Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 7.12.2009

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008
Kertomus K 15/2009 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista
Hallituksen esitys HE 255/2009 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 42/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 9.12.2009

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008
Kertomus K 14/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 24/2009 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 7.12.2009

Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 174/2009 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 19/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005–2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2009 annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 233/2009 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 20/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 228/2009 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 17/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 211/2009 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 25/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 250/2009 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 26/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 252/2009 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 27/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 254/2009 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 28/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 206/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 98/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 196/2009 vp, Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 175/2009 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 235/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 51/2009 vp
Lakialoite LA 62/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 212/2009 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 25/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 181/2009 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista
Hallituksen esitys HE 111/2009 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 27/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 167/2009 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 8.12.2009

Hallituksen esitys pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys HE 158/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 40/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 231/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 41/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 194/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 46/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 220/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 47/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 234/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 48/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 225/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 49/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 179/2009 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 50/2009 vp Lakialoite LA 86/2007 vp, 36, 83, 89, 119/2008 vp, 103/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
Hallituksen esitys HE 4/2009 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 23/2009 vp
Lakialoite LA 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 178/2009 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Torstai 10.12.2009

Hallituksen esitys kuntajakolaiksi
Hallituksen esitys HE 125/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 21/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 146/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 22/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 227/2009 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 18/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 247/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 30/2009 vp
Lakialoite LA 55/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
Hallituksen esitys HE 249/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 31/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 207/2009 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 32/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 187/2009 vp
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 28/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys HE 253/2009 vp
Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 11.12.2009

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys HE 146/2009 vp
Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 22/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 53/2009 vp - HE 222/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysturvalakia. Muutosten tavoitteena on helpottaa yritysten toiminnan sopeuttamista taloudellisessa taantumassa ja parantaa sopeuttamistoimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden asemaa. Esityksessä ehdotetaan, että työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksettaisiin työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Esityksessä ehdotetaan myös, että työntekijän, jonka palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyisi palkan alentamista edeltävän tilanteen mukaan.

Lomautusajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin lomautuksiin, jotka toteutetaan 4 päivän tammikuuta 2010 ja 2 päivän tammikuuta 2011 välisenä aikana. Palkanalennusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2010-2011 ansaittujen palkkojen perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

Laki on tarkoitettu tulemaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 51/2009 vp - HE 235/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia, kansaneläkelain voimaanpanosta annettua lakia, eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia, maahanmuuttajan erityistuesta annettua lakia, asumistukilakia ja vammaisetuuksista annettua lakia. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Kansaneläkelain 72 §:n 2 momentin johdantokappale ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 30 § 2 momentin johdantokappale tulisivat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 55/2009 vp - HE 224/2009 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tapaturmavakuutuslain työtapaturmavakuutuksen haittarahaa koskevia säännöksiä. Tapaturmavakuutuslakiin kirjattaisiin nykyistä tarkemmin haittarahakorvauksen myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat edellytykset. Haittarahakorvauksen perusteena olevan pysyvän yleisen haitan käsitettä selkeytettäisiin ja lakiin kirjattaisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin keskeiset perusteet, joilla työtapaturmien aiheuttaminen vammojen ja sairauksien aiheuttama yleinen haitta arvioitaisiin.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Laki ehdotetaan sovellettavaksi työtapaturmiin, jotka ovat sattuneet, ja ammattitauteihin, jotka ovat ilmenneet, lain voimassa ollessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 54/2009 vp - HE 258/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että yliopistot maksaisivat alempaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua vuosina 2010-2011. Esitys liittyy vuoden 2010 alussa voimaan tulevaan yliopistouudistukseen, jonka seurauksena yliopistoille tulee velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

TaVM 28/2009 vp - HE 187/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia.

