Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.11.2009

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2008

Kertomus K 10/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 15/2009 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.11.2009

Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 120/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 173/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 168/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 143/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 15/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 144/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 16/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 145/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 17/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 110/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 18/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 163/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 170/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 89/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 4.11.2009

Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 143/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 15/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 144/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 16/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Hallituksen esitys HE 145/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 17/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 147/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 35/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 8/2009 vp - HE 130/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Määräaikaisena voimassa olevan vuorotteluvapaalain voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009. Vuorotteluvapaajärjestelmän jatkamiseksi ehdotetaan vuorotteluvapaalaki säädettäväksi pysyväksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Neuvotteleva virkamies Marjaana Kinnunen.

HaVM 14/2009 vp - HE 78/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Maahanmuuttovirastosta annettua lakia, maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettua lakia.

Maahanmuuttovirastolle ehdotetaan annettavaksi toimivalta turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, ulkomaalaisten säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Samalla ehdotetaan siirrettäväksi sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjausta ja suunnittelua hoitava virkasuhteinen henkilöstö virkoineen Maahanmuuttovirastoon.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ensi tilassa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

PeVM 7/2009 vp - HE 69/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista siten, että siinä otetaan huomioon kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien siirtyminen kunnilta valtiolle sekä valtion aluehallintouudistuksen yhteydessä ehdotettu muutos, jolla Ahvenanmaan maakunnassa toimivan lääninhallituksen tilalle perustetaan Ahvenanmaan valtionvirasto -niminen viranomainen. Muutokset ovat luonteeltaan lakiteknisiä.

Ehdotettu laki liittyy osittain valtion aluehallintovirastoja koskevaan hallituksen esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Jos valtion aluehallintovirastoja koskeva lainsäädäntö kuitenkin tulee voimaan myöhemmin, on Ahvenanmaan valtionvirastoa koskeva lainmuutos tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin aluehallintovirastoista ehdotettu laki.

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Valiokuntaneuvos Petri Helander.

PeVM 8/2009 vp - VJL 1/2009 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

Tasavallan presidentti on 20 päivänä helmikuuta 2009 jättänyt vahvistamatta eduskunnan 18 päivänä marraskuuta 2008 hyväksymän lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (EV 141/2008 vp), joka on perustunut hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp).

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että vahvistamatta jääneenä palautunut laki hylätään. Valiokuntaneuvos Petri Helander.

LaVM 14/2009 vp - HE 104/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi lainsäädäntö, joka koskee kansainvälisiä isyyskysymyksiä. Esityksessä on säännökset isyyskysymyksiin sovellettavasta laista, Suomen viranomaisten kansainvälisestä toimivallasta isyyttä koskevassa asiassa sekä säännökset vieraassa valtiossa tehdyn isyyttä koskevan ratkaisun tunnustamisesta. Ehdotetut säännökset tulisivat sovellettaviksi silloin, kun ratkaistavalla asialla on kansainvälisiä liittymiä. Säännökset lisättäisiin isyyslakiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

MmVM 9/2009 vp - HE 141/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi 20 eurosta 22 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi kuudesta eurosta seitsemään euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

StVM 38/2009 vp - HE 151/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi 20 eurosta 22 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotettavaksi kuudesta eurosta seitsemään euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

SiVM 9/2009 vp - HE 122/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa. Muutoksilla lisättäisiin arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä täsmennettäisiin koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arvioinnissa. Opetusministeriö laatisi koulutuksen arviointeja koskevan arviointisuunnitelman. Koulutuksen arviointineuvosto olisi ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Opetushallitus tekisi kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Opetushallituksen tehtäviin ei kuuluisi muu arviointitoiminta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

TaVM 16/2009 vp - HE 84/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vähittäiskaupan aukioloajoista.

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on selkeyttää vähittäiskauppojen aukioloaikaa koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että lähikauppojen asema turvattaisiin.

Vähittäiskaupat voisivat olla avoinna sunnuntaisin kello 12:sta kello 18:aan paitsi isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana kello 12:sta kello 21:een. Juhlapäivinä kauppojen olisi kuitenkin oltava kiinni.

Laki ei koskisi sellaisia päivittäistavarakauppoja, joiden vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, muutoin kuin juhlapäivien osalta, jolloin näiden kauppojen tulee olla suljettuina.

Arkisin kauppojen aukioloajat olisivat nykyiset. Joulu- ja juhannusaattona kaupat tulisi sulkea kello 12. Huoltoasemalta tapahtuvan kioskimyyntiä vastaavan myynnin myyntipinta-ala voisi olla enintään 400 neliömetriä.

Aukiolosäännökset koskisivat myös haja-asutusalueelle perustettavia kaupan suuryksiköitä. Nykyiseen tapaan laki sisältäisi luettelon niistä kaupan muodoista, joita laki ei koske.

Ehdotus sisältää myös säännöksen elinkeinonharjoittajan mahdollisuudesta pitää liikkeensä suljettuna kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä ainakin yhtenä päivänä viikossa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi nimike ja 1-4 § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja hyväksytään kaksi lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotukset). Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

TaVM 18/2009 vp - HE 218/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettua lakia siten, että Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirrettäisiin Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hoidettaviksi. Turvatekniikan keskuksesta ja Kuluttajavirastosta annettuihin lakeihin sekä kosmeettisista valmisteista ja lelujen turvallisuudesta annettuihin lakeihin samoin kuin kemikaalilakiin tehtäisiin tästä johtuvat muutokset.

