Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.10.2010

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009, Kertomus K 3/2010 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 19/2010 vp

Päättynyt

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.10.2010

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 77/2010 vp, Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2010 vp

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Hallituksen esitys Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 161/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 38/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 111/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 17/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 167/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö, LiVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 87/2010 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 150/2010 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 16/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 27.10.2010

Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 106/2009 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 16/2010 vp

Lakialoite LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 28/2010 vp - HE 139/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäismääräinen kuntoutusraha ja vähimmäismääräinen sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi ehdotetaan, että kansaneläkeindeksiin sidotaan myös lapsilisät sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Esitykseen sisältyy myös ehdotus niiden sairausvakuutuslaissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa olevien euromäärien muuttamisesta vuoden 2010 tasoon, joita jo voimassa olevan lain mukaan korotetaan vuosittain indeksin muutosta vastaavasti. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, kuitenkin niin, että etuuksien kansaneläkeindeksiin sitomista koskeva muutos tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 27/2010 vp - HE 177/2010 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Muutosten tavoitteena on vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston talouden kestävyyttä, parantaa suhdannepuskurin toimivuutta sekä turvata työttömyysvakuutusmaksujen vakaus ja kohtuullinen taso. Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysvakuutusmaksun määräytymisperusteita muutettaisiin siten, että laissa säädettäisiin rajat, joiden sisällä työttömyysvakuutusmaksun määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella. Esityksessä ehdotetaan, että jos palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan keskimääräisen maksun yhteismäärä alittaisi 1,50 prosenttia tai ylittäisi 3,30 prosenttia, maksuprosentista olisi säädettävä lailla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuussa 2010. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

TaVM 25/2010 vp - HE 109/2010 vp Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettua lakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön kaksi uudelleen laadittua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä eli niin k>utsutut ecodesign-direktiivi ja energiamerkintädirektiivi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

TaVM 24/2010 vp - HE 107/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annettua lakia. Esityksen mukaan voitaisiin vaihtaa perustietojen lisäksi myös salassa pidettäviä tietoja laissa tarkoitettujen valtion viranomaisten ja valtion erityisrahoitusyhtiön välillä.

Esityksen tavoitteena on parantaa yrityspalvelussa tarvittavien tietojen saatavuutta sekä yrityspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua. Säätämällä yrityspalvelussa tarvittavien tietojen vaihdosta nykyistä laajemmin yrityspalveluja tuottavien organisaatioiden välillä voidaan nopeuttaa palvelua ja välttää päällekkäistä työtä palvelua tarjoavissa organisaatioissa sekä vähentää yritysten hallinnollista kuormitusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

StVM 29/2010 vp - HE 108/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkeindeksistä annettua lakia siten, että lakiin otettaisiin säännös perusturvan riittävyyden määräajoin tehtävästä kokonaisarvioinnista. Joka neljäs vuosi annettavan arvioinnin teettämisestä vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Ehdotuksen mukaan henkilön tai kotitalouden perusturvan riittävyyttä arvioitaessa otettaisiin huomioon Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemat etuudet sekä toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki. Arvioinnin kohteena olevien etuuksien lisäksi arviossa tarkasteltaisiin kyseisiä etuuksia saavien henkilöiden ja kotitalouksien toimeentuloon oleellisesti vaikuttavia muita tekijöitä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

LaVM 20/2010 vp - HE 110/2010 vp Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

VaVM 39/2010 vp - HE 148/2010 vp Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta. Valmisteveroa ehdotetaan kannettavan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Valmisteveroa kannettaisiin kaikista sellaisista tuotteista, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 1704, 1806, 2105 sekä eräistä nimikkeiden 2106 ja 1901 tuotteista. Ehdotettavan veron suuruus olisi makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilogrammalta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.10.2010

Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 201/2010 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 202/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 204/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 206/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 207/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 208/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 209/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 210/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 211/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

Hallituksen esitys HE 213/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 214/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 217/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 218/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 27.10.2010

Hallituksen esitys postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 216/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 84/2010 vp (Arto Satonen/kok ym.)

Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 85/2010 vp (Esko-Juhani Tennilä/vas ym.)

Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 28.10.2010

Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 203/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 205/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 215/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta Lakialoite LA 52/2010 vp (Satu Taiveaho/sd ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 79/2010 vp (Mika Lintilä/kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.