Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.10.2010

Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 113/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2010 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys HE 168/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Hallituksen esitys HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 23/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 155/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 100/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2010 v

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 7/2010 vp - HE 128/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksessä ehdotetaan, että kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten perustamishankkeiden hankekohtaisista valtionavustuksista luovutaan ja perustamishankkeiden rahoitus otetaan poistojen kautta huomioon käyttökustannusten valtionosuusperusteissa vuoden 2012 alusta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta, mutta kansanopistojen valtionosuusperusteen muutosta sovellettaisiin vasta vuoden 2012 rahoitukseen. Samoin perustamishankejärjestelmään ehdotettu uudistus tulisi voimaan vuoden 2012 alusta.

Esitys liittyy perustamishankkeiden osalta valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

TyVM 9/2010 vp - HE 172/2010 vp Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella tarkistettaisiin kolmivuotiskausittain laissa säädetyn laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärää rahanarvon muutosta vastaavasti. Samalla voimassa olevan laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä tarkistettaisiin 1 500 eurosta 1 600 euroon ja enimmäismäärä 15 000 eurosta 16 000 euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen.

TaVM 20/2010 vp - HE 153/2010 vp Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä. Esityksen mukaan palveluntarjoajan olisi annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Esityksen tarkoituksena on saattaa säännös nykyistä täsmällisemmin vastaamaan palveludirektiivin vaatimuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

TyVM 8/2010 vp - HE 102/2010 vp Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laivaväen lääkärintarkastuksista. Lain tarkoitus on edistää merenkulun turvallisuutta. Laivaväkeen kuuluvalle henkilölle tehtävällä lääkärintarkastuksella varmistettaisiin henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella työskentelyyn. Lakia sovellettaisiin suomalaisella aluksella työskentelevään laivaväkeen. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät kuitenkin tietyt alustyypit, joilla ei pääasiallisesti kuljeteta matkustajia eikä rahtia. Näillä aluksilla työskenteleviltä ei olisi tarkoituksenmukaista edellyttää laivaväen lääkärintodistusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen.

LiVM 13/2010 vp - HE 151/2010 vp Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että Tampereen seudulla linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimisi Tampereen kaupunki. Tampereen kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluisivat sen oman alueen ohella Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueet. Muutoksen tarkoituksena on tukea seudullista kehittymistä ja luoda edellytyksiä joukkoliikenteen palvelutason parantamiselle.

Samalla ehdotetaan kansainväliseen linja-autoliikenteeseen liittyvien tehtävien siirtämistä liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Esitykseen sisältyy myös ehdotus Ahvenanmaan valtionviraston toimivallasta koskien kansainvälistä liikennettä. Lisäksi liikenteenharjoittajan ammattitaitoa koskevaan säännökseen ehdotetaan tarkistusluoteista muutosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset). Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.10.2010

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 185/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Hallituksen esitys HE 186/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallituksen esitys HE 187/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 188/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilijaapurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 189/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitys HE 190/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 191/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 192/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 193/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 194/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 195/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 196/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 197/2010 vp

Talousvaliokuntaan, Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 198/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 199/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 200/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 20.10.2010

Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 61/2010 vp (Merikukka Forsius/kok)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 76/2010 vp (Sari Palm/kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 21.10.2010

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 81/2010 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 82/2010 vp (Kari Kärkkäinen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 83/2010 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain muuttamisesta

Lakialoite LA 73/2010 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Hallintovaliokuntaan

Laki perustuslain 63 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 74/2010 vp (Markus Mustajärvi/vas)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki luonnonsuojelulain 38 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 77/2010 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 78/2010 vp (Annika Lapintie /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perjantai 22.10.2010

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 20.10.2010

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

VNS 6/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Tulevaisuusvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.