Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 30.11.2009

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 171/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Hallituksen esitys HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 132/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Hallituksen esitys HE 208/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 23/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 203/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 44/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 213/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 20/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 149/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 152/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys HE 236/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 237/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 1.12.2009

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 201/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 38/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 182/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 42/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 43/2009 vp

Hyväksyttiin

Torstaina 3.12.2009

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 221/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 45/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 215/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 216/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 22/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 24/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 4.12.2009

Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 161/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 18/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 159/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 24/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 26/2009 vp - HE 181/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi vakuutusyhdistyslakia, merimieseläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelakia. Vakuutusyhdistyslakiin tehtäisiin ne yleiset yhteisöoikeudelliset muutokset, jotka ovat tarpeen johtuen uudesta osakeyhtiölaista ja sen pohjalta toteutetusta uudesta vakuutusyhtiölaista. Vakuutusyhdistystoiminnan erityispiirteiden johdosta kaikkien osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain muutoksia vastaavien muutosten ottaminen vakuutusyhdistyslakiin ei kuitenkaan ole perusteltua. Esityksen tarkoituksena on tehdä välttämättömät muutokset. Merimieseläkelakiin ja maatalousyrittäjän eläkelakiin tehtäisiin eräitä teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat pääosin uudesta vakuutusyhtiölaista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään lakeihin tehdyin lähinnä teknisluonteisin muutoksin. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

PuVM 4/2009 vp - HE 196/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maapuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Alueelliset sotilasläänit lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin operatiivisten sotilasläänien esikunnille ja eräille aluetoimistoille. Operatiiviset sotilasläänit olisivat jatkossa nimeltään sotilasläänejä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta. Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

SiVM 12/2009 vp - HE 175/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutettavaksi. Esitys liittyy vapaan sivistystyön vuosille 2009–2012 ajoittuvaan kehittämisohjelmaan. Sen ensimmäisessä vaiheessa ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen toiminnan tarkoitusta, toiminnan tavoitteita sekä tarkennettavaksi lain piiriin kuuluvien oppilaitosmuotojen tehtäviä. Samoin oppilaitoksen ylläpitämisluvan sisällön määrittelyä tarkennetaan. Lakiin liitettäisiin myös oppilaitosten yhteistyötä koskeva velvoite.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

MmVM 11/2009 vp - HE 98/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kasvinjalostajanoikeudesta, joka korvaisi voimassa olevan lain vuodelta 1992. Uudistuksella selkeytettäisiin lain rakennetta ja saatettaisiin laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Tarve säätää uusi laki johtuu myös hallinnollisista muutoksista, koska kasvinjalostajanoikeustoimisto on lakkautettu ja sen sijaan uutena rekisteriviranomaisena toimisi Elintarviketurvallisuusvirasto.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan syksyllä 2009.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

LiVM 28/2009 vp - HE 254/2009 vp Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon laajamittaiseksi virastouudistukseksi. Tähän muutokseen liittyen on valmisteltu lakiehdotukset yli 50 lain muuttamiseksi niin, että viranomaisten nimet on muutettu vastaamaan perustettavia uusia virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia.

Mainittujen 50 lain joukossa ei ole ehdotusta joukkoliikennelain muuttamisesta.

Joukkoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että toimivaltaisten viranomaisten nimet on muutettu vastaamaan mainituista hallinnon uudistuksista johtuvia muutoksia. Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lääninhallituksille säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin aluehallinnon uudistushankkeen mukaisesti toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 27/2009 vp - HE 252/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Ajoneuvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvon rekisteriilmoituksia voisi tehdä Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin, millaisia rekisteri-ilmoituksia sähköinen asiointi koskisi. Laissa otettaisiin myös huomioon Liikenteen turvallisuusviraston perustaminen. Lisäksi lain rangaistuspykälää muutettaisiin eräiden EY-asetusten täytäntöönpanemiseksi ja tehtäisiin eräitä muita vähäisiä muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 26/2009 vp - HE 250/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä sekä laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta. Lisäksi muutettaisiin merilakia, alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia ja laivaväen luetteloinnista annettua lakia sekä kumottaisiin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §, aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annettu laki sekä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 25/2009 vp - HE 211/2009 vp Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen vanha laki kumottaisiin. Ilmailulain uudistustarve johtuu suurelta osin vireillä olevasta liikennehallinnon virastouudistuksesta, jonka mukaan Ilmailuhallinto lakkautettaisiin itsenäisenä virastona ja ilmailun viranomaistoiminnot siirrettäisiin perustettavaan uuteen Liikenteen turvallisuusvirastoon.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

StVM 50/2009 vp - HE 179/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia, työttömyyskassalakia ja vuorotteluvapaalakia. Ehdotetut muutokset ovat osa sosiaaliturvan uudistamiskomitean ehdotuksia sosiaaliturvan uudistamisen keskeisistä linjauksista.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 49/2009 vp - HE 225/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevia säännöksiä. Tavoitteena on parantaa lapsen ja hänen perheensä oikeusturvaa nopeuttamalla lastensuojeluasioiden käsittelyä hallinto-oikeuksissa ja selkeyttämällä päätöksentekoa koskevia säännöksiä. Päätöksentekojärjestelmä säilyisi esityksen mukaan pääpiirteissään ennallaan. Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirrettäisiin kuitenkin hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaisi, jollei päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai päätöstä huostaanotosta taikka hakemusta huostaanotosta olisi tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Määräajan pituus olisi sama riippumatta siitä antavatko huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi suostumuksensa kiireellisen sijoituksen jatkamiseen. Kiireellistä sijoitusta voitaisiin jatkaa enintään 30 päivällä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

TyVM 11/2009 vp - HE 178/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että työnhakijan mahdollisuuksia parantaa opiskelemalla työllistymisvalmiuksiaan parannetaan säätämällä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa työttömyysetuudella tuettavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström.

HaVM 23/2009 vp - HE 185/2009 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Laki meripelastuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Hallintovaliokunta ehdottaa, hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 30.11.2009

Hallituksen esitys talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista

Hallituksen esitys HE 255/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 258/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 260/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Tiistai 1.12.2009

Hallituksen esitys Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 256/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 257/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 259/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 1.12.2009

Eduskunnan oikeusasiamieheksi valittiin neljän vuoden toimikaudeksi oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen. Eduskunnan oikeusasiamiehen toimikausi alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2013.

Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2014 valittiin seuraavat henkilöt:
valtiosihteeri Riina Nevamäen valtioneuvoston kanslian ehdottamana, osastopäällikkö Päivi Luostarisen ulkoasiainministeriön ehdottamana, ministeri Antti Tanskasen ja professori Liisa Laakson Suomen Akatemian ehdottamina, rehtori Thomas Wilhelmsson Suomen yliopistojen rehtorien ehdottamana ja professori Mikko Viitasalon Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 4.12.2009

U 79/2009 vp EY:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus)

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 80/2009 vp ehdotuksesta Euroopan komission asetukseksi autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteiden II ja VIII muuttamisesta (ajo-neuvojen luokittelu)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.