Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 12/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 25.11.2010

Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitys HE 9/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2010 vp

Hyväksttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.3.2010

Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 10/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 219/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 63/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 3/2010 vp

Lakialoite LA 46/2007 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 26.3.2010

Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 14/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 13/2010 vp - HE 9/2010 vp Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen kahdenvälisen lainan sekä IMF:n tilivaluutassa määritellyn 2,23 miljardin SDR:n (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. Tämä olisi Suomen osuus IMF:n varojen kasvattamiseksi. Kahdenvälisen lainan voimassaolo päättyy NAB-sopimuksen tultua voimaan.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille seuraavien.

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen

TaVM 4/2010 vp - HE 169/2009 vp Hallituksen esitys maksupalvelu<%2>laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maksupalvelulaki, jolla pantaisiin täytäntöön maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin III ja IV osaston säännökset.

Ehdotetun lain soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita ovat muun muassa tilisiirrot, suoraveloitukset ja pankki- ja luottokorttimaksut sekä laissa tarkemmin määritellyissä tapauksissa matkapuhelimella maksaminen. Laki ei koskisi käteisellä maksamista.

Lakiehdotus sisältää säännökset palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa tietoja maksupalvelun käyttäjälle. Laissa säädettäisiin myös maksupalveluja koskevan puitesopimuksen muuttamisesta ja päättämisestä, maksutapahtumien käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toteuttamisajoista sekä arvopäivän määräytymisestä. Merkittävä muutos nykyiseen on rajat ylittävien tilisiirtojen toteuttamisajan lyhentäminen ensin enintään kolmeen työpäivään ja vuoden 2012 alusta yhteen työpäivään.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

TaVM 5/2010 vp - HE 172/2009 vp Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maksulaitoslaki, jolla pantaisiin täytäntöön maksupalveluita sisämarkkinoilla koskeva direktiivi lukuun ottamatta sen maksupalveluita koskevia säännöksiä.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin oikeudesta tarjota maksupalveluita. Lakiehdotus sisältää säännökset maksulaitoksen toimiluvan myöntämisen edellytyksistä, maksulaitokselle sallitusta liiketoiminnasta, asiakasvarojen suojaamisesta, maksulaitoksen pääomavaatimuksista sekä sivuliikkeen perustamisesta toiseen valtioon. Lisäksi laissa säädettäisiin edellytyksistä, joilla luonnollinen tai oikeushenkilö voisi tarjota maksupalveluita ilman toimilupaa.

Lain noudattamista valvoisi Finanssivalvonta.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

TaVM 6/2010 vp - HE 243/2009 vp Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki korvaisi nykyiset osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa olevat säännökset osuuspankkien yhteenliittymästä. Laissa säädettäisiin talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisönä toimivan osuuskunnan sekä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletuspankin ja muun luottolaitoksen sekä yhteenliittymään kuuluvien muiden yritysten toiminnalle asetettavista vaatimuksista. Yhteenliittymämalli tulisi sallituksi kaikille pankkiryhmille niiden yhteisömuodosta riippumatta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

YmVM 3/2010 vp - HE 101/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakennusperinnön suojelemisesta ja kumottavaksi vuoden 1985 rakennussuojelulaki.

Rakennusperinnön säilyttäminen ja suojeleminen on osa kulttuuriperinnön vaalimista, johon Suomen valtiota velvoittavat perustuslain lisäksi eräät kansainväliset sopimukset. Tavoitteena on saattaa rakennusperinnön säilyttämisestä annetut säännökset ajan tasalle ja paremmin vastaamaan alan kansainvälisiä sopimuksia sekä selkiyttää rakennusperinnön omistajalle suoritettavan korvauksen perusteita ja suojelupäätöksestä aiheutuvia rajoituksia.

Esityksen tarkoituksena on myös selkiyttää rakennusperinnön suojelemista kaavoitetuilla alueilla siten, että suojelu tapahtuisi pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslain keinoin.

Ehdotettua lakia rakennusperinnön suojelemisesta ei sovelleta evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon kirkollisiin rakennuksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan otettavaksi valtion korvausvelvollisuutta koskeva säännös asemakaava-alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän rakennuksen osalta. Rikoslakiin ehdotetaan tehtäväksi esityksen vaatima tekninen tarkistus.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.3.2010

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 16/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 18/2010 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 19/2010 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 20/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 21/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 22/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 24.3.2010

Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 17/2010 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 3/2010 vp (Maria Guzenina-Richardson /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 5/2010 vp (Merikukka Forsius /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 26.3.2010

E 13/2010 vp Kroatian ja muiden Länsi-Balkanin maiden EU-lähentymisen tilanteesta

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Ulkoasiainvaliokuntaan

E 14/2010 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä

Perustuslakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.