Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 11/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 18.3.2010

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Kertomus K 1/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.3.2010

Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 263/2009 vp, VaVM 10/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 232/2009 vp, MmVM 2/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Hallituksen esitys HE 108/2009 vp, SiVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 190/2009 vp, TaVM 2/2010 vp, LA 93/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 3/2010 vp - HE 63/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia vakuutussopimuslakiin sekä eräitä tarkistuksia avioliittolakiin, velan vanhentumisesta annettuun lakiin, vakuutusyhtiölakiin ja vakuutusedustuksesta annettuun lakiin. Esityksen tavoitteena on poistaa epäselvyyksiä ja ongelmia, joita vakuutussopimuslain käytännön soveltamisessa on tullut ilmi.

Vakuutussopimuslain yleistä soveltamisalaa muutettaisiin niin, että lain säännökset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia vakuutuslajeja. Lain soveltamisalasta olisi edelleen suljettu pois jälleenvakuutus sekä lakisääteiset vakuutukset lukuun ottamatta liikennevakuutuksia, potilasvakuutuksia ja ympäristövahinkovakuutuksia, joihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä siltä osin kuin niitä koskevissa laeissa ei toisin säädetä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvokset Eelis Roikonen ja Tuula Kulovesi.

LiVM 1/2010 vp - HE 272/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia, televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia.

Viestintämarkkinalain kuluttajansuojasäännöksiä muutettaisiin siten, että viestintäpalvelun viivästys- ja virhetilanteissa maksettavan vakiokorvauksen ja vakiohyvityksen määrää korotettaisiin.

Virheen oikaisua koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että virheen oikaisusta teleyritykselle aiheutuvien kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otettaisiin erityisesti huomioon virheen merkitys, suorituksen arvo ja se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta käyttäjälle huomattavaa haittaa.

Lisäksi viestintäpalvelusopimusta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että viestintäpalvelusopimuksessa olisi jatkossa mainittava aina myös laajakaistayhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 2/2010 vp - HE 87/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia sekä tekijänoikeuslakia.

Televisio- ja radiotoimintaa koskeva sääntely ulotettaisiin osin koskemaan myös tietoverkkojen välityksellä tarjottavia tilausohjelmapalveluja. Ehdotettu uusi sääntely kohdistuisi lähinnä kaupalliseen viestintään ja eurooppalaisten teosten edistämiseen. Televisiotoiminnassa mainoskatkojen sijoittelu vapautuisi, mutta niiden osuus lähetysajasta pysyisi ennallaan. Vastiketta vastaan tapahtuva tuotesijoittelu sallittaisiin tietyissä ohjelmatyypeissä. Televisiotoiminnan harjoittajilla olisi oikeus ottaa lyhyitä uutisotteita yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka toinen televisiolähettäjä lähettää yksinoikeudella. Ehdotuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston audiovisuaalisista mediapalveluista antama direktiivi.

Lisäksi valtioneuvostolle ehdotetaan mahdollisuutta jatkaa eräiden televisiotoiminnan ohjelmistolupien voimassaoloa vuoden 2016 loppuun. Ehdotetulla järjestelyllä mahdollistetaan toimilupien kokonaistarkastelu vuonna 2016.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alussa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

StVM 2/2010 vp - HE 283/2009 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esitys on osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon ja tehtäväkuvien uudistamista, jossa hoitoonpääsyn ja hoidon aloittamisen turvaamiseksi laajennetaan lääkkeenmääräämisoikeutta. Oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen olisi terveyskeskukseen palvelussuhteessa olevalla sairaanhoitajalla. Edellytyksenä on tarvittavan lisäkoulutuksen suorittaminen. Rajattu lääkkeenmäärääminen koskisi vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä ja edellyttäisi kyseisen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin antamaa kirjallista määräystä. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden lisäksi esitys sisältää menettelyt, joilla sairaanhoitajat voitaisiin määräajaksi oikeuttaa antamaan lääkemääräyksiä laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

VaVM 11/2010 vp - HE 10/2010 vp Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Andorran kanssa helmikuussa 2010 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta.

Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

StVM 5/2010 vp - HE 14/2010 vp Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä. Urheilijalle maksetaan haittarahaa tapaturmavakuutuslain säännösten mukaisesti. Tapaturmavakuutuslain haittarahaa koskevat säännökset uudistettiin 1 päivänä tammikuuta 2010 voimaan tulleella lailla. Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan tapaturmavakuutuslain uusia haittarahaa koskevia säännöksiä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 4/2010 vp - HE 4/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia, kunnallista eläkelakia, Valtiokonttorista annettua lakia sekä eräitä niihin liittyviä lakeja siten, että Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kuntien eläkevakuutukseen. Samassa yhteydessä Valtiokonttorissa valtion eläketurvan toimeenpanon tehtävissä toimiva henkilöstö siirtyisi Kuntien eläkevakuutuksen palvelukseen. Muutoksen tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä työeläkejärjestelmän vaatimien tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Valtion ja kuntien eläkejärjestelmien samankaltaisuuden vuoksi muutoksella saavutettaisiin myös muita yhdistymisestä aiheutuvia säästöjä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 3/2010 vp - HE 5/2010 vp Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Lain voimassaoloa jatkettaisiin kahdella vuodella eli vuosille 2011 ja 2012. Esityksen tarkoituksena on yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistaminen siten, että eläkelaitokset voivat harjoittaa tehokasta ja pitkän aikavälin tavoitteita toteuttavaa sijoitustoimintaa finanssikriisin ja sitä seuranneen taloustaantuman aiheuttamassa epäedullisessa markkinatilanteessa. Esityksen tarkoituksena on myös valmistautua yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn pysyviin muutoksiin. Esityksen seurauksena eläkelaitosten vastuuvelkaan sisältyvän tasausvastuun osan tilapäinen rinnastaminen toimintapääomaan eläkelaitosten vakavaraisuuden tukemiseksi jatkuisi. Lisäksi eläkelaitosten toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus olisi lain voimassaoloaikana riippumaton eläkelaitoksen sijoitusjakaumasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2010.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.3.2010

Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 11/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 12/2010 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 13/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 14/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 15/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 17.3.2010

Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 4/2010 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki työehtosopimuslain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 6/2010 vp (Arja Karhuvaara /kok ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.