Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 28.4.2010

Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö, MmVM 4/2010 vp

Hyväksyttiin, siirryttiin päiväjärjestykseen

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 27.4.2010

Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 123/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 20/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 28.4.2010

Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 27/2010 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 105/2009 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2010 vp

Lakialoite LA 63/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 3/2010 vp - HE 21/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla ehdotetaan muutettavaksi Euroopan komission valtiontuen ilmoitusmenettelyn yhteydessä edellyttämällä tavalla. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset maakuntien hankeohjelmiin sisältyvistä laajakaistahankkeista tehtävistä markkina-analyyseista, hankkeiden toteuttajiksi valittavien teleyritysten vertailuperusteista sekä tuen hakuajasta. Lisäksi laissa ehdotetaan tarkennettavaksi säännöksiä tukikelpoisista kustannuksista ja muutettavaksi määräaika, jota sovelletaan laajakaistahankkeista saatavan tuoton osuuden palauttamiseen eräissä tapauksissa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia niin, että myös Euroopan unionin varoista tuettaviin laajakaistahankkeisiin sovellettaisiin laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettuun lakiin ehdotettavaa 6 a §:ää. Viittaussäännös on tarpeen lakiteknisistä syistä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula

LiVM 3/2010 vp - HE 21/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla ehdotetaan muutettavaksi Euroopan komission valtiontuen ilmoitusmenettelyn yhteydessä edellyttämällä tavalla. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset maakuntien hankeohjelmiin sisältyvistä laajakaistahankkeista tehtävistä markkina-analyyseista, hankkeiden toteuttajiksi valittavien teleyritysten vertailuperusteista sekä tuen hakuajasta. Lisäksi laissa ehdotetaan tarkennettavaksi säännöksiä tukikelpoisista kustannuksista ja muutettavaksi määräaika, jota sovelletaan laajakaistahankkeista saatavan tuoton osuuden palauttamiseen eräissä tapauksissa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia niin, että myös Euroopan unionin varoista tuettaviin laajakaistahankkeisiin sovellettaisiin laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettuun lakiin ehdotettavaa 6 a §:ää. Viittaussäännös on tarpeen lakiteknisistä syistä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula

StVM 8/2010 vp - HE 34/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta.

Laissa annettaisiin sosiaaliturva-asetusten soveltamista varten täydentävät kansalliset säännökset. Laissa säädettäisiin muun muassa sosiaaliturvalaitosten toimivallasta ja tehtävistä Suomessa sovellettaessa Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä sekä asetusten soveltamiseksi käyttöön otettavasta sähköisestä tiedonvaihdosta ja sen hallinnoinnista Suomessa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan asetuksista johtuvia seurannaismuutoksia ja täydennyksiä Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin, työeläkelakeihin, kansaneläkelakiin, sairausvakuutuslakiin, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin ja työttömyysturvalakiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

HaVM 4/2010 vp - HE 77/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Ulkomaalaislain säännöksiä unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan perheenjäsenten vapaasta liikkuvuudesta ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamisesta antamaa tulkintaa. Muutokset koskisivat perheenjäseniä, jotka itse eivät ole unionin kansalaisia. Esityksellä edistetään unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua unionin jäsenvaltioissa.

Ulkomaalaislain säännöksiä vapaasta liikkuvuudesta sovellettaisiin jatkossa myös perheenjäseniin, jotka tulevat suoraan kolmannesta maasta ilman aiempaa oleskelua toisessa jäsenvaltiossa, ja tapauksiin, joissa perheenjäsenyys syntyy vasta Suomessa. Nykyään näissä tilanteissa myönnetään oleskelulupa.

Muutokset koskisivat vain pientä osaa Suomeen muuttavista unionin kansalaisten perheenjäsenistä. Vuosina 2007–2008 heitä oli noin 50.

Hakijan asuinpaikan kihlakunnan poliisilaitos on toimivaltainen viranomainen unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä oleskeluoikeuden toteamisessa. Sisäasiainministeriö on antanut poliisille ohjeen, jonka mukaan ennen ehdotettua lainmuutosta direktiiviä sovelletaan suoraan ulkomaalaislain sijasta siten kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on direktiiviä tulkinnut.

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus opiskelijan perheenjäsenen oleskeluoikeuteen liittyväksi muutokseksi. Säännöstä unionin kansalaisen oikeudesta oleskella yli kolme kuukautta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin direktiivin säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

VaVM 17/2010 vp - HE 26/2010 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2010 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvokset Hellevi Ikävalko, Maarit Pekkanen, Mari Nuutila ja Harjo Hakkila

TaVM 9/2010 vp - HE 33/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset koskevat Mittatekniikan keskuksen johtokunnan ja akkreditointiyksikön valtuuskunnan roolia, asettamista ja kokoonpanoa. Lisäksi säännökset johtokunnan ja valtuuskunnan toimikausien kestosta, päätösvaltaisuudesta ja asioiden ratkaisemisesta siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia sekä työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytäntöä. Samalla lakiin tehtäisiin teknisluonteisia korjauksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

TaVM 8/2010 vp - HE 45/2010 vp Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Riikassa 30 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

Talousvaliokunta ehdottaa, että sopimus ja lakiehdotus hyväksytään. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.4.2010

Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 47/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 48/2010 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus ja kehittämiskeskuksesta

Hallituksen esitys HE 49/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 50/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 29.4.2010

Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 §:n, eduskunnan työjärjestyksen 73 §:n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta.

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2010 vp

Hallintovaltiokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Kertomus K 8/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Kertomus K 9/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Kertomus K 10/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 29.4.2010

Reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon tason turvaaminen

Välikysymys VK 2/2010 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymyksessä äänin 92–56.

Siirryttiin päiväjärjestykseen

SUURI VALIOKUNTA

Torstai 29.4.2010

U 10/2010 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Frontex-asetuksen muutos)

Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.