Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 1.6.2010

Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 287/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 94/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2010 vp

Lakialoite LA 66/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 18/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 30/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 55/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 11/2010 vp - HE 52/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutetaan niin, että pääsääntöinen maksuohjelman kesto on kolme vuotta. Jos velallisen maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu tai velkajärjestely on myönnetty velalliselle velkajärjestelyn esteestä huolimatta, maksuohjelman kesto olisi viisi vuotta. Siinä tapauksessa, että velalliselta puuttuu pysyvästi maksuvara sairauden, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi, maksuohjelma voisi olla viittä vuotta lyhyempikin. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Laki ei koskisi ennen lain voimaantuloa vahvistettuja maksuohjelmia. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

MmVM 11/2010 vp - HE 275/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettua lakia. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto, aluehallintovirastot ja kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ovat toimivaltaisia valvomaan kalastus- ja vesiviljelytuotteista kuluttajalle annettavia tietoja koskevan komission asetuksen noudattamista. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä 2010. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

StVM 13/2010 vp - HE 276/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuja lakeja sekä sairausvakuutuslakia. Esityksen tavoite on lisätä elinsiirtoja, painottaa elinluovuttajan omaa näkemystä elinten ja kudoksien irrotukseen toisen ihmisen hoitoa varten ja vähentää elävälle luovuttajalle koituvia kustannuksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 1.6.2010

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2009

Kertomus K 7/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Valtion tilinpäätöskertomus 2009

Kertomus K 11/2010 vp

Tarkastusvaliokunta + Valtiovarainvaliokunta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Kertomus K 13/2010 vp

Tarkastusvaliokunta

Laki eduskuntaryhmien tuesta

Lakialoite LA 34/2010 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Perustuslakivaliokunta

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite LTA 20—113/ 2010 vp

Valtiovarainvaliokunta

Keskiviikko 2.6.2010

Laki avioliittolain 25 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 36/2010 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 38/2010 vp (Mirja Vehkaperä /kesk ym.)

Työ- ja tasa-arvovaliokuntaan

Torstai 3.6.2010

Laki alkoholilain muuttamisesta

Lakialoite LA 10/2010 vp (Tuula Väätäinen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 26/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 7 ja 8 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 35/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 37/2010 vp (Päivi Räsänen /kd)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 1.6.2010

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 1.6.2010 valinnut puheenjohtajakseen kansanedustaja Inkeri Kerolan. Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten kansanedustaja Inkeri Kerolalle on annettu vapautusta puolustusvaliokunnan jäsenyydestä.

Perjantai 4.6.2010

Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Valtioneuvoston selonteko VNS 9/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.