Arvopaperimarkkinalakiin lisättäisiin ulkomaista selvitysyhteisöä koskevat säännökset. Sääntelyn tarkoituksena on mahdollistaa ulkomaisten selvitysyhteisöjen toiminnan valvonta sekä varmistaa rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja vakaus.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

TaVM 27/2009 vp - HE 111/2009 vp Hallituksen esitys laiksi energia-markkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista. Lain tavoitteena on edistää loppukäyttäjien energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja energiansäästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä. Lailla edistettäisiin energiansäästöä ja vähennettäisiin energiantuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä saavutettaisiin kustannussäästöjä energian loppukäyttäjille.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

TaVM 29/2009 vp - HE 238/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja vakuutusyhtiölakia. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan emoyhtiön on aina laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajilleen tai on julkinen yhtiö. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koskee monitasoisen konsernin kaikkien tasojen emoyhtiöitä niiden jakaessa varoja. Voimassa oleva kansallinen säännös on tiukempi kuin vastaavat säännökset Euroopan yhteisön konsernitilinpäätösdirektiivissä tai kansalliset säännökset useimmissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tästä seuraa, että monitasoiseen konserniin kuuluvien suomalaisten alakonsernien emoyhtiöiden konsernitilinpäätösten laatimisesta ja tilintarkastuksesta aiheutuu konserneille lisäkustannuksia.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

VaVM 45/2009 vp - HE 138/2009 vp, HE 241/2009 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010 Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2010 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena.

Valiokuntaneuvokset Hellevi Ikävalko, Mari Nuutila, Marjo Hakkila ja Jukka Vanhanen.

VaVM 41/2009 vp - HE 231/2009 vp Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tonnistoverolakia. Alusten vetoisuuteen perustuvan veron määrän laskemisen sijasta siirryttäisiin tonnistoverotettavan tulon laskemiseen. Tonnistoverotuksen piirissä olevan yhtiön jakaman osingon veronalaisuudesta osingonsaajan tulona luovuttaisiin ja jaettuun osinkoon sovellettaisiin, mitä muualla verolainsäädännössä säädetään osingonsaajan verotuksesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

HaVM 22/2009 vp - HE 146/2009 vp Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta. Vuonna 2002 annettu alueiden kehittämislaki esitetään kumottavaksi. Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset rakennerahastolain ja ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamiseksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

HaVM 21/2009 vp - HE 125/2009 vp Hallituksen esitys kuntajakolaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntajakolaki, joka korvaisi vuoden 1997 kuntajakolain. Esityksen tavoitteena on edistää kuntarakenteen uudistumista. Kuntajakolakia ajanmukaistettaisiin vastaamaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä nousseita uusia tarpeita ja muuttuneita olosuhteita. Lakia uudistettaisiin käytännössä toimivammaksi ja paremmin kuntajaon muutosprosesseja tukevaksi. Erityisesti kuntajaon muuttamisen valmisteluun ja päätöksentekoon liittyviä hallinnollisia menettelyjä nopeutettaisiin ja yksinkertaistettaisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran kuntajaon muutoksiin, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

HaVM 20/2009 vp - HE 233/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 sekä eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annettujen lakien voimassaoloa vuoteen 2011. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perustamisesta aiheutuvat tekniset muutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

LiVM 33/2009 vp - HE 248/2009 vp Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

TyVM 12/2009 vp - HE 219/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palkkaturvalakia ja merimiesten palkkaturvalakia. Väärinkäytösten estämistä koskevassa säännöksessä todettaisiin nimenomaisesti, että palkkaturvaviranomaisella olisi perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksukyvyttömyydestä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta samanaikaisesti aluehallinnon uudistamista koskevien muutosten kanssa.

Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen.

LiVM 31/2009 vp - HE 249/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä. Nykyinen laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä ehdotetaan kumottavaksi.

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain uudistamisella pantaisiin täytäntöön EU:n III rautatiepakettiin kuuluva niin sanottu veturinkuljettajadirektiivi. Samoin lailla ja lain nojalla annettavilla asetuksilla sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksillä pantaisiin täytäntöön kelpoisuusvaatimusten osalta Euroopan yhteisöjen komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "käyttötoiminta ja liikenteen hallinta" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä. Lailla säädettäisiin myös muiden liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien kuin liikkuvan kaluston kuljettajien kelpoisuus- ja terveydentilavaatimuksista. Suurin osa lain soveltamisalan piiriin kuuluvista arviolta 7 000 henkilöstä työskentelee VR-konsernin palveluksessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 30/2009 vp - HE 247/2009 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi.

Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan 70 vuoden yläikärajasta. Ajo-oikeutta jatkettaisiin 70 ikävuodesta lukien enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, jos siihen sisältyisi kuorma-auton tai linja-auton ajo-oikeus. Ajo-oikeuden jatkaminen edellyttäisi aina lääkärintodistusta. Lakiin sisältyisi siirtymävaiheen säännös yläikärajan vuoksi vuoden sisällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta.

Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden luokan muuttamisesta, jos ajo-oikeuden haltija ei enää täyttäisi sen ajo-oikeuden, joka hänellä on, saamisen edellytyksiä. Pykälään sisältyisi valtuus tarkempien säännösten antamiseen valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi tarkistettaisiin ajokieltoperusteita koskevan säännöksen viittaus ajoneuvolakiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

LiVM 32/2009 vp - HE 207/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Liikennehallinnossa on valmisteilla laajamittainen virastouudistus, jonka yhteydessä Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinto ja Merenkulkulaitoksen muut kuin Liikenteen turvallisuusvirastoon tai perustettavaan merenkulun tuotantoyhtiöön siirrettävät toiminnot yhdistettäisiin Liikennevirastoksi. Vastaavasti yhdistettäisiin Rautatievirasto, Ilmailuhallinto ja Ajoneuvohallintokeskus sekä Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, alusliikenteen ohjauksen ja luotsauksen viranomaistoiminnot ja alusrekisterin pitäminen Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virastouudistuksen mukaisesti ne rautatielain säännökset, joissa mainitaan Rautatievirasto tai Ratahallintokeskus toimivaltaisina viranomaisina. Samalla muutettaisiin lain turvallisuustodistusta koskevat ja siihen liittyvät säännökset. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi ne muutokset, jotka aiheutuvat samanaikaisesti valmisteilla olevasta rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain uudistamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alussa. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

VaVM 47/2009 vp - HE 257/2009 vp Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa 2009 tehdyn pöytäkirjan.Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä. Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 46/2009 vp - HE 256/2009 vp Hallituksen esitys Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Gibraltarin kanssa lokakuussa 2009 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä verotietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

LiVM 29/2009 vp - HE 209/2009 vp Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lentoliikenteen päästökaupasta. Lain tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2008/101/EY) ilmailutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Direktiivin tarkoituksena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuone-kaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Kuten yleinen päästökauppa, myös lentoliikenteen päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin. Laki lentoliikenteen päästökaupasta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

TaVM 30/2009 vp - HE 217/2009 vp Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annettu laki koskee julkisia yrityksiä sekä yrityksiä, joille on annettu yksin- tai erityisoikeuksia tai joiden tehtäväksi on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun toteuttaminen. Voimassa olevaa lakia ei kuitenkaan sovelleta yrityksiin, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa vuodessa. Esityksessä ehdotetaan, että lakiin otettaisiin säännökset myös niiden yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavien yritysten erilliskirjanpitovelvollisuudesta, joiden liikevaihto jää alle kyseisen liikevaihtorajan. Muutosta ehdotetaan ennen kaikkea siksi, että viranomaisen on voitava yrityksen koosta riippumatta varmistua, että palvelun tuottamisesta ei makseta ylisuuria korvauksia, jotka voisivat tuoda yritykselle kilpailijoihin verrattuna oikeudetonta etua. Valvonta toteutettaisiin niin, että yrityksen olisi toimitettava palvelun toimeksiantajalle vuosittain eriyttämislaskelma, josta näkyvät eriteltynä kyseisen palvelun tuottamiseen liittyvät kulut ja tuotot. Menettely parantaisi julkisten varojen käytön kustannustehokkuuden seurantaa. Ehdotettu muutos perustuu Euroopan yhteisön tuomioistuinkäytännössä ja valtiontukia koskevassa sääntelyssä tapahtuneeseen kehitykseen.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

YmVM 12/2009 vp - HE 253/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annettua lakia. Ehdotus koskee ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden tarkastuksen suorittajien pätevyyttä ja sen osoittamista, toiminnan vastuuhenkilöitä ja laitteita, ilmoitusta pätevyyden todentamisesta ja pätevyyden todentamista.

