Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 24.6.2010

Valtioneuvoston tiedonanto 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2010 vp

Loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 21.6.2010

Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 6/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2010 vp, Lakialoite LA 2/2007 vp, 7, 13/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Hallituksen esitys HE 71/2010 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 239/2009 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 51/2010 vp, Lakialoite LA 28/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 61/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 13/2010 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 266/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 1/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 180/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2010 vp

Lakialoite LA 111, 115, 133/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2010 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 93/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2010 vp

Lakialoite LA 23/2010 vp

Hyväksyttiin

Torstai 24.6.2010

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 41/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2010 vp

Lakialoite LA 42, 126/2008 vp, 98/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Hallituksen esitys HE 71/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Hallituksen esitys HE 262/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 29/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 13/2010 vp

Toimenpidealoite TPA 54/2007 vp, 38/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 42/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 13/2010 vp - M 2/2010 vp, M 3/2010 vp, M 4/2010 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

VaVM 29/2010 vp - HE 86/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi maaliskuussa 2009 tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa (jäljempänä yleissopimus). Yleissopimus on kansainvälisen oikeuden mukainen valtiosopimus,jonka ovat allekirjoittaneet kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti yleissopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen, että eduskunta hyväksyy annettavaksi yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

StVM 18/2010 vp - HE 68/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Kansaneläkelaitoksen nykyisin harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama kuntoutuspsykoterapia siirrettäisiin Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi. Kuntoutuspsykoterapiaan varatut määrärahat eivät enää rajoittaisi palveluiden piiriin otettavien uusien asiakkaiden määrää. Kuntoutuspsykoterapiaa korvattaisiin kaikille sitä tarvitseville, kuntoutuspsykoterapian kohderyhmään kuuluville vakuutetuille. Lisäksi korvauspäätöksestä olisi muutoksenhakuoikeus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VaVM 24/2010 vp - HE 72/2010 vp Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Tuloverotuksen julkisista tiedoista ehdotetaan poistettavaksi henkilön kotikuntaa koskeva tieto. Sen sijasta julkinen olisi tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutosta maakuntatiedon julkisuudesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Verovuotta 2008 ja sitä aiempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voitaisiin antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. Tältä osin tätä lakia sovellettaisiin sen voimaantulosta alkaen.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 25/2010 vp - HE 82/2010 vp Hallituksen esitys Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Antiguan ja Barbudan kanssa toukokuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 26/2010 vp - HE 83/2010 vp Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Dominican kanssa toukokuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 27/2010 vp - HE 84/2010 vp Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Grenadan kanssa toukokuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 21.6.2010

Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 95/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2009

Kertomus K 15/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Laki ydinsuojarahastosta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Lakialoite LA 33/2010 vp (Annika Lapintie/vas ym.)

Talousvaliokuntaan

Torstai 24.6.2010

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2010

Kertomus K 17/2010 vp
(äänestys lausunnonantovaliokunnasta)

Työasiainvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 22.6.2010

Pääministerin valinta. Kansanedustaja, valtiotieteen maisteri Mari Kiviniemi/ kesk on valittu pääministeriksi äänin jaa 115, tyhjiä 4, poissa 24.

Torstai 24.6.2010

Ulkopuolella päiväjärjestyksen Valtioneuvoston tiedonanto 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2010 vp

Siirryttiin päiväjärjestykseen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.