Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 17.6.2010

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus, eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Kertomus K 8/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Kertomus K 9/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Kertomus K 10/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Valtion tilinpäätöskertomus 2009

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Kertomus K 11/2010 vp, Kertomus K 13/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Kertomus K 12/2010 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistaina 15.6.2010

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 16/2010 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 52/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 16.6.2010

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 25/2010 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 264/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 18.6.2010

Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 239/2009 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 13/2010 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 180/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2010 vp

Lakialoite LA 111, 115, 133/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 23/2010 vp - HE 62/2010 vp, HE 70/2010 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, paitsi momentin 27.10.18 osalta muutettuna, että lisätalousarvioaloitteet LTA 20-113/2010 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen.

Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila ja valiokuntaneuvos Mari Nuutila.

LaVM 13/2010 vp - HE 61/2010 vp Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi holhoustoimesta annettua lakia ja edunvalvontavaltuutuksesta annettua lakia.

Lakivaliokunta ehdottaa, hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Marja Tuokila

MmVM 13/2010 vp - HE 29/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka nojalla valtioneuvosto voi antaa uhanalaisten eläinlajien suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös siitä, että maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella antaa, uhanalaisten eläinlajien suojelun niin vaatiessa, tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä.

Lisäksi ehdotetaan vesialueen omistajille sekä vesialuetta koskevan erityisen oikeuden haltijoille oikeutta saada valtiolta korvausta valtuussäännösten nojalla annettavien kalastusrajoitusten aiheuttamista merkityksellisistä haitoista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

VaVM 22/2010 vp - HE 71/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista. Lain nojalla valtioneuvosto voisi antaa valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle. Euroopan rahoitusvakausväline on European Financial Stability Facility -niminen Luxemburgin lain mukainen osakeyhtiö. Sen omistajina ovat kaikki euroalueeseen kuuluvat Euroopan unionin jäsenvaltiot. Yhtiö antaa lainaa tai luottojärjestelyjä sellaisille euroalueeseen kuuluville valtioille, jolle on laadittu erityinen muiden euroalueeseen kuuluvien valtioiden hyväksymä talouden sopeutusohjelma.

Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan ensi tilassa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko.

VaVM 21/2010 vp - HE 41/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että siinä säädettäisiin rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen olisi myyjän sijasta ostaja.

Lisäksi arvonlisäverolakiin tehtäisiin matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos. Arvonlisäverolakia ehdotetaan myös väliaikaisesti muutettavaksi pykäläviittausten vuoksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan pääsääntöisesti vuoden 2011 huhtikuun alusta. Päästöoikeuksien käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos tulisivat kuitenkin voimaan jo vuoden 2010 heinäkuun alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi voimaantulosäännökset muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus) ja että lakialoitteet LA 42/2008 vp, LA 126/2008 vp ja LA 98/2009 vp hylätään.

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

MmVM 12/2010 vp - HE 266/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsälakia ja rikoslakia. Metsälakiin tehtäisiin perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi perustuslaista johtuen esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännökset uudistushakkuun jälkeen tehtävässä taimikon perustamisessa käytettävistä puulajeista ja määritelmä uudistushakkuun päättymisestä.

Metsän uudistushakkuun jälkeisiä taimikon perustamisen määräaikoja ja taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä tarkennettaisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset kansallisesta metsäohjelmasta, säännös poliisiviranomaisen antamasta virka-avusta ja metsäsuunnitelman määrittelyä koskeva säännös. Edellä esitettyjen muutosehdotusten aiheuttamina lakiin ehdotetaan myös pienempiä teknisluonteisia muutoksia. Rikoslakiin ehdotetaan tehtäväksi metsälakiin esitettävistä muutoksista johtuvat tekniset tarkistukset.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset) ja että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistaina 15.6.2010

Hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 90/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 93/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 77/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 78/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 79/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 80/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 81/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 82/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 83/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 84/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 85/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 86/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 87/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 89/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 91/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 92/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 94/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009

Kertomus K 14/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikkona 16.6.2010

Hallituksen esitys kilpailulaiksi

Hallituksen esitys HE 80/2010 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 17.6.2010

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Kertomus K 16/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 30/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 39/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 40/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Lakivaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lakialoite LA 42/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok )

Liikennevaliokuntaan

Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 44/2010 vp (Jacob Söderman /sd ym.)

Perustuslakivaliokunta

Laki rikoslain muuttamisesta

Lakialoite LA 45/2010 vp (Jacob Söderman /sd)

Lakivaliokunta

MUUTA

Perjantai 18.6.2010

Kansanedustaja Liisa Hyssälä on eduskunnalle osoittamassaan, 17.6.2010 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1.8.2010 lukien tultuaan nimitetyksi Kansaneläkelaitoksen määräaikaiseksi johtajaksi 1.8.2010 lukien ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtajaksi 1.10.2010 lukien. Puhemiesneuvosto puoltaa kansanedustaja Liisa Hyssälän pyyntöä. Edustaja Hyssälälle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1.8.2010 lukien.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 18.6.2010

U 21/2010 vp Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä käsittelevän puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välinen puitesopimus) (Käsitelty aiemmin tunnuksella E 22/2007 vp)

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 23/2010 vp ehdotuksesta Euroopan komission direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukauttamisesta ensimmäisen kerran tieteen ja tekniikan kehitykseen (VAK-direktiivin liitteiden ensimmäinen mukauttaminen) ja vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteiden sekä kansainvälisen rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) muutoksista (ADR-sopimuksen ja RID-määräysten muutokset)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.