Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikkona 26.5.2010

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 47/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 240/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 5/2010 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 19/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 267/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2010 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 31/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 32/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 48/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Hallituksen esitys HE 17/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 3/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 3/2010 vp

(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 287/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2010 vp

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Hallituksen esitys HE 49/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 36/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 23/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 12/2010 vp - HE 59/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia. Vakuutetun velvollisuutta maksaa sairausvakuutuksen päivärahamaksua ja työnantajan velvollisuutta maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua ehdotetaan muutettavaksi. Maksuvelvollisuus koskisi vain niitä vakuutettuja, joilla on oikeus saada sairauspäivärahaa. Maksuja ei määrättäisi alle 16-vuotiaille eikä 68 vuotta täyttäneille. Sairausvakuutuslakiin otettaisiin Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännöstä aiheutuvat säännökset siitä, milloin ulkomailta maksettavasta eläkkeestä ei makseta Suomessa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Lisäksi tarkennettaisiin palkkakäsitettä, jota käytetään sairausvakuutusmaksujen perusteena silloin, kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu saa verovapaata ulkomaantyötuloa eikä maksun perusteena käytetä vakuutuspalkkaa. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi sairausvakuutuslain valtuussäännöstä, joka mahdollistaa YEL-yrittäjiltä päivärahamaksun osana perittävän yrittäjän lisärahoitusosuuden tarkistamisen valtioneuvoston asetuksella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Valtuussäännös tulisi kuitenkin voimaan jo 1 päivänä marraskuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikkona 26.5.2010

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 60/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 62/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 66/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 67/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 23/2010 vp (Juha Hakola/kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 24/2010 vp (Juha Hakola/kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Torstai 27.5.2010

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 60/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009

Kertomus K 6/2010 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa

Tarkastusvaliokuntaan

MUUTA

Tiistaina 25.5.2010 klo 14.00

EU-asioiden parlamentaarinen yhteiskokous.

Torstai 27.5.2010

Valiokuntien täydennysvaalissa on suuren valiokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi valittu kansaedustaja Liisa Hyssälä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.