Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 6/2010

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.2.2010

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2008

Kertomus K 4/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2008

Kertomus K 17/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.2.2010

Hallituksen esitys Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 256/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 46/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 257/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 47/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 12.2.2010

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 258/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 54/2009 vp (StV:n mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 1/2010 vp - HE 100/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston toimivaltaa antaa asetuksella säännöksiä eräiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista, sekä säännöksiin, jotka koskevat mahdollisuutta poiketa ympäristöluvanvaraisuudesta näissä toiminnoissa ja velvollisuutta rekisteröidä samat toiminnat ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

TyVM 1/2010 vp - HE 177/2009 vp Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhteistoiminta-asiamiehestä. Asiamies toimisi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä olisi valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain, yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain, henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain, henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain sekä henkilöstörahastolain noudattamista. Esityksellä turvattaisiin valvonnan riippumattomuus ja erillisyys työ- ja elinkeinoministeriön tavanomaisesta toiminnasta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valtiokunnan mietintöön sisältyy vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien vastalause.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen

StVM 1/2010 vp - HE 259/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista ja muutettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia.

Laki, jonka perusteella urheilutyönantajat on vapautettu maksamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua, ehdotetaan kumottavaksi. Esityksen mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksu tulisi maksettavaksi urheilijalle maksettavan palkan perusteella. Sairausvakuutusmaksu maksettaisiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2011 maksettavien palkkojen perusteella. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei edelleenkään maksettaisi sellaisten urheilijoille maksettavien palkkioiden perusteella, jotka eivät perustu työsuhteeseen.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistaina 9.2.2010

Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 267/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 270/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 271/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 272/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 274/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 275/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 276/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 282/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 283/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 284/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 285/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 286/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 287/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 288/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi CE-merkintärikkomuksesta

Hallituksen esitys HE 289/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 2/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Keskiviikko 10.2.2010

Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 1/2010 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 11.2.2010

Laki jäteverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 116/2009 vp (Sanna Perkiö/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 119/2009 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 120/2009 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Lakialoite LA 124/2009 vp (Johanna Karimäki/vihr ym.)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 12.2.2010

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdokaslistan mukaisesti valittiin seuraavat edustajat: Jäseniksi: Risto Autio/kesk, Lauri Oinonen/kesk, Janne Seurujärvi/kesk, Paula Sihto/kesk, Lyly Rajala/kok, Arja Karhuvaara/kok, Ulla Karvo/ kok, Jukka Mäkelä/kok, Anne-Mari Virolainen/kok, Maarit Feldt-Ranta/ sd, Tommy Tabermann/sd, Reijo Kallio/sd, Erkki Tuomioja/sd, Tuula Peltonen/sd, Paavo Arhinmäki/vas, Ville Niinistö/vihr Bjarne Kalli/kd, Christina Gestrin/r,

Varajäseniksi: Oiva Kaltiokumpu/ kesk, Timo Kaunisto/kesk, Markku Pakkanen/kesk, Pekka Vilkuna/kesk, Jari Larikka/kok, Lenita Toivakka /kok, Petri Pihlajaniemi/kok, Petri Salo/kok, Kimmo Sasi/kok, Eero Heinäluoma/sd, Krista Kiuru/sd, Pauliina Viitamies/sd, Antti Vuolanne/sd, Kari Uotila/vas, Unto Valpas/vas, Raimo Vistbacka/ps, Heli Järvinen/vihr, Leena Rauhala/kd

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.