisesta

Lakialoite LA 100/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 101/2010 vp (Tuula Väätäinen/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2011 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 102/2010 vp (Eero Heinäluoma/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 103/2010 vp (Tuula Väätäinen/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 9.11.2010

Valiokuntien täydennysvaalissa eduskunta on valinnut ehdokaslistojen mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylanderin, tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Lehden ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Pertti Hemmilän, lakivaliokunnan jäseneksi ed. Lasse Virénin, sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylanderin sekä jäseneksi ed. Sampsa Katajan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Lasse Virénin, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Sanna Lauslahden ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Tuija Nurmen ja tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Lasse Virénin.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa eduskunta on valinnut ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Ilkka Viljasen.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta Valtioneuvoston selonteko VNS 9/2010 vp. Asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.