Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 18.11.2009

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2008

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Kertomus K 3/2009 vp, Kertomus K 8/2009 vp, Kertomus K 13/2009 vp,

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2008

Kertomus K 16/2009 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Torstai 19.11.2009

Hallituksen esitys valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Hallituksen esitys HE 230/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 36/2009 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.11.2009

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 134/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 31/2009 vp

Lakialoite LA 68/2009 vp
(mietintöön sisältyy yksi §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 95/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 15/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy –nimisestä osakeyhtiöstä

Hallituksen esitys HE 162/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 16/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 116/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 17/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 76/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 141/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/2009 vp (mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 9/2009 vp
(mietintöön sisältyy §-vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 151/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 38/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 154/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 193/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 40/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 88/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 17/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 218/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 18/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 130/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 184/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 18.11.2009

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 32/2009 vp.

Lakialoite LA 67/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 197/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2009 vp.

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Hallituksen esitys HE 84/2009 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 16/2009 vp

Lakialoite LA 44/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 21/2009 vp - HE 189/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maantielakia (503/2005 ) muutettavaksi siten, että hallinnollisia menettelyjä yksinkertaistettaisiin ja lain säännöksiä yhdenmukaistettaisiin vuoden 2008 alusta voimaan tulleen ratalain kanssa. Näkemäalueita koskevien ohjeiden antamista koskeva säännös muutettaisiin asetuksenantovaltuudeksi.

Ratalakiin (110/2007 ) lisättäisiin näkemäalueiden teknistä ohjeistusta koskeva asetuksenantovaltuus ja rautatien ylittämistä koskevia säännöksiä tarkistettaisiin.

Molempiin lakeihin tehtäisiin lisäksi aluehallintouudistuksesta ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat viittausmuutokset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 22/2009 vp - HE 210/2009 vp Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista.

Esityksellä saatettaisiin matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat säännökset perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Samalla pantaisiin lain tasolla täytäntöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Direktiivi on pantu aikaisemmin täytäntöön matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetulla valtioneuvoston asetuksella, joka ehdotetaan kumottavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

StVM 42/2009 vp - HE 182/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia ja opintotukilakia. Opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta muutettaisiin siten, että sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha estäisivät opintotuen myöntämisen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opintorahan saaminen estää sairauspäivärahan myöntämisen. Sairausvakuutuslain 12 lukuun lisättäväksi ehdotetun 11 §:n mukaan sairauspäivärahaa maksettaisiin, mutta opintorahan määrällä vähennettynä.

Esityksen tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa hakemaan hänen tilanteeseensa tarkoitettua ensisijaista etuutta sekä korjata nykykäytäntöön liittyviä epäkohtia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 43/2009 vp - HE 192/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia. Eläkettä saavan hoitotukea alettaisiin maksaa myös silloin, kun julkinen laitoshoito kestää yli kolme kuukautta. Muutos koskisi myös alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta alettaisiin maksaa uudelleen ilman hakemusta. Maksettavan vammaisetuuden suuruus määräytyisi keskeytetyn vammaisetuuden tukitason perusteella. Laitoshoidon asiakasmaksua ei otettaisi erityiskustannuksina huomioon vammaisetuutta myönnettäessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

YmVM 9/2009 vp - HE 237/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä lain määritelmäpykälään uusi käsite, vesistöalueen osa. Käsitettä käytettäisiin valtakunnan rajan ylittävien vesienhoitoalueiden määrittämisessä. Ehdotus on tekninen lisäys, jolla korjattaisiin puute, josta Euroopan yhteisön komissio on huomauttanut. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

YmVM 8/2009 vp - HE 236/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Suomen ympäristökeskuksesta. Laki korvaa ympäristöhallinnosta annetussa laissa olevat Suomen ympäristökeskusta koskevat säännökset. Laki ympäristöhallinnosta on esitetty kumottavaksi aluehallinnon uudistamisen yhteydessä. Lainsäädännön selvyyden vuoksi olisi tarkoituksenmukaista säätää erillinen laki Suomen ympäristökeskuksesta. Ehdotettu laki säilyttää Suomen ympäristökeskuksen tehtävät ja aseman samanlaisina kuin ne ovat ympäristöhallinnosta annetussa laissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

LaVM 16/2009 vp - HE 132/2009 vp Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korkeimmasta oikeudesta annettua lakia. Esityksen mukaan enintään kolmasosa kaikista esittelijän viroista voisi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneuvoksen virkoja. Tämä mahdollistaisi kymmenen määräaikaisen esittelijäneuvoksen viran perustamisen. Määräaikaisuuden tarvetta ei olisi tarpeen perustella. Määräajaksi täytettävään esittelijäneuvoksen virkaan voitaisiin nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan maaliskuun alusta 2010. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

VaVM 37/2009 vp - HE 171/2009 vp Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien Suomessa tekemiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen palautuksia koskevasta Euroopan yhteisön direktiivistä johtuvat muutokset. Direktiivillä on luotu sähköinen yhden yhteyspisteen järjestelmä nykyisen palautusmenettelyn nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

TaVM 20/2009 vp - HE 213/2009 vp Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamista. Jakelijan olisi edelleen toimitettava biopolttoainetta kulutukseen vuosittain vähintään 4 prosenttia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

LiVM 23/2009 vp - HE 208/2009 vp Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon laajamittaiseksi virastouudistukseksi, jonka yhteydessä Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinto ja Merenkulkulaitoksen muut kuin Liikenteen turvallisuusvirastoon tai perustettavaan merenkulun tuotantoyhtiöön siirrettävät toiminnot yhdistettäisiin Liikennevirastoksi. Vastaavasti yhdistettäisiin Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, alusliikenteen ohjauksen ja luotsauksen viranomaistoiminnot ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto ja Ajoneuvohallintokeskus Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Samanaikaisesti on valmisteltu ehdotukset valtion aluehallinnon uudistamiseksi ja Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen yhtiöittämiseksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

VaVM 38/2009 vp - HE 201/2009 vp Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi kolmella vuodella eli vuoden 2012 loppuun.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 17.11.2009

Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 238/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 239/2009 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 240/2009 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 242/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 243/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 244/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 245/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 247/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 248/2009 vp

Liikennevaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Hallituksen esitys HE 249/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 250/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta.

Hallituksen esitys HE 251/2009 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 252/2009 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 253/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 18.11.2009

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 88/2009 vp (Jouko Skinnari /sd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 109/2009 vp (Raimo Piirainen /sd ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 19.11.2009

Hallituksen esitys laiksi muuntogeenisestä kasvintuotannosta

Hallituksen esitys HE 246/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Laki perusopetuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 112/2009 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 114/2009 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Puolustusvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen kaivoshankkeisiin liittyvien liikennehankkeiden suunnitteluun

Talousarvioaloite TAA 1109/2009 vp (Hannes Manninen

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.