Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2009

AJANKOHTAISKESKUSTELU

Torstai 1.10.2009

Keskustelu Afganistanin rauhanturvaamisesta

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite KA 4/2009 vp

Loppuun käsitelty

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 139/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2009 vp

Eduskunta hyväksyi lainanottovaltuudet mietinnön mukaisina.

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 1.10.2009

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hallituksen esitys HE 86/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 90/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 91/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 114/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 115/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Hallituksen esitys HE 112/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 14/2009 vp - HE 103/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatiekuljetuslakia. Lakiin lisättäisiin säännökset rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta Suomessa.

Lähtökohtana olisi, että asetusta sovelletaan rautatieyrityksen Suomessa tuottamiin rautatiematkoihin ja palveluihin. Suomen ja Venäjän välinen rautatieyhdysliikenne rajattaisiin kuitenkin asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tiettyjä asetuksen säännöksiä ei sovellettaisi myöskään pääkaupunkiseudun taajamajunaliikenteessä.

Tarkoituksena on, että laki tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2009 samanaikaisesti yhteisön asetuksen kanssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

TaVM 11/2009 vp - HE 164/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen keksintöjä kaupallistavien osakkuusyritysten omistamisen, kehittämisen ja hallinnoinnin yhtiöittämisestä. Lailla valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnassa olevat osakkuusyritysten osakkeet ja niiden hallinnointiin liittyvä toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisi osakkuusyritysten perustaminen, yrityksiin sijoittaminen, teknologian siirtäminen, näiden yritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä osakkuuksien hallinnointi ja myyminen. Perustettava osakeyhtiö olisi Suomen valtion kokonaan omistama ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnoima. Yritykseen ei siirry henkilöstöä Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

VaVM 13/2009 vp - HE 139/2009 vp Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuutta esitetään lisättäväksi 73 miljardista eurosta 110 miljardiin euroon, johon sisältyvän lyhytaikaisen lainan enimmäismäärää esitetään lisättäväksi 10 miljardista eurosta 15 miljardiin euroon. Esitys ei vaikuta vuoden 2010 talousarvion sisältöön.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

VaVM 12/2009 vp - HE 129/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Verotililain sekä sen yhteydessä annettujen eräiden muiden verolakien voimaantulosäännöksiin sisältyviä soveltamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Elokuussa 2009 voimaan tulleita lakeja sovellettaisiin vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. Väliaikaiset lait olisivat voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi teknisluonteisia täsmennyksiä verotililakiin ja korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin, jotka ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Jukka Vanhanen.

MmVM 7/2009 vp - HE 81/2009 vp Hallituksen esitys eläinlääkintähuoltolaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi eläinlääkintähuoltolaki, joka korvaisi voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain. Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinlääkäripalveluja sekä alueellisella ja paikallisella tasolla suoritettavaa elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa. Eläinlääkintähuollon uudistaminen on osa elintarvikevalvonnan kehittämistä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

HaVM 10/2009 vp - HE 80/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta. Nykyinen pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annettu laki kumottaisiin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia. Hallintovaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 82/2007 vp hylätään. Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 1.10.2009

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus K 17/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 1/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Keskiviikko 30.10.2009

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen

Välikysymys VK 3/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen

Torstai 1.10.2009

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä

Valtioneuvoston tiedonanto VNT 1/2009 vp

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

SUURI VALIOKUNTA

erjantai 2.10.2009

U 56/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Haagin elatusapukonventioon sitoutuminen)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Lakivaliokuntaan

U 57/2009 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 58/2009 vp ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (riidanratkaisua koskevat pöytäkirjat, Euro-Välimeri -sopimukset assosioinnista)

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 59/2009 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (luottolaitosten palkkiodirektiivi)

Talousvaliokuntaan

U 60/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (kaasunsaannin turvaamisasetus)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.