Tukesiin siirtyisi Kuluttajavirastosta myös yleisestä tuoteturvallisuudesta annettuun direktiiviin perustuva yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (Rapex) Suomen kansallinen yhteyspiste.

Valtion aluehallinnon uudistuksen johdosta muutettaisiin kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin, kosmeettisista valmisteista annettuun lakiin ja lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin sanan lääninhallitus sijaan sana aluehallintovirasto.

Laeissa olevat viittaukset kauppa- ja teollisuusministeriöön muutettaisiin viittauksiksi työ- ja elinkeinoministeriöön.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

StVM 39/2009 vp - HE 154/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:ssä säädettyjä prosenttiosuuksia, joilla eri rahoittajaosapuolet osallistuvat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen. Voimassa olevat prosenttiosuudet perustuvat vuonna 2003 tehtyyn selvitykseen rahoitusosuuksien jakautumisesta. Koska rahoitusosuuksien määräytymiseen vaikuttavissa etuuksissa tapahtuvat muutokset todennäköisesti muuttavat myös perus- ja lisäturvan suhdetta sekä eri rahoittajaosapuolten osuuksia, rahoitusosuudet on tarkistettu määrävuosin.

Kun otetaan huomioon valtion osuus lisäturvan rahoituksessa ja valtion osuus Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoituksen kautta, ehdotetut muutokset alentaisivat valtion kustannuksia noin 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

YmVM 7/2009 vp - HE 184/2009 vp Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annettua lakia. Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että avustuksia voidaan myöntää vuoden 2010 loppuun.

Vuoden 2010 alusta maaliskuun loppuun avustuksia myönnetään ehdotuksen mukaan samoihin tarkoituksiin kuin vuonna 2009. Korjaustyöt tulee myös aloittaa vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä ja toteuttaa vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2010 huhtikuun alusta vuoden loppuun avustuksia ehdotetaan myönnettäväksi vain sellaisille korjausrakennustoimenpiteille, joilla parannetaan asuinrakennusten energiatehokkuutta, vähennetään haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Avustettavat työt tulee aloittaa aikaisintaan huhtikuun alussa 2010 ja viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Ne on toteutettava viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä.

Esitys liittyy vuoden 2010 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

HaVM 16/2009 vp - HE 162/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotetulla lailla uudistettaisiin nykyiset Haus kehittämiskeskus Oy:n tehtäviä ja asemaa koskevat säännökset. Laki sisältäisi myös säännökset Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytettäisiin yhtiön asemaa sen tuottaessa palveluja pääasiassa valtionhallinnolle.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

TaVM 17/2009 vp - HE 88/2009 vp Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettua lakia siten, että yrityksen kehittämisavustusta voitaisiin jatkossa myöntää myös maataloustuotteiden ensiasteen jalostamiseen ja markkinointiin liittyviin hankkeisiin silloin, kun kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluhanke.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2009.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

HaVM 16/2009 vp - HE 162/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Ehdotetulla lailla uudistettaisiin nykyiset Haus kehittämiskeskus Oy:n tehtäviä ja asemaa koskevat säännökset. Laki sisältäisi myös säännökset Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytettäisiin yhtiön asemaa sen tuottaessa palveluja pääasiassa valtionhallinnolle.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

HaVM 15/2009 vp - HE 95/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muutettavaksi niin, että maahanmuuttoviranomaiset voisivat saada Verohallinnolta ja tallentaa ulkomaalaisrekisteriin ulkomaalaisen työntekijän työnantajan verotustietoja. Näitä tietoja tarvitaan sen arvioimiseksi, voiko työnantaja selvitä velvoitteistaan maahantulijaa kohtaan. Tietojen avulla voidaan myös pienentää riskiä siitä, että huonosti oikeuksiaan ja olosuhteita tunteva Suomeen töihin tuleva ulkomaalainen päätyisi harmaan talouden alueella toimivan työnantajan palvelukseen.

Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Verohallinto voisi saada suoraan maahanmuuttoviranomaiselta tietoja ulkomaalaisen oleskelusta, työnantajasta ja palvelussuhteesta.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 5.11.2009

Laki ulkomaalaislain 50 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 89/2009 vp (Päivi Räsänen/kd ym.)

Hallintovaliokunta

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 90/2009 vp (Sari Palm/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 97/2009 vp (Valto Koski/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.11.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti lakivaliokunnan

jäseneksi ed. Markku Rossi.

Keskviikko 4.11.2009

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa valittiin ehdokaslistan mukaisesti jäseneksi kansanedustaja Timo Kaunisto.

SUURI VALIOKUNTA

E 142/2009 vp neuvoston päätelmiksi EU-lainsäädännön rikosoikeudellisiksi mallisäännöiksi

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Lakivaliokuntaan

E 143/2009 vp komission tiedonannosta "Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus - poliittisen toimintakehyksen laatiminen koko unionin lähestymistavalle"

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Ulkoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.