Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 14.10.2009

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Kertomus K 2/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 16.10.2009

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 14/2009 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 13.10.2009

Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 121/2009 vp, VaVM 15/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

HE 80/2009 vp, HaVM 10/2009 vp

Lakialoite LA 82/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 103/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 14/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 155/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 29/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 19/2009 vp - HE 173/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia siten, että säännökset puun myyntitulosta sekä taiteilijan ja urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta perittävästä lähdeverosta vastaisivat Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä.

Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa harjoitetusta metsätaloudesta saamaa tuloa verotettaisiin verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä tuloverolakia soveltaen. Rajoitetusti verovelvollisen taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta saamasta korvauksesta perittäisiin jatkossakin lähtökohtaisesti 15 prosentin lähdevero. Verovelvollisen vaatimuksesta tulosta voitaisiin kuitenkin vähentää välittömät kulut. Kulut otetaan huomioon joko alentamalla veroviraston antaman lähdeverokortin lähdeveroprosenttia tai lähdeveron palautusmenettelyssä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010, ja sitä sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

MmVM 8/2009 vp - HE 163/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötoimitusmaksusta annettua lakia siten, että erääntyneen kiinteistötoimitusmaksun perintää koskevat säännökset siirretään valtioneuvoston asetuksesta lakiin ja perinnässä siirrytään noudattamaan aikaisempien erityissäännösten sijasta saatavien perinnästä annettua lakia.Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä teknisluontoisia muutoksia, jotka johtuvat muun lainsäädännön muuttumisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.10.2009

Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 185/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 186/2009 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 187/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 188/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta antaa lausunnon.

Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 189/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 190/2009 vp

Talousvaliokuntaan ja perustuslakivaliokunta antaa lausunnon.

Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 191/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 192/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 193/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 194/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antaa lausunnon.

Hallituksen esitys laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 195/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 15.10.2009

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008

Kertomus K 14/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 66/2009 vp (Tuija Nurmi/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 72/2009 vp (Jouko Skinnari/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 73/2009 vp (Mikko Kuoppa/vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 80/2009 vp (Pentti Tiusanen/vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 81/2009 vp (Pietari Jääskeläinen/ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 82/2009 vp (Pietari Jääskeläinen/ps ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Varallisuusverolaki

Lakialoite LA 84/2009 vp (Pietari Jääskeläinen/ps ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain muuttamisesta

Lakialoite LA 91/2009 vp (Pentti Tiusanen/vas ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 13.10.2009

Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti jäseneksi edustaja Lyly Rajala/kok.

Perjantai 16.10.2009

Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti eduskunnan tilintarkastajaksi edustaja Reijo Kallio/sd.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.