Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 21.4.2010

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Kertomus K 1/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 21.4.2010

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 274/2009 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö

TyVM 3/2010 vp (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 11/2010 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 23..4.2010

Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 3/2010 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 271/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 22/2010 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 7/2010 vp - HE 268/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta. Lisäksi muutettaisiin pakkokeinolakia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehty puitepäätös. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi puitepäätöksen 18 päivänä joulukuuta 2008.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä tammikuuta 2011

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksyttäisiin muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

HaVM 3/2010 vp - HE 226/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallintolakia ja hallintolainkäyttölakia. Hallintolakiin ehdotetaan otettavaksi uusi luku, jonka tarkoituksena olisi ohjata oikaisuvaatimuksen käsittelyä yleislain tasoisesti. Tavoitteena olisi selkeyttää oikaisuvaatimuksen asemaa ja luonnetta oikeussuojakeinona sekä lisätä tämän menettelyn ennustettavuutta. Samalla tehostettaisiin hallintoviranomaisten toimintaedellytyksiä oikaisuvaatimuksen ratkaisemisessa. Tämä lisäisi hallintoviranomaisten itsenäistä roolia ja vastuuta jälkikäteisessä oikeusturvassa hallinnon palveluperiaatetta tukevalla tavalla.

Esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan keväällä 2010.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

StVM 7/2010 vp - HE 15/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Eduskunta on toukokuussa 2009 hyväksynyt lainmuutoksen, joka mahdollistaa perheen sisäisen adoption rekisteröidyssä parisuhteessa. Tähän liittyen esitetään rekisteröidyn parisuhteen osapuolen asemaa vanhempainpäivärahan saajana parannettavaksi. Tavoitteena on, että rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyisi perheen sisäisen, enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen.

Uudistuksen mukaan naisparitkin saisivat oikeuden isyysrahan kaltaiseen etuuteen. Uutta olisi myös oikeus isäkuukauteen verrattavaan vanhempainpäivärahakauteen sekä nais- että miespareilla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

YmVM 5/2010 vp - HE 195/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Pallastunturin matkailukeskuksen alueella on luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten estämättä sallittua kansallispuiston matkailua palvelevan hotellin majoitus-, ravintola- ja muiden palvelutilojen sekä laskettelurakennelmien kunnostaminen ja rakentaminen. Säännöksessä asetettaisiin enimmäismäärät majoitustilojen vuodepaikoille ja rakentamisen laajuudelle sekä rakennusten enimmäiskorkeudelle. Matkailukeskuksen alueella sijaitseva asuntovaunualue olisi poistettava käytöstä asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Rakentaminen perustuisi asemakaavaan ja rakentamiselle sallitun alueen rajat merkittäisiin lain liitteenä olevaan karttaan. Kaavassa osoitettaisiin myös varaus Metsähallituksen luontokeskukselle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

VaVM 14/2010 vp - HE 38/2010 vp Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Saint Kittsin ja Nevisin kanssa maaliskuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VaVM 15/2010 vp - HE 39/2010 vp Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa maaliskuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

VaVM 16/2010 vp - HE 40/2010 vp Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Bahaman kanssa maaliskuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 20.4.2010

Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 37/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

Kertomus K 5/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 21.4.2010

Laki elintarvikelain 56 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 8/2010 vp (Anne Kalmari/kesk)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 9/2010 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 11/2010 vp (Pauliina Viitamies/sd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 15/2010 vp (Päivi Räsänen/kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 16/2010 vp (Päivi Räsänen/kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 17/2010 vp (Päivi Räsänen/kd)

Lakivaliokuntaan

Laki kotikuntalain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 18/2010 vp (Päivi Räsänen/kd)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 20.4.2010

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistojen mukaisesti lakivaliokunnan varajäseneksi ed. Markku Rossi, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Inkeri Kerola ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Juha Rehula ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Mikko Alatalo.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.