Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 14.9.2010

Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 24/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 14/2010 vp - HE 58/2010 vp Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Tavaramerkkilain säännöksiä asiamiesten kotipaikasta ehdotetaan muutettavaksi eräitä muita teollisoikeuksia koskevia lakeja vastaavasti niin, että asiamiehenä voisi toimia Euroopan talousalueella asuva henkilö tai yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rekisteröinnin esteitä koskeva viittaussäännös. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

UaVM 4/2010 vp - HE 96/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annettua lakia. Ehdotetut muutokset johtuvat pääasiassa uudesta yliopistolaista, joka tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitoksen nimi muutettiin Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutiksi (VERIFIN). Samalla se siirrettiin Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan kemian laitoksen yhteyteen. Instituutin suorittamien lakisääteisten viranomaistehtävien johdosta ehdotettuun lakiin lisättäisiin säännökset instituutin hallinnosta, instituutin johtokunnan kokoonpanosta ja valintatavasta.
Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen

VaVM 31/2010 vp - HE 105/2010 vp Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Monacon kanssa kesäkuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.
Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.
Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.9.2010

Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 129/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 130/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lentoliiken<%3>teen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 131/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 132/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 133/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Hallituksen esitys HE 135/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Hallituksen esitys HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 137/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 141/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 121/2010 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 127/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Keskiviikko 15.9.2010

Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 129/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 130/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 131/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 132/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 133/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Hallituksen esitys HE 135/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Hallituksen esitys HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 137/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Kertomus K 20/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Torstai 16.9.2010

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Hallituksen esitys HE 126/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 129/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 130/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lentoliiken<%2>teen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 131/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 132/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 133/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 134/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Hallituksen esitys HE 135/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Hallituksen esitys HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 137/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 138/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 140/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Kertomus K 20/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 15.9.2010

Valiokuntien täydennysvaalissa on ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi valittu ed. Timo Kaunisto ja varajäseneksi ed. Antti Kaikkonen. Lakivaliokunnan jäseneksi ed. Mauri Salo, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Tuomo Puumala sekä talousvaliokunnan jäseneksi ed. Mauri Salo.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.