Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 6.4.2010

Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 288/2009 vp, VaVM 12/2010 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 272/2009 vp, LiVM 1/2010 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

HE 87/2009 vp, LiVM 2/2010 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 4/2010 vp, StVM 4/2010 vp

Hyväksytty

Keskiviikko 7.4.2010

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 283/2009 vp, StVM 2/2010 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 5/2010 vp, StVM 3/2010 vp

Hyväksytty

Perjantai 9.4.2010

Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 169/2009 vp, TaVM 4/2010 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 172/2009 vp, TaVM 5/2010 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 243/2009 vp, TaVM 6/2010 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta (PeVM 2/2010 vp - HE 8/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan eduskuntavaalien vaalipäivä siirrettäväksi huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Jos se on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäispäivää edeltävä sunnuntai. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivä ehdotetaan myöhennettäväksi yhdellä viikolla tammikuun neljänteen sunnuntaihin.

Vaalipiirijakoa koskeva muutetaan vastaamaan vuoden 2010 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia.

Ennakkoäänestysmahdollisuuksia ehdotetaan laajennettaviksi niin, että kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Lisäksi ehdotetaan, että vaalilain ehdokasrekisterin tietojen hävittämistä koskeva säännös kumotaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta arvioidaan eduskunnan vaalikautta ja toimikauden alkamista koskevan perustuslain 24 §:n ja eduskuntavaalein ajankohtaa koskevan 25 §:n 4 momentin kannalta. Presidentin vaalin ensimmäisen vaalipäivän siirtoa tarkastellaan perustuslain 55 §:n näkökulmasta. Hallitus on pitänyt tarpeellisena, että lakiehdotuksen periaatteellisen merkityksen vuoksi perustuslakivaliokunta arvioi sitä mietinnössään perustuslain kannalta.

Perustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen

Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi (LaVM 3/2010 vp - HE 3/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntapalvelusta annettua lakia siten, että eräät yhdyskuntapalvelun käytännön toimeenpanossa havaitut ongelmat poistuisivat.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marja Tuokila)

Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (PuVM 2/2010 vp - HE 12/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen hallituksen puolesta toimivan Suomen tasavallan puolustusministeriön, Saksan liittotasavallan puolustusministeriön ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehdyn sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.

Sopimuksella sovitaan Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää simulointi- ja laskentamenetelmiä sotalaivojen suunnitteluun.

Puolustusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Heikki Savola

Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (SiVM 2/2010 vp - HE 11/2010 vp)

Esityksessä ehdotetaan valtioneuvostosta annettua lakia muutettavaksi niin, että opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Kaj Laine

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.4.2010

Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

HE 23/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan.

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 24/2010 vp

Talousvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta

HE 25/2010 vp

Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

HE 27/2010 vp

Talousvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 28/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

HE 31/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

HE 32/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 33/2010 vp

Talousvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 34/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 36/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan.

Keskiviikko 7.4.2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

HE 26/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 35/2010 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

HE 29/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 30/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Kertomus K 3/2010 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 8.4.2010

Valtioneuvoston selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon

VNS 1/2010 vp, UaVM 3/2010 vp

Palautekeskustelu

Asia on loppuun käsitelty

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyysi edustaja Marjaana Koskinen vapautusta tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä.

SUURI VALIOKUNTA

U 9/2010 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (monivuotinen rahoituskehys), ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (varainhoitoasetuksen muutos) sekä luonnoksesta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi (toimielinten budjettiyhteistyö)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.