Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 11.11.2009

Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 119/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2009 vp

Lakialoite LA 82/2008 vp (mietintöön sisältyy yksi §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksen sisältävä vastalause sekä kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 135/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2009 vp (mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 59/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2009 vp (mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Hallituksen esitys HE 27/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 8/2009 vp (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 131/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2009 vp (mietintöön sisältyy yksi §-vastalause ja yksi vastalause, jossa §-muutosehdotus sekä lausumaehdotus)

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 15/2009 vp - HE 76/2009 vp Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäviksi kidusta koskevat erityiset rangaistussäännökset. Kidutukseksi katsottavat teot ovat rikoslain mukaan rangaistavia, mutta eivät omana erityisenä rikostyyppinään. Kidutuksen nimenomaisella kriminalisoinnilla vahvistettaisiin perustuslain ja kansainvälisen oikeuden mukaista kidutuksen ehdotonta kieltoa, ilmaistaisiin sen erityinen moitittavuus ja annettaisiin kansainväliselle yhteisölle viesti siitä, että Suomi tukee kidutuksen ehdotonta kieltoa kaikissa olosuhteissa. Kidutusta koskevat säännökset sijoitettaisiin sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaan rikoslain lukuun.

Kidutus olisi tahallista voimakkaan henkisen tai ruumiillisen kärsimyksen aiheuttamista toiselle tarkoituksena saada tunnustus tai tietoja taikka rangaista, pelotella, pakottaa johonkin tai syrjiä. Kidutuksen määrittely noudattelisi pääosin YK:n kidutuksenvastaisen yleissopimuksen määritelmää. Kidutuksen rangaistukseksi ehdotetaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta. Myös pakkokeinolain telekuuntelua ja teknistä kuuntelua koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakivaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

HaVM 17/2009 vp - HE 116/2009 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kesäkuussa 2008 Euroopan unionin ja Australian välillä tehdyn sopimuksen lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle.

Sopimus koskee niitä edellytyksiä ja puitteita, joiden mukaisesti lentoliikenteenharjoittajat antavat Australian tullilaitoksen käyttöön Australian lainsäädännön edellyttämät matkustajarekisteritiedot Euroopan unionista Australiaan ja Australiasta Euroopan unioniin matkustavista henkilöistä. Sopimuksen tarkoituksena on estää ja torjua terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä muuta vakavaa kansainvälistä rikollisuutta, kunnioittaen samalla perusoikeuksia ja -vapauksia sekä erityisesti yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin sopimus tulee voimaan Euroopan unionin ja Australian välillä. Sopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä päätökseen. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lähtien.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

StVM 40/2009 vp - HE 193/2009 vp Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia. Nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä voisi hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joka on nimitetty virkaan vakinaisesti eikä viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin erityisistä kelpoisuusehdoista ei enää säädettäisi lailla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 26 § muutettuna. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

VaVM 33/2009 vp - HE 197/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta sekä lakia ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta. Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on poistaa eräitä ulkomailta saadun tulon kaksinkertaiseen verotukseen ja veron maksun jaksottamiseen liittyviä ongelmia. Esitetyillä muutoksilla myös yrityksillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet välttää ulkomailta saadun tulon kaksinkertainen verotus, joka syntyy silloin, kun samasta tulosta määrätään vero ulkomailla ja Suomessa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 32/2009 vp - HE 137/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja.

Yleinen arvonlisäverokanta ehdotetaan korotettavaksi 22 prosentista 23 prosenttiin. Elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta ehdotetaan korotettavaksi 12 prosentista 13 prosenttiin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta alennettavaksi 22 prosentista 13 prosenttiin. Kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisiolupatuloihin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin, tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä eräisiin pieniin korjauspalveluihin sovellettava verokanta ehdotetaan korotettavaksi 8 prosentista 9 prosenttiin. Vakuutusmaksuvero ehdotetaan korotettavaksi 22 prosentista 23 prosenttiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen. VaVM 31/2009 vp - HE 134/2009 vp Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että savukkeiden, sikarien sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotettaisiin noin viisi prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin noin 15 prosenttia. Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin neljä prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan keskimäärin noin 10 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 68/2009 vp hylätään. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 35/2009 vp - HE 202/2009 vp Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin valtion taloushallinto-organisaation muodostamisen perusteita koskeva säännös ja valtion kirjanpitovelvollisuutta koskevia säännöksiä täydennettäisiin. Lisäksi toiminta- ja taloussuunnittelua, talousarviokirjanpidon seurantatarkkuutta ja kumulatiivisen ylijäämän käyttämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Laista kumottaisiin yliopistojen yliopistoyhtiöistä saamien tulojen nettobudjetointia, tulo- ja menorästejä, tarveainevarastojen kokoa ja varastotilioikeutta koskevat säännökset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi voimaantulosäännöksen 3 momentti muutettuna. Valiokuntaneuvos Mari Nuutila, valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko.

SiVM 11/2009 vp - HE 140/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Yhtiöittäminen liittyy yliopistouudistukseen. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisivat talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden ja muiden tukipalveluiden tuottaminen sekä tukipalveluihin liittyvä muu liiketoiminta. Yliopistojen palvelukeskuksen henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Samalla kumottaisiin Yliopistojen palvelukeskuksesta annettu asetus.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi lausuma. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 10.11.2009

Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 226/2009 vp

Hallintovaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 227/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 228/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 229/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Hallituksen esitys HE 230/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tonnistoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 231/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 232/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005–2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2009 annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 233/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 234/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 235/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Hallituksen esitys HE 236/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 237/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 11.11.2009

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 108/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 98/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki pakkausverosta

Lakialoite LA 99/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 100/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 101/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lakialoite LA 102/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 103/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 105/2009 vp (Tarja Filatov/sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 12.11.2009

Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 92/2009 vp (Minna Sirnö vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 93/2009 vp (Markku Pakkanen/kesk)

Talousvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 104/2009 vp (Heikki A. Ollila/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kuntalain 27 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 95/2009 vp (Satu Taiveaho/sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 106/2009 vp (Satu Taiveaho/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.