Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 36/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 8.9.2010

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2009

Kertomus K 2/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 8.9.2010

Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 83/2010 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 84/2010 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 27/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 85/2010 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 86/2010 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 29/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 19/2010 vp - HE 91/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia, työntekijän eläkelain voimaanpanolakia, merimieseläkelakia, merimieseläkelain voimaanpanosta annettua lakia, yrittäjän eläkelakia, yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia, maatalousyrittäjän eläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annettua lakia. Myös kansaneläkelakia ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.
Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

PuVM 4/2010 vp - HE 112/2010 vp Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muutoksen ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.
Puolustusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.9.2010

Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 96/2010 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 97/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisest

Hallituksen esitys HE 98/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 99/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 100/2010 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 101/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Hallituksen esitys HE 102/2010 vp

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 105/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 106/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 108/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 109/2010 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Hallituksen esitys HE 110/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 111/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 112/2010 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 113/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 114/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 115/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 116/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansan<%2>eläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §<%0>:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 118/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 119/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 120/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 8.9.2010

Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Hallituksen esitys HE 103/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 104/2010 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Hallituksen esitys HE 117/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 9.10.2010

Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 51/2010 vp (Inkeri Kerola /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ympäristönsuojelulain 23 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 41/2010 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki rikoslain 8 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 43/2010 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

Lakialoite LA 46/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 6 luvun 17 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 47/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 48/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 20 ja 21 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 49/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki Selkämeren kansallispuistosta

Lakialoite LA 55/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 10.9.2010

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Kertomus K 18/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 8.9.2010
Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Risto Kuisma, hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Marko Asell ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Risto Kuisma ja sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Ilkka Kantola ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Valto Koski.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa on valittu jäseneksi ed. Risto Kuisma.

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa on valittu jäseneksi ed. Jouko Skinnari.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.