Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2010

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.2.2010

Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi (HE 261/2009 vp - LaVM 1/2010 vp)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 259/2009 vp - StVM 1/2010 vp)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2009 vp - TyVM 1/2010 vp)

Hyväksyttiin

Perjantai 26.2.2010

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 100/2009 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 1/2010 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 1/2010 vp - HE 108/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Samalla kumottaisiin nykyinen laki.

Nykyinen laki on monin tavoin vanhentunut eikä ole seurannut koulutuslainsäädännössä tehtyjä muutoksia. Koulutuskeskuksen toimintaympäristö ja toiminta ovat muuttuneet. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen asema saamelaisten kotiseutualueen ja saamelaisväestön koulutustarpeisiin vastaavana valtion oppilaitoksena säilyisi ennallaan.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksella olisi edelleen kaksi keskeistä koulutustehtävää. Koulutuskeskuksen antamassa ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa noudatettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annettujen lakien säännöksiä. Voimassa olevaan lakiin sisältyvä yleissivistävä aikuiskoulutus -termi muutettaisiin saamen kielen ja kulttuurin opetukseksi ja siihen sisältyisi myös saamelaiskulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen tarkoitettu kurssimuotoinen opetus. Tätä opetusta koskevasta määrällisestä säätelystä luovuttaisiin niin, että opetuksen laajuudesta sovittaisiin Opetushallituksen kanssa tehtävässä tulossopimuksessa. Tämän opetuksen opiskelijoiden asemaa koskevia säännöksiä uudistetaan.

Koulutuskeskuksen hallintoelimiä ja henkilöstöä koskevat säännökset otettaisiin pääosin lakiin, kun ne nyt ovat asetuksessa. Johtokunnan asettaminen siirrettäisiin lääninhallitukselta Opetushallitukselle.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

YmVM 2/2010 vp - VNS 6/2009 vp Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta

Itämeren tila on hälyttävän huono ja se on tällä hetkellä monin ekologisin mittarein arvioituna maailman saastuneimpia merialueita. Itämeren luontaiset ominaisuudet tekevät siitä erittäin haavoittuvan; se on matala ja kylmä murtovesiallas, jossa veden vaihtuvuus on hidasta. Itämeren keskisyvyys on vain 54 metriä, joten matalan meren vesitilavuuskin on hyvin pieni.

Itämeri vastaanottaa jokien kautta valumavesiä pinta-alaansa (415 000 km2) verrattuna noin nelinkertaiselta valuma-alueelta. Mereen huuhtoutuu siten hyvin laajalta alueelta kuormittavaa ainesta, joka laimenee varsin pieneen vesimäärään. Itämeren valuma-alueella elää lähes 85 miljoonaa ihmistä, ja kaikkiin merta ympäröiviin maihin on kehittynyt paljon teollisuutta ja maataloutta. Arvioiden mukaan Itämeren ravinnekuormitus onkin moninkertaistunut viimeisen sadan vuoden aikana. Veden teoreettinen viipymä Itämeressä on yli 20 vuotta, veden täydelliseen vaihtumiseen arvioidaan kuluvan jopa 30–50 vuotta. Ravinteiden, erityisesti fosforin, luontainen poistuminen pohjasedimenttiin pysyvästi hautautumalla on myös häiriytynyt. Näistä edellä mainituista seikoista johtuen myös Itämeren vesien puhdistuminen on erittäin hidas prosessi.

Ympäristövaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavat kannanotot, joissa edellytetään, että:
1. Hallitus tehostaa Itämeren suojelun ja tutkimuksen koordinaatiota sekä suojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.
2. Hallitus sitoutuu Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi HELCOMin Itämeren toimintaohjelman tavoitteisiin (ravinnekuormitus, meriturvallisuus, biodiversiteetti ja haitalliset aineet) ja edistää Itämeren valtioiden toimintaohjelmaan sitoutumista sekä toteuttaa välttämättömät kansalliset toimenpiteet kattavasti ja suunnitelmallisesti.
3. Hallitus parantaa maatalouden ympäristötukitoimenpiteiden vaikuttavuutta ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi kohdentamalla tukitoimia alueellisesti sekä tila- ja lohkokohtaisesti kustannustehokkaalla tavalla kytkien yhteen uusiutuvan energian hyödyntämisen ja ravinteiden kierrätyksen.
4. Hallitus sitoutuu Itämeren meriturvallisuuden kehittämiseen edelleen sekä meriliikenteen ohjaus- ja ilmoittautumisjärjestelmän laajentamiseen koko Itämeren kattavaksi ja turvaa öljyntorjunnan riittävät resurssit.
5. Hallitus sitoutuu tehostamaan yhdyskuntajätevesien typenpoistoa Itämeren vaikutusalueella sijaitsevilla kotimaisilla jätevedenpuhdistamoilla sekä nopeuttaa tarvittavia toimenpiteitä.
6. Hallitus ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin Itämeren rannikkoalueiden vähäarvoisten kalakantojen poistokalastuksessa ammattikalastusta hyödyntäen.
7. Hallitus ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin eduskunnan aikaisemmin edellyttämän nykyistä laaja-alaisemman Merikeskuksen perustamiseksi sekä turvaa merentutkimuksen ja erityisesti vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta koskevan tutkimuksen riittävät resurssit. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.2.2010

Laki perusopetuslain 47 §:n muuttamisesta

Sivistysvaliokuntaan.

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

MUUTA

Perjantai 26.2.2010

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Pienituloisten toimeentulon turvaaminen

Välikysymys (VK 1/2010 vp)

Välikysymys hyväksyttiin äänin jaa 105, ei 64; poissa 30.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.