Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2009

AINOA KÄSITTELY

Perjantai 9.10.2009

Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys HE 124/2009 vp, VaVM 14/2009 vp,

Hyväksyttiin

AJANKOHTAISKESKUSTELU

Torstai 8.10.2009

Keskustelu Itämeren kaasuputkihankkeesta

Keskustelualoite KA 5/2009 vp

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 6.10.2009

Hallituksen esitys Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c

Hallituksen esitys HE 57/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 129/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 81/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 96/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 216/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 150/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 26/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 156/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 166/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 28/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitys HE 164/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitys HE 165/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 12/2009 vp - HE 93/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaaren säännöksiä, jotka koskevat luottotietotoiminnan harjoittajille annettavia tietoja, sekä luottotietolakia. Esitys koskee saatavan lopullisen vanhentumisen vaikutusta maksuhäiriömerkintöihin ja sitä, mitä tietoja ulosoton tietojärjestelmästä annetaan luottotietotoiminnan harjoittajille.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila.

StVM 33/2009 vp - HE 183/2009 vp Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan perhehoitajalakia muutettavaksi väliaikaisesti. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2010 elinkustannusindeksin pistelukua jouduttaisiin hintatason alentumisen vuoksi alentamaan. Elinkustannusindeksiin sidottujen perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän kesken solmitussa toimeksiantosopimuksessa sovittujen korvausten määrien alentumisen estämiseksi ehdotetaan, että perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten määräytymisen perusteena käytettävän elinkustannusindeksin pistelukuna käytettäisiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa pistelukua kuin vuonna 2009. Pisteluku olisi 1750. Perhehoidosta maksettavien palkkioiden määräytymisperusteisiin ei ehdoteta muutoksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja olevan voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 30/2009 vp - HE 157/2009 vp Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että osittainen hoitoraha korotetaan nykyisestä 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudelta ja oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 31/2009 vp - HE 153/2009 vp Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Vuoden 2009 loppuun saakka voimassa olevaa säännöstä, jonka mukaan osa toimeentulotukea saavien ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä, ehdotetaan jatkettavaksi edelleen määräaikaisena vuoden 2010 loppuun saakka.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

StVM 32/2009 vp - HE 148/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2010 kansaneläkeindeksin pistelukua jouduttaisiin hintatason alentumisen vuoksi alentamaan. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien rahamäärien alentamisen estämiseksi ehdotetaan, että kansaneläkeindeksin pistelukuna käytetäisiin vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa pistelukua kuin vuonna 2009. Pisteluku olisi 1502.

Ehdotettu laki koskisi kansaneläkkeitä ja muita sellaisia etuuksia, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Tällaisia muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, rintamalisät, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus sekä toimeentulotuki. Esitys koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita, kuten eläkkeensaajan asumistuen omavastuiden ja lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

VaVM 14/2009 vp - HE 124/2009 vp Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöön sisältyy useita vastalauseita. Valiokuntaneuvokset Ikävalko, Nuuttila, Pekkanen ja Hakkila.

VaVM 15/2009 vp - HE 121/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annettua lakia ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annettua lakia Euroopan yhteisöjen komission päätöksen mukaisesti siten, että energiatuotteiden valmisteveron palautuksen korotusta ei maksettaisi taannehtivasti vuodesta 2008 lukien. Kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön valmisteveron palautuksen korotusta maksettaisiin kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä sähköstä, joka on käytetty 1 päivänä kesäkuuta 2009 tai sen jälkeen.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ensi tilassa.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 16/2009 vp - HE 136/2009 vp Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutettaviksi.

Arvonlisäverolainsäädäntöön tehtäisiin palvelujen verotuspaikkaa koskevasta Euroopan yhteisön direktiivistä johtuvat muutokset.

Elinkeinonharjoittajille myydyt palvelut verotettaisiin direktiivin uuden yleissäännön mukaisesti ostajan sijoittautumisvaltiossa. Kun ostaja on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon, palveluihin sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta eli ostaja olisi verovelvollinen. Kuluttajille myytyjen palvelujen verotuspaikka olisi direktiivin yleissäännön mukaisesti kuten nykyisinkin myyjän sijoittautumisvaltio.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIA

Tiistai 6.10.2009

Hallituksen esitys Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 168/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 169/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 170/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 171/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 172/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 173/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 174/2009 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 175/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 176/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 177/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 178/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 179/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 180/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 181/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 182/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 183/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 184/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 7.10.2009

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lakialoite LA 67/2009 vp (Leena Rauhala/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lakialoite LA 68/2009 vp (Tarja Tallqvist/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 74/2009 vp (Sari Palm/ kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 75/2009 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lakialoite LA 76/2009 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 77/2009 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 78/2009 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 79/2009 vp (Bjarne Kallis/kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 8.10.2009

Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 61/2009 vp (Pertti Hemmilä/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 62/2009 vp (Pertti Hemmilä/kok)

Lakivaliokuntaan

Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 66/2009 vp (Tuija Nurmi/kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 72/2009 vp (Jouko Skinnari/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 83/2009 vp (Sanna Perkiö/kok)

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 8.10.2009

Ympäristövaliokunnan täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti jäseneksi

ed. Anne-Mari Virolainen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Sari Sarkomaa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.