Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 51/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen

(HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite TAA 1-1109/2009 vp

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta)

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 14.12.2009

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 245/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 44/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 185/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 23/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 248/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 33/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 205/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 12/2009 vp

(mietintöön sisältyy tekstivastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 260/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 52/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 222/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 53/2009 vp

(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 217/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 30/2009

Hyväksyttiin

Tiistai 15.12.2009

Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 244/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 43/2009 vp

(mietintöön sisältyy tekstivastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Hallituksen esitys HE 209/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 29/2009 vp

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 224/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 55/2009 vp

(mietintöön sisältyy lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 238/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 29/2009 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 12/2009 vp

(mietintöön sisältyy §-vastalause ja tekstivastalause)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 11/2009 vp - HE 258/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Ehdotuksen mukaan yliopistot maksavat alempaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua vuosina 2010 ja 2011. Esitys liittyy vuoden 2010 alussa voimaan tulevaan yliopistouudistukseen, jonka seurauksena yliopistoille tulee velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Esitykseen ei sisälly säätämisjärjestysperusteluita. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa mietinnössään, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Mietintöön sisältyy vastalause, jossa esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna. Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen.

PeVM 10/2009 vp - K 4/2009 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2008

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2008 on edellisien vuosien tapaan hyvin laadittu ja selkeä esitys oikeusasiamiehen toiminnasta ja yleisimmistä laillisuusvalvonnassa esiin nousseista ongelmista. Kertomus sisältää oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot laillisuusvalvonnassa esiin tulleista ajankohtaisista aiheista ja oikeusasiamiesinstituutiosta vuonna 2008. Oikeusasiamiehen erityistehtäviä käsittelevässä luvussa esitetään havaintoja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen ongelmista sekä telepakkokeinojen, peitetoiminnan ja valeostojen valvonnasta. Lisäksi kertomukseen sisältyy asiaryhmittäinen kuvaus laillisuusvalvonnasta.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

MUUTA

Maanantai 14.12.2009

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Vanhanen)

Valtioneuvoston kirjelmä VN 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Eduskunta kokoontuu vuoden 2010 valtiopäiville tiistaina 2.2.2010, jolloin toimitetaan puhemiehen ja varapuhemiehen vaali. Vuoden 2010 valtiopäivien avajaiset pidetään 3.2.2010.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.