Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 15/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 13.4.2010

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 8/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 12/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 101/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2010 vp (mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 3/2010 vp - HE 271/2009 vp Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lannoitevalmistelakia. Ammoniumnitraattia sisältäviä lannoitevalmisteita koskevien vaatimusten osalta ei viitattaisi ainoastaan Euroopan yhteisön lannoiteasetukseen vaan myös kemikaaleja koskevaan niin sanottuun REACH-asetukseen. Lisäksi täsmennettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviä lannoitevalmisteiden tyyppinimen hakemisen vaatimuksia koskevissa asioissa ja siirrettäisiin maa- ja metsätalousministeriöllä olevia tehtäviä Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2010.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

MmVM 5/2010 vp - HE 20/2010 vp Hallituksen esitys luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin lisättäisiin säännökset ei-tuotannollisten investointien vähimmäispinta-alasta ja mahdollisuudesta siirtää ei-tuotannollisten investointien tukea koskevan päätöksen mukainen oikeus toiselle taholle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja jatkuvuus. Lakiin tehtäisiin myös joitain Euroopan unionin lainsäädännön muutoksista johtuvia teknisluonteisia muutoksia.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

TyVM 3/2010 vp - HE 274/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinotoimiston palveluja ja palveluprosessia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Työnhakijan palvelutarve arvioitaisiin ja hänen kanssaan laadittaisiin työllistymissuunnitelma kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta . Työllistymissuunnitelmalla ehdotetaan korvattavaksi nykyiset työnhakusuunnitelma, yksilöity työnhakusuunnitelma, uudistettu yksilöity työnhakusuunnitelma ja työllistymisohjelma. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkisi muutosturvan piiriin kuulumisen edellytykset ilman työnhakijan erikseen esittämää pyyntöä. Lisäksi suunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen liittyviä työttömyysturvalain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström.

LaVM 4/2010 vp - HE 105/2009 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan oikeudenkäymiskaareen otettaviksi säännökset, jotka mahdollistaisivat korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun saamisen nopeutetussa menettelyssä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

StVM 6/2010 vp - HE 22/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia siten, että harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei voitaisi enää käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden Kansaneläkelaitoksen avustamien kuntoutuslaitosten perusparannusmenoihin ja käyttöavustuksiin. Lain voimaantulosäännöksessä ehdotetaan säädettäväksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista maksettujen avustusten palautusvelvollisuudesta, jos avustuksen saaneen säätiön omistama kuntoutuslaitos siirtyy toiselle omistajalle, lopettaa toimintansa tai muuttaa toimintaansa oleellisesti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.4.2010

Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 38/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 39/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 40/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 42/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 43/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 44/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 45/2010 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Hallituksen esitys HE 46/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 14.4.2010

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 41/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 15.4.2010

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite LTA 1–16/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 13.4.2010

Tarkastusvaliokunnan täydennysvaalissa on valittu jäseneksi edustaja Johanna Ojala-Niemelä/sd.

Keskiviikko 14.4.2010

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.