Muutoksella otetaan huomioon sekä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä tapahtunut kehitys. Kehittämisen tavoitteena on ollut se, että ilmaston kannalta haitallisia kaasuyhdisteitä sisältävien laitteiden käsittely ja valvonta paranisivat, jolloin haitallisia päästöjä saadaan vähennettyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

YmVM 11/2009 vp - HE 167/2009 vp Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Öljysuojarahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että öljysuojarahastosta maksettavien korvausten rahoittamiseksi kannettava öljysuojamaksu korotetaan nykyisestä 0,5 eurosta öljytonnilta 1,5 euroon öljytonnilta. Vastaavasti ehdotetaan öljysuojarahaston pääomarajojen nostamista viisinkertaisiksi.

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on öljysuojarahaston maksuvalmiuden turvaaminen tilanteessa, jossa alueelliset pelastuslaitokset ja valtio ovat huomattavasti korottamassa öljyntorjuntavalmiuttaan Suomenlahden lisääntyneiden öljykuljetusten johdosta.

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä öljysuojamaksun kantoa koskevia täsmennyksiä, jotka johtuvat EY:n tullimenettelyä koskevasta asetuksesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

LaVM 18/2009 vp - HE 227/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia sekä meri-, ryhmäkanne- ja kiinteistönmuodostamislakeja, ulosottokaarta, yrityssaneerauksesta ja sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annettuja lakeja, pohjoismaista luovuttamislakia, Euroopan unionin rikoksentekijän luovuttamisesta, omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämisestä, menetetyksi tuomitsemisesta tai sakon täytäntöönpanosta tehtyjen puitepäätösten kansallista täytäntöönpanoa koskevia lakeja.

Käräjäoikeuslakiin lisättäisiin luettelo käräjäoikeuksista. Muissa mainituissa laeissa osoitetaan asianomaisen lain soveltamista koskevat asiat tiettyihin laissa nimettyihin käräjäoikeuksiin. Näihin käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskeviin säännöksiin on tehtävä ne tarkistukset, joita käräjäoikeusverkoston uudistamista koskevat vuoden 2010 alusta voimaan tulevat säännökset edellyttävät.

Lisäksi osakeyhtiölakia ja vakuutusyhtiölakia muutettaisiin niin, että osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain soveltamista koskevien asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin luovuttaisiin. Näitä asioita voitaisiin käsitellä kaikissa käräjäoikeuksissa.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

StVM 52/2009 vp - HE 260/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työterveyshuoltolakia. Esityksen mukaan työterveyshuollon palvelujen tuottaja voisi hankkia työterveyshuoltoon kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä kliinisfysiologiset tutkimukset myös sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä. Tältä ostetut työterveyshuollon tukipalvelut tulisivat osaksi työterveyshuoltolain hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintaa ja voisivat tulla sairausvakuutuslain perusteella korvattaviksi osana työterveyshuollon hyväksyttäviä kustannuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

MmVM 12/2009 vp - HE 205/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain mukaista tukijärjestelmää jatkettavaksi siten, että maatalouden harjoittamisesta luopuvalle maatalousyrittäjälle, joka vuosina 2011-2014 luopuu maatalouden harjoittamisesta laissa säädetyin tavoin, voitaisiin maksaa luopumistukea. Voimassa olevan lain perusteella tukea voidaan myöntää viimeistään vuonna 2010 toteutettavien luopumisten perusteella.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

HaVM 23/2009 vp - HE 185/2009 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevaan vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen toukokuussa 2004 tehdyt muutokset. Muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Laki meripelastuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.12.2009

Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 261/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi hätäkeskustoiminnasta

Hallituksen esitys HE 262/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 263/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 264/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 265/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 266/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Keskiviikko 9.12.2009

Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 113/2009 vp (Merja Kuusisto /sd ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 117/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 118/2009 vp (Päivi Räsänen /kd)

Lakivaliokuntaan

Laki autoverolain 28 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 121/2009 vp (Markku Rossi /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 122/2009 vp (Pauliina Viitamies /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 10.12.2009

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 115/2009 vp (Erkki Tuomioja sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Maanantai 7.12.2009

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Ministeri Holmlund)

Valtioneuvoston kirjelmä VN 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.