Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.9.2010

Hallituksen esitys lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 66/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 54/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 112/2010 vp, Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 22.9.2010

Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.9.2010

Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 91/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.10.2010

Hallituksen esitys CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 142/2010 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 143/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 144/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 145/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 146/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 147/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Liikennevaliokuntaa, Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaana

Hallituksen esitys laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 148/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 149/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 150/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 151/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 153/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 155/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

Hallituksen esitys HE 156/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Kertomus K 18/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikkona 22.9.2010

Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Hallituksen esitys HE 152/2010 vp

Talousvaliokuntaan., Perustuslakivaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 154/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Torstaina 23.9.2010

Laki yliopistolain muuttamisesta

Lakialoite LA 53/2010 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 54/2010 vp (Ilkka Kantola/sd)

Hallintovaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 64/2010 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perjantai 23.9.2010

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2009

Kertomus K 19/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 21.9.2010

Valiokuntien täydennysvaalissa on ehdokaslistojen mukaisesti valittu suuren valiokunnan jäseneksi ed. Esko Kiviranta ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Mauri Salo sekä jäseneksi ed. Tuomo Puumala ja varajäseneksi ed. Seppo Särkiniemi.

Perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Hannes Mannisen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Seppo Särkiniemi, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Reijonen ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Seppo Särkiniemi.

Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi on ed. Seppo Särkiniemi.

Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaalissa on jäseneksi ed. Markku Laukkanen ja varajäseneksi ed. Inkeri Kerola.

Perjantai 24.9.2010

Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaalissa valittiin ed. Tanja Karpela.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.