Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 10/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.3.2010

Hallituksen esitys Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 284/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 10/2010 vp - HE 263/2009 vp Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valmisteverotuslaki. Laki korvaisi voimassa olevan valmisteverotuslain. Ehdotetulla lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi valmisteverojen yleisestä järjestelmästä.

Valmisteveron alaisten tuotteiden verottomia siirtoja jäsenvaltioiden välillä koskeva menettely muutettaisiin sähköiseksi. Laissa säädettäisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen tietokoneistetun valvontajärjestelmän käyttöönotosta. Samalla uudistettaisiin väliaikaisen verottomuuden järjestelmää koskevat säännökset. Valmisteverotusta koskevat perusperiaatteet säilyisivät pääosin ennallaan. Verovelvollisuutta ja lupia koskevia säännöksiä uudistettaisiin. Lisäksi valmisteverotuslain rakenne uudistettaisiin ja lakiin tehtäisiin useita muita muutoksia.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehtäisiin asiaan liittyvä vähäinen muutos.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

HaVM 2/2010 vp - HE 219/2008 vp Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, rajavartiolakia, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia sekä pakkokeinolakia, tieliikennelakia, tullilakia, poliisilakia, maastoliikennelakia ja ampuma-aselakia. Kansallisia säännöksiä karsittaisiin yhteisölainsäädännön kanssa päällekkäiseltä osalta. Nopeiden rajainterventioryhmien Suomeen kutsumisesta sekä ryhmiin kuuluvien virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa annettaisiin tarpeelliset kansalliset säännökset. Telekuuntelu tehtäisiin mahdolliseksi törkeän laittoman maahantulon esitutkinnassa. Televalvonta ja telekuuntelu sallittaisiin rajavartiolaitoksen esitutkinnassa silloin, kun tutkitaan törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskaupparikosta. Pidättämiseen oikeutettujen virkamiesten piiriä laajennettaisiin. Esityksen mukaisesti tehostettaisiin ihmiskaupan ja laittoman maahantulon järjestämisen torjuntaa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

MmVM 2/2010 vp - HE 232/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Lailla kumottaisiin nykyinen maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annettu laki. Lailla kunta velvoitettaisiin perustamaan muiden kuntien kanssa maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alue siinä tapauksessa, ettei toiminnallista kokonaisuutta voida muutoin muodostaa sen alueella. Toiminnallinen kokonaisuus muodostuisi alueesta, jolla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää ja jossa tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä. Laissa säädettäisiin myös poikkeuksista yhteistoimintavelvoitteeseen. Erityisesti poikkeukset koskisivat tilanteita, joissa toiminnallista kokonaisuutta ei kyetä muodostamaan alueen saaristoisuuden tai Lapin ja Kainuun maakuntien alueella pitkien etäisyyksien vuoksi taikka, jos kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaaminen tätä edellyttää. Lisäksi laissa säädettäisiin kunnan mahdollisuudesta hakea ennakkotietoa siitä, voidaanko mainittua poikkeusmahdollisuutta soveltaa. Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettuun lakiin sekä hukkakauran torjunnasta annettuun lakiin tehtäväksi eräitä muutoksia, joka liittyvät kuntien maaseutuhallinnon järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Samassa yhteydessä toteutettaisiin aluehallinnon uudistamisesta aiheutuvat muutokset. Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, lakikiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.3.2010

Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 7/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 8/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 6/2010 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Tarkastusvaliokuntaan

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 7/2010 vp (Annika Lapintien/vas ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Kertomus K 1/2010 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Hallituksen esitys antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle Valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitys HE 9/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 10/2010 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 9.3.2010

Lakivaliokunnan täydennysvaalissa on eduskunta valinnut ehdokaslistan mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi ed. Timo Kallin.

Kansaeläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on ed. Markku Rossille myönnetty vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä, ja ed. Timo Kaunistolle myönnetty vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä.

Keskiviikko 10.3.2010

Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 2/2010 vp

Palautekeskustelu

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.