Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 6.10.2010

Hallituksen esitys Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 121/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 114/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 75/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 17/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 56/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 5.10.2010

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 157/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 84 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 158/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan ja Tarkastusvaliokuntaan

Hallituksen esitys jäteverolaiksi

Hallituksen esitys HE 159/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 160/2010 vp

Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 161/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 162/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 164/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Hallituksen esitys HE 165/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 166/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 167/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 168/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 169/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 170/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 171/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 172/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 173/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 174/2010 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 175/2010 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 176/2010 vp

Sosiaali- ja Terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 177/2010 vp

Sosiaali- ja Terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 178/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Keskiviikko 6.10.2010

Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 163/2010 vp
(valiokuntaan lähettämisehdotuksesta päättäminen)

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Tarkastusvaliokuntaan ja Työelämä- ja Tasa-arvovaliokuntaan

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 66/2010 vp (Tarja Tallqvist/kd ym)

Sivistysvaliokuntaan

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lakialoite LA 68/2010 vp (Timo Heinonen/kok ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 71/2010 vp (Pentti Oinonen/ps)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 7.10.2010

Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 22/2010 vp (Leena Rauhala/kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 25/2010 vp (Leena Rauhala/kd ym.)

Työelämä- ja Tasa-arvovaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 b §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 65/2010 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki viestintämarkkinalain 128 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 67/2010 vp (Anne Kalmari/kesk ym.)

Liikennevaliokuntaan

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 35/2010 vp - HE 123/2010 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun rakentamispalvelun oman käytön verotukseen liittyvät alarajat nostettaisiin 35 000 eurosta 50 000 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VaVM 36/2010 vp - HE 124/2010 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin jatkettaisiin vuoden 2011 loppuun. Pieniin korjauspalveluihin luettaisiin polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VaVM 34/2010 vp - HE 113/2010 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua lakia, joka ei ole vielä tullut voimaan. Laista poistettaisiin yhtiön voitonjakovelvoitetta lieventävä säännös, joka sallii yhtiön jättää jakamatta normaalin kymmenen prosentin lisäksi 30 prosenttia tilikauden voitosta käytettäväksi uusien asuntojen rakennuttamiseen tai hankkimiseen. Muutos johtuu Euroopan komission päätöksestä, jonka se antoi Suomen järjestelmää koskevan notifioinnin johdosta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettu laki. Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

SiVM 6/2010 vp - HE 129/2010 vp Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuusjärjestelmää siten, että valtionosuusrahoituksen perusteena oleva suorite olisi nykyisen opetustunnin asemesta opiskelijatyöpäivä. Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintaa porrastettaisiin ammatillisessa lisäkoulutuksessa käytettävien hintaryhmien perusteella. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

LaVM 16/2010 vp - HE 92/2010 vp Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain säännöksiä sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Palveluntuottajille laskennallisten perusteiden mukaan ennakkona jaettu korvaus tasattaisiin toteutuneiden kustannusten perusteella. Viime kädessä valtakunnallisena kattona olisi kuitenkin valtion talousarviossa vuosittain vahvistettu sovittelutoimintaan varattu määräraha.

Käyttämättä jäänyt osa korvauksesta palautuisi aluehallintovirastoon uudelleenjaettavaksi sen omalla toimialueella sijaitseville lisämäärärahaa tarvitseville palveluntuottajille. Lisäksi ministeriö voisi muuttaa määrärahan jakopäätöstä ja siirtää määrärahaa tarpeen mukaan aluehallintovirastojen toimialueiden välillä.

Lisäksi laissa säädettäisiin sovittelijoille maksettavasta kulukorvauksesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

HaVM 16/2010 vp - HE 106/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lain ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lisäksi ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 31 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

LiVM 10/2010 vp - HE 131/2010 vp Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin 0,80 eurosta 1,00 euroon.

Esitys liittyy vuoden 2011 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula

TyVM 7/2010 vp - HE 100/2010 vp Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työaikalain soveltamisalaa laajennettavaksi siten, että perhepäivähoitajien työ tulisi lain soveltamisalan piiriin. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi työaikalain soveltamisalarajaus, jonka perusteella lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitettu perhepäivähoito on suljettu työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi työaikalain säännöstä jaksotyöajasta siten, että myös perhepäivähoidossa voitaisiin käyttää jaksotyöaikaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 8.10.2010

U 33/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (kausityöntekijädirektiivi)

Hallintovaliokuntaan

U 35/2010 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta (sijoittajien korvausrahastodirektiivin muutos)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.