Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikkona 29.9.2010

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Kertomus K 16/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistaina 28.9.2010

Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 96/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 105/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 31/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 106/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 32/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 58/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 14/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 69/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 89/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 16/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 76/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö

TyVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 44/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantaina 1.10.2010

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 53/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 9/2010 vp - HE 74/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen sekä laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Jatkossa Suomessa myytävien, muuten luovutettavien tai liikenteessä käytettävien alkolukkojen olisi täytettävä tietyt tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten täyttämisestä olisi toimitettava todistukset Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka päättää alkolukkojen hyväksymisestä liikenteeseen ja pitää internetissä luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutettuina Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

HaVM 15/2010 vp - HE 119/2010 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annettuun lakiin eräitä säädösteknisiä ja muita vastaavia muutoksia, joita on tehty työeläkejärjestelmään. Lisäksi ehdotetaan, että oikeus erityiskorvaukseen olisi aviopuolison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitetun puolison lisäksi avioliitonomaisessa parisuhteessa elävällä avopuolisolla tietyin laissa säädetyin edellytyksin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

TyVM 5/2010 vp - HE 76/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä. Lain tarkoituksena on korvata nykyiset työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset ja tehdä niihin perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi lakiin säännös arviointielimen velvollisuudesta noudattaa julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan hallinnon yleislakeja. Arviointielimen henkilöstö toimisi julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan virkavastuulla. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön koneita, henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien yhdenmukaistamisdirektiivien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen

TaVM 17/2010 vp - HE 75/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Samalla valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annettu laki kumottaisiin. Teknologian tutkimuskeskus jatkaisi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa.

Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa tutkimuskeskusta koskevia säännöksiä ottaen huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön kehityksen, työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytännöt ja tutkimuskeskuksen organisaatiorakenteen muutokset. Laissa olisi säännökset tutkimuskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Lisäksi patenttilakiin ja geenitekniikkalakiin tehtäisiin nimen muutoksesta johtuvat muutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

HaVM 14/2010 vp - HE 114/2010 vp Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa joulukuussa 2009 tehdyn sopimuksen. Sopimus vastaa pitkälti viime vuosina Suomen ja itäisen Euroopan maiden välillä tehtyjä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle sopimuspuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluu sopimuspuolten tulliviranomaisten keskinäinen avunanto tullilainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja niiden vastaisten tekojen estämiseksi, tutkimiseksi ja tällaisia tekoja koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi. Käytännössä pääasiallisesti kyse on pyynnöstä hankittujen tai muutoin tulliviranomaisten hallussa olevien tietojen luovuttamisesta pyynnön esittäneen sopimuspuolen tulliviranomaiselle.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikkona 29.9.2010

Laki elatustukilain muuttamisesta

Lakialoite LA 56/2010 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 17 luvun 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 57/2010 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 58/2010 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 59/2010 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 62/2010 vp (Pietari Jääskeläinen/ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Varallisuusverolaki

Lakialoite LA 63/2010 vp (Pietari Jääskeläinen/ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstaina 30.9.2010

Laki alkoholilain 21 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 50/2010 vp (Mikko Alatalo/kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 92 ja 106 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 60/2010 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perusopetuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 69/2010 vp (Annika Lapintie/vas)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain muuttamisesta

Lakialoite LA 70/2010 vp (Paavo Arhinmäki/vas)

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikkona 29.9.2010

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2010 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.