Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 20.5.2010

Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 251/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2010 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Hallituksen esitys HE 46/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 21.5.2010

Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 195/2009 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 7/2010 vp - HE 48/2010 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Jalkakäytävän ja pientareen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jalkakäytävä tulisi erottaa ajoradasta aina rakenteellisesti. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättäväksi pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista ja pysäköintiä koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että pihakaduksi voitaisiin merkitä myös katu, jolla läpiajo on sallittu.

Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi tienpidossa tai vastaavassa käytettävän ajoneuvon käyttöä koskeviin poikkeussäännöksiin oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä.

Liikenteen ohjaajia koskevassa säännöksessä ehdotetaan muutettavaksi toimivaltainen viranomainen.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan kesällä 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula

LiVM 6/2010 vp - HE 32/2010 vp Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taksiliikennelakia niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kiellettäisiin eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädettäisiin rangaistavaksi.

Esityksen tavoitteena on parantaa taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä ylläpitää taksipalveluiden laatua, luotettavuutta ja toimivuutta käytännössä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Juha Perttula

YmVM 7/2010 vp - HE 23/2010 vp Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voidaan kokonaan vapauttaa sellaiset muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitetut osakehuoneistot, jotka eivät hyödy hissistä edes osakkeiden arvonnousun muodossa. Tällainen tilanne on esimerkiksi yhtiössä, jossa hissi rakennetaan kerrostaloon, jonka katutasossa on liikehuoneistoja ja autotalleja ja ylemmissä kerroksissa on asuinhuoneistoja. Ehdotus perustuu asunto-osakeyhtiölain säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä ja eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnöstä ilmenevään tavoitteeseen. Käytännössä on ilmennyt, että muuta kuin asuinhuoneistoa koskevan nimenomaisen säännöksen puuttuminen johtaa epäselvyyteen hissin jälkiasennusta koskevan päätöksen tekemisessä yhtiössä, jossa on eri käyttötarkoituksiin varattuja huoneistoja. Lisäksi ehdotetaan voimassa olevaa lakia vastaavasti, että tuomioistuimen päätökseen perustuvaa yhtiöjärjestyksen muutosta noudetaan heti, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos

HaVM 6/2010 vp - HE 19/2010 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvattaisiin kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Keskitetyn tietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaisi kirkkohallitus. Seurakunnat ja keskusrekisterit vastaisivat edelleen muista tietojärjestelmistä ja ylläpitäisivät jäsentietojärjestelmän tietoja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuoliskolla.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

TyVM 4/2010 vp - HE 49/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta. Samalla Työvoimaopistosta annettu laki kumottaisiin. Keskus jatkaisi Työvoimaopiston toimintaa. Keskuksen tehtävät vastaisivat nykyistä työ- ja elinkeinohallinnon vastuualuetta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja koulutustarpeita. Keskuksen nimi olisi Salmia. Keskus sijaitsee Jyväskylän Salmirannassa. Keskuksen tehtävänä olisi tuottaa, hankkia ja järjestää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille ja niiden yhteistyökumppaneille koulutus- ja kehittämispalveluja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen.

LiVM 5/2010 vp - HE 31/2010 vp Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn sopimukseen (AETR) tehdyt kaksi muutosta. Ensimmäinen muutos koskee uusien ajoaikojen valvontalaitteiden eli digitaalisten ajopiirtureiden käyttöön ottamista ja toinen eräitä muutoksia ajoaikoihin ja niiden kansainväliseen valvontaan. Molemmat muutokset ovat voimassa EU:n lainsäädännön nojalla Suomen alueella Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtioissa rekisteröidyissä ajoneuvoissa. Muutokset tulisivat voimaan sopimuksen nojalla myös AETR-sopimukseen liittyneissä valtioissa rekisteröityihin ajoneuvoihin, joista Suomelle tärkein valtio on Venäjä. Muutokset koskisivat Suomessa lähinnä Suomen ja Venäjän välisiä kuljetuksia.Samalla ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia niin, että siinä AETR-sopimuksesta annetut säännökset koskevat myös mainittuja sopimusten muutoksia.

Sopimuksen muutokset ja voimaanpanosta annetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan, kun jälkimmäinen sopimuksen muutos tulee voimaan, viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen tehdyt muutokset, ja että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

TaVM 11/2010 vp - HE 287/2009 vp Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sijoitusrahastolakia täydennettäväksi säännöksillä rahasto-osuuden hoitajan hallinnoimista ulkomaisen rahasto-osuudenomistajan omistamista rahasto-osuuksista. Muutoksella mahdollistettaisiin ulkomaisten sijoittajien omistamille rahasto-osuuksille vastaavantyyppinen rekisteröintimenettely, joka on käytössä arvo-osuusjärjestelmään liitetyissä osakkeissa ja rahasto-osuuksissa. Kotimaisten sijoittajien omistamien rahasto-osuuksien rekisteröintiin ei ehdoteta muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.5.2010

Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010

Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Muu asia M 2/2010 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010

Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Muu asia M 3/2010 vp

Talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010.

Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010

Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Muu asia M 4/2010 vp

Talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010.

Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 58/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 59/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 61/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 63/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 19.5.2010

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 c §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 19/2010 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta Lakialoite LA 32/2010 vp (Janne Seurujärvi/kesk ym.)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 21/2010 vp (Mats Nylund /r)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kotihoidontuen, peruspäivärahan ja vanhempainrahan tason yhtenäistämisestä

Lakialoite LA 31/2010 vp (Pentti Oinonen/ps)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perjantai 21.5.2010

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2009

Kertomus K 6/2010 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Kertomus K 12/2010 vp

MUUTA

Perjantai 21.5.2010

Valiokuntien täydennysvaalissa on ehdokaslistojen mukaisesti valittu valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Eero Heinäluoma ja puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Antti Kalliomäki.

Kansliatoimikunnan jäseneksi on valittu kansanedustaja Matti Ahde.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.