Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

HE 63/2010 vp, VaVM 33/2010 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 119/2010 vp, HaVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

HE 92/2010 vp, LaVM 16/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

HE 74/2010 vp, LiVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 131/2010 vp, LiVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 115/2010 vp, MmVM 14/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 129/2010 vp, SiVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

HE 133/2010 vp, StVM 20/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

HE 118/2010 vp, StVM 21/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

HE 94/2010 vp, StVM 22/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

HE 225/2008 vp, TaVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle (StVM 23/2010 vp - HE 136/2010 vp )

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle. Ehdotetun lain mukaan Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle voitaisiin myöntää valtion talousarvion puitteissa valtionavustusta toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveydenhoidon sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkimus. Valtionapuviranomaisena olisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Esityksen tarkoituksena on varmistaa Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiön rahoitus ja toiminnan jatkuminen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (StVM 24/2010 vp - HE 155/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia, sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia. Esityksellä muutettaisiin säännöksiä, jotka koskevat terveydenhuollon varmennepalvelujen hoitamista. Tarkoituksena on, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävät terveydenhuollon varmentajana ja terveydenhuollon varmennepalvelujen tuottajana siirrettäisiin Väestörekisterikeskuksen lakisääteisiksi tehtäviksi. Väestörekisterikeskus tuottaisi terveydenhuollon varmennepalvelut tilaajalle valtion maksuperustelain mukaisesti julkisoikeudellisina suoritteina. Lisäksi ehdotetaan eräitä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain voimaantulosta.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen

Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (LiVM 11/2010 vp - HE 168/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen. Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmaat perustaisivat yhdessä Pohjoismaiden Investointipankin kanssa sihteeristön. Sihteeristö tukisi kumppanuutta hoitamalla siihen liittyviä hallinnollisia ja teknisiä tehtäviä. Sihteeristö perustettaisiin Pohjoismaiden Investointipankin yhteyteen Helsinkiin. Sopimuksella Suomi yhtenä sopimuspuolena sitoutuu vastaamaan sihteeristön kustannuksista vuosittaisella maksuosuudellaan. Suomi allekirjoitti sopimuksen allekirjoittamista koskevan aiejulistuksen kesäkuussa 2010, jolla se sitoutuu sopimuksen allekirjoittamiseen. Tarkoitus on, että sopimus allekirjoitetaan syksyllä 2010.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten allekirjoitettua sopimuksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos Juha Perttula

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HaVM 17/2010 vp - HE 111/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedoksiantoa ja koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä.

Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella ehdotetaan mahdollistettavan tilanteissa, joissa muutenkin voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttöalaa ehdotetaan kavennettavan koskemaan vain päätöksiä, jotka muun lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti.

Koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi niin, että koneellisesti voitaisiin allekirjoittaa myös sähköisenä viestinä lähetettävä tuomioistuimen toimituskirja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Hallintovaliokunta ehdotti että lakiehdotus hyväksytään muutettuna Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta (PeVM 4/2010 vp - HE 77/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että Ahvenanmaan itsehallintolakiin lisätään säännös Ahvenanmaan maakuntapäivien osallistumisesta Euroopan unionin toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. Tarkoituksena on luoda menettelytapa, jolla maakuntapäivät voi eduskunnalle ilmaista käsityksensä toissijaisuusvalvonnasta lainsäädäntöasioissa, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Maakuntapäivien kanta olisi saatettava Euroopan unionin toimielinten tietoon.

Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa perustuslain säätämisjärjestyksessä ja Ahvenanmaan maakuntapäivillä määräenemmistöllä tehtävällä päätöksellä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen tultua lopullisesti hyväksytyksi vuonna 2011 pidettävien eduskuntavaalien jälkeen.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Petri Helander.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta

HE 179/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

HE 180/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

HE 181/2010 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 182/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

HE 183/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

HE 184/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Jätevesiasetuksen kumoaminen

VK 3/2010 vp

Vastaus ja keskustelu

Hyväksyttiin

Ajankohtaiskeskustelu

Perusopetuksen tavoitteet

KA 4/2010 vp

Asian käsittely päättyi

SUURI VALIOKUNTA

U 33/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (kausityöntekijädirektiivi)

EU/2010/1252

Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.