Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.10.2009

Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 136/2009 vp,

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta Toinen käsittely

Hallituksen esitys HE 117/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 93/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2009 vp

Lakialoite LA 53/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 157/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 30/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 153/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 31/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Hallituksen esitys HE 148/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 183/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 33/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 13/2009 vp

Lakialoite LA 56, 103/2007 vp

Toimenpidealoite TPA 59/2007 vp, 17/2008 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 13/2009 vp - HE 59/2009 vp Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutoksia työsuojeluhallinnosta annettuun lakiin, valtion virkamieslakiin ja alueiden kehittämislakiin. Lääninhallituslaki, laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista, laki ympäristöhallinnosta sekä laki ympäristölupavirastoista ehdotetaan kumottavaksi. Lainsäädäntökokonaisuuden voimaantulosta ja uudistuksen siirtymäkauden järjestelyistä ehdotetaan säädettäväksi erillisessä voimaanpanolaissa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Mietintöön sisältyy vastalauseita. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

PuVM 3/2009 vp - HE 186/2009 vp Hallituksen esitys Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön, Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön, Australian puolustusministeriön, Espanjan kuningaskunnan puolustusministeriön, Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan puolustusministerin, Italian tasavallan puolustusministeriön, Ranskan tasavallan puolustusministerin, Ruotsin puolustusvoimien ja Saksan liittotasavallan puolustusministeriön välillä allekirjoitetun ohjelmistoradioteknologiaa koskevan COALWNW- ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta.

Puolustusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun pöytäkirjan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

LaVM 13/2009 vp - HE 92/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä kielilain 40 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikosseuraamusalan organisaatiota uudistettavaksi siten, että Rikosseuraamusvirastosta ja sen ohjauksessa toimivista Kriminaalihuoltolaitoksesta ja Vankeinhoitolaitoksesta muodostettaisiin Rikosseuraamuslaitos-niminen viranomainen. Rikosseuraamuslaitos toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla, ja sen toimialueena olisi koko maa. Uudistus toteutettaisiin säätämällä laki Rikosseuraamuslaitoksesta. Laki korvaisi nykyisen rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain.

Rikosseuraamuslaitosta johtaisi pääjohtaja, ja laitoksen toimintaa varten maa jakautuisi alueisiin. Alueilla olisi rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavia yksiköitä

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lakivaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

LiVM 18/2009 vp - HE 110/2009 vp Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi joukkoliikennelaki. Joukkoliikennelain keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset peruspalvelutasoisten joukkoliikennepalvelujen turvaamiseen koko maassa sekä luoda edellytyksiä joukkoliikenteen käytön lisäämiseen keskeisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä. Tavoitteena on toteuttaa Suomen olosuhteisiin mahdollisimman hyvin soveltuvat toimintamallit ottaen huomioon eri toimintaympäristöjen asettamat vaatimukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3 päivänä joulukuuta 2009. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 15/2009 vp - HE 143/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Esityksen mukaan Varustamoliikelaitos muutettaisiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Perustettavan osakeyhtiön toimialana olisi jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaisi alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Varustamoliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Varustamoliikelaitoksen henkilöstö siirtyisi perustettavan osakeyhtiön palvelukseen. Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta ja sen henkilöstö siirtyisivät kuitenkin osaksi samanaikaisesti yhtiöitettävää Merenkulkulaitoksen tuotantotoimintaa. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

LiVM 16/2009 vp - HE 144/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi. Esitys on osa merenkulkualan toimintojen uudelleen järjestelyä, jossa merenkulun turvallisuustoiminnot, väyliin liittyvät tilaajatoiminnot ja palvelujen tuotanto erotetaan toisistaan. Samalla avataan kilpailua ja edistetään vesiväyliin liittyvien palveluiden markkinoiden toimintaa. Esityksen mukaan Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta erotettaisiin Merenkulkulaitoksesta muodostamalla siitä uusi valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Tämän esityksen kanssa samanaikaisesti on annettu hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Sen mukaan Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta erotettaisiin liikelaitoksesta ja siirrettäisiin osaksi tämän esityksen mukaisesti perustettavaa osakeyhtiötä mukaan lukien nykyiset öljyntorjuntatehtävät

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna. Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

LiVM 17/2009 vp - HE 145/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Esityksen mukaan Ilmailulaitos muutettaisiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Perustettavan osakeyhtiön tehtävänä olisi ilmailun edistämiseksi ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa siten kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään. Perustettava osakeyhtiö harjoittaisi liiketoimintaa toimialakohtaisen sääntelyn mukaisesti.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta. Valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

StVM 35/2009 vp - HE 147/2009 vp Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia ja Verohallinnosta annettua lakia sekä kumottavaksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annettu laki. Työnantajan kansaneläkemaksu ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2010 alusta. Maksua ei enää maksettaisi tammikuussa 2010 maksettavan palkan perusteella. Kansaneläkemaksun poistuessa Kansaneläkelaitoksen osuutta verotuskustannuksista ehdotetaan alennettavaksi 2,5 prosenttiyksikköä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 37/2009 vp - HE 131/2009 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi. Isän oikeutta isyysrahaan yhdenjaksoiselta kaudelta välittömästi hänen pitämänsä vanhempainrahakauden päätyttyä muutettaisiin niin, että hän saisi isyysrahaa nykyisen 12 arkipäivän asemesta 24 arkipäivältä. Tällöin niin sanotun isäkuukauden enimmäispituudeksi tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HaVM 11/2009 vp - HE 117/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnalle vuosina 2009–2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto

