Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 7.5.2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 26/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 17/2010 vp

Lisätalousarvioaloite LTA 1-16/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.5.2010

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 15/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 34/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 43/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 226/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 77/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 229/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 268/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 28/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 45/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 8/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 33/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 35/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 38/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 39/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 15/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 40/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 5.5.2010

Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 21/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 8/2010 vp - HE 267/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällainen osallistumismahdollisuus voisi olla ennen kokousta ja sen aikana. Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksen on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, etäosallistuminen sallittaisiin vain kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta pitäisi määrätä yhdistyksen säännöissä. Myös liittoäänestys ja muu yhdistyksen jäsenten päätöksenteko voitaisiin järjestää niin, että jäsenet käyttävät äänivaltaansa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta vastaavasti kuin voimassa olevassa laissa säädetään postiäänestyksestä ja erillisistä äänestystilaisuuksista.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

YmVM 6/2010 vp - HE 36/2010 vp Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamisen, hankinnan ja perusparantamisen enimmäisavustusprosentti on 50 prosenttia.

Esitys perustuu valtioneuvoston 21 päivänä tammikuuta 2010 tekemään periaatepäätökseen ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010-2015.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos ja valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.5.2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 57/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 55/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 56/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 6.5.2010

Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 52/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 51/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 53/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 54/2010 vp

Hallintovaliokuntaan, Liikennevaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Laki rikoslain muuttamisesta

Lakialoite LA 20/2010 vp (Päivi Lipponen /sd)

Lakivaliokuntaan

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Lakialoite LA 27/2010 vp (Erkki Virtanen/vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 28/2010 vp (Tero Rönni/ sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki eläkkeensaajien asumistuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 29/2010 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.