Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.6.2010

Hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys arpajaislain sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 96/2008 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 96/2008 vp,

Hallituksen esitys HE 212/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 275/2009 vp,

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 109/2009 vp,

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2010 vp

Lakialoite LA 112/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 50/2010 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2010 vp

Lakialoite LA 81/2008 vp, 27, 29/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 59/2010 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 276/2009 vp,

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2010 vp

Lakialoite LA 40/2009 vp,

Toimenpidealoite TPA 29/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 9.6.2010

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 24/2010 vp,

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 5/2010 vp - HE 1/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nuorisolakia sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia. Tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut. Samalla tehostettaisiin nuorten sosiaalista vahvistamista parantamalla nuorille tarjottavaa varhaista tukea heidän elämänkulkunsa ja koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

MmVM 13/2010 vp - HE 29/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka nojalla valtioneuvosto voi antaa uhanalaisten eläinlajien suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös siitä, että maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella antaa, uhanalaisten eläinlajien suojelun niin vaatiessa, tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä. Lisäksi ehdotetaan vesialueen omistajille sekä vesialuetta koskevan erityisen oikeuden haltijoille oikeutta saada valtiolta korvausta valtuussäännösten nojalla annettavien kalastusrajoitusten aiheuttamista merkityksellisistä haitoista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset), että toimenpidealoitteet TPA 54/2007 vp ja TPA 38/2009 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotukset).

Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

HaVM 12/2010 vp - HE 262/2009 vp Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hätäkeskustoiminnasta, joka korvaisi nykyisen hätäkeskuslain. Lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalveluihin. Tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta ja järjestää hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua. Hätäkeskustoimintaan liittyviä ja Hätäkeskuslaitoksen toimintatapoja uudistettaisiin toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. Sisäasiainministeriön alaisen Hätäkeskuslaitoksen virka-alueena olisi koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Hätäkeskukset varmistaisivat toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa.

Hätäkeskuslaitoksen toiminnallinen ohjaus kuuluisi yhteistyössä sisäasiainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Laitoksen johtosuhteita selkeytettäisiin ja niistä säädettäisiin lailla nykyistä kattavammin. Hätäkeskuslaitokselle kuuluvista keskeisistä tehtävistä ja päivystystehtäviä hoitavan henkilöstön tehtävistä säädettäisiin lain tasolla. Rekistereitä koskevia säännöksiä täydennettäisiin niin, että tietojen käsittelyyn sekä tietosuojaan liittyvä sääntely olisi nykyistä tarkempaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

HaVM 10/2010 vp - HE 16/2010 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Uudistuksella pyritään myös keventämään järjestelmän hallinnointia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset lapsen päivähoidon korvauksesta ja korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja koskevista erityisjärjestelyistä. Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta ehdotetaan lakkautettavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

PeVM 3/2010 vp - HE 6/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi puoluelakia, ehdokkaan vaalirahoituksesta annettua lakia ja rahankeräyslakia. Esityksen tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta sekä ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimintaan. Puoluelakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille. Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö saavat ehdotuksen mukaan vastaanottaa kalenterivuoden aikana tukea samalta tukijalta enintään 30 000 euron arvosta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koskisi puolueen lähiyhteisön antamaa tukea. Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi kiellosta vastaanottaa tukea eräiltä julkisyhteisöiltä samoin kuin kiellosta ottaa vastaan ulkomaista tukea sekä tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja että lakialoitteet LA 2/2007 vp, LA 7/2010 vp ja LA 13/2010 vp hylätään.

Valiokuntaneuvos Risto Eerola

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.6.2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 70/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista

Hallituksen esitys HE 71/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 69/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 73/2010 vp

Maa-ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa

Hallituksen esitys HE 74/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 75/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 76/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 10.6.2010

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2009

Kertomus K 2/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 8.6.2010

Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

Tarkastusvaliokunnan varajäseneksi on valittu kansanedustaja Marjaana Koskisen.

Eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenen ministeri Rehulan sidonnaisuuksista.

Torstai 10.6.2010

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011—2014

Valtioneuvoston selonteko VNS 2/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2010 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.