VaVM 22/2009 vp - HE 113/2009 vp Hallituksen esitys Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi kesäkuussa 2009 tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Sopimus sisältää määräyksiä, joilla toiselle sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä verolainsäädäntöönsä perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään. Lisäksi sopimuksessa on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotietojen vaihtoa koskevia määräyksiä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 23/2009 vp - HE 126/2009 vp Hallituksen esitys eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräät Bermudan kanssa huhtikuussa 2009 tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset. Sopimukset koskevat veroja koskevien tietojen vaihtamista, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 24/2009 vp - HE 127/2009 vp Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräät Caymansaarten kanssa huhti- ja kesäkuussa 2009 tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset. Sopimukset koskevat veroasioista annettavia tietoja, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 25/2009 vp - HE 128/2009 vp Hallituksen esitys eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi eräät Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa toukokuussa 2009 tehdyt tuloverotusta koskevat sopimukset. Sopimukset koskevat veroja koskevien tietojen vaihtamista, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 26/2009 vp - HE 160/2009 vp Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta heinäkuussa 2009 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä. Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 27/2009 vp - HE 198/2009 vp Hallituksen esitys Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 28/2009 vp - HE 199/2009 vp Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kaksi Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tehtyä tuloverotusta koskevaa sopimusta. Sopimukset koskevat verotietojen vaihtamista ja Suomen ja Alankomaiden Antillien välisten taloussuhteiden edistämistä.

Verotietojen vaihtamista koskeva sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle tietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle. Sopimuksissa on määräyksiä verotietojen vaihtamisesta ja Alankomaiden Antilleilta saadun tulon vapauttamisesta verosta Suomessa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 29/2009 vp - HE 200/2009 vp Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kaksi Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyä tuloverotusta koskevaa sopimusta. Sopimukset koskevat verotietojen vaihtamista ja Suomen ja Aruban välisten taloussuhteiden edistämistä. Verotietojen vaihtamista koskeva sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle tietojenvaihtoa koskevalle mallisopimukselle. Sopimuksissa on määräyksiä verotietojen vaihtamisesta ja Arubasta saadun tulon vapauttamisesta verosta Suomessa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 30/2009 vp - HE 204/2009 vp Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta syyskuussa 2009 tehdyn pöytäkirjan. Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä

Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

SiVM 8/2009 vp - HE 27/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Suomen Akatemiasta. Samanniminen vanha laki kumottaisiin. Laki sisältäisi perussäännökset Suomen Akatemian tehtävistä, hallinnosta ja organisaatiosta, päätöksentekoelimistä, ratkaisuvallan käytöstä ja akateemikon arvonimistä. Akatemian toimielimiä ja päätöksentekoa koskevia säännöksiä ehdotetaan siirrettäväksi asetustasolta lakiin ja laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täsmennettäviksi. Akatemian hallituksen kokoonpanoon ehdotetaan eräitä muutoksia. Yliopistolakiuudistukseen liittyen Akatemian tutkimusvirkajärjestelmää muutetaan siten, että jatkossa akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat toimisivat työsuhteessa niihin organisaatioihin, joissa he työskentelevät. Tutkijajärjestelmä säilyy muutoin entisellään. Laki sisältäisi siirtymäsäännöksen, jolla turvataan tutkimusviroissa siirtymävaiheessa olevien henkilöiden asema.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. Valiokunnan mietintöön sisältyy vastalause. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

StVM 36/2009 vp - HE 191/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Muutettaviksi ehdotetaan säännöksiä, jotka koskevat sairaankuljetuspalveluiden tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan sairaankuljetuslupa yksityiselle ammatinharjoittajalle tai yritykselle myönnetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain perusteella. Ehdotuksen mukaan sairaankuljetusluvan myöntäminen perustuisi jatkossa yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin, mikä vastaisi paremmin sairaankuljetuksen asemaa osana terveydenhuoltoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, lakiesitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

StVM 34/2009 vp - HE 170/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallista eläkelakia ja valtion eläkelakia. Esityksen tarkoituksena on parantaa nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa sekä estää eläkkeen pieneneminen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen tasoa parannettaisiin korottamalla sairastumisesta eläkeiän täyttämiseen jäljellä olevalta ajalta laskettavan eläkkeen karttumisprosenttia ikävuosien 50 ja 63 välillä ja korottamalla työkyvyttömyyseläkkeisiin tehtävän kertakorotuksen määrää. Lisäksi tulevan ajan ansiotasoa korottavasti otettaisiin huomioon tutkintoon johtava opiskelu ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitaminen kotihoidontuella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 20.10.2009

Hallituksen esitys laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 196/2009 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 197/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 198/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 199/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 200/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 201/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 202/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 203/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 204/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 207/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta

Hallituksen esitys HE 208/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen päästökaupasta

Hallituksen esitys HE 209/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista

Hallituksen esitys HE 210/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 211/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 212/2009 vp

Talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 213/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

Hallituksen esitys HE 214/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 215/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 216/2009 vp

Talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 217/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 218/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 219/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 221/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 222/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 223/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 224/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 225/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Torstai 22.10.2009

Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 205/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 206/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki osamaksukaupasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 69/2009 vp (Raija Vahasalo/kok)

Talousvaliokuntaan

Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 70/2009 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 71/2009 vp (Outi Alanko-Kahiluoto/vihr)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 87/2009 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 43 b §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 96/2009 vp (Lauri Oinonen/kesk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.