Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2009

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 6/2009 vp - HE 86/2009 vp Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa toukokuussa 2009 Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 17.9.2009

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

HE 138/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan

Perjantai 18.9.2009

Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 124/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 118/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

HE 130/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

HE 131/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

HE 132/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

HE 133/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

HE 134/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 135/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

HE 136/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 137/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

HE 139/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 140/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

HE 141/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

HE 142/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 143/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 144/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 145/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 147/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

HE 148/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 149/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 150/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

HE 151/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

HE 152/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 153/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 154/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan + Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

HE 155/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

HE 156/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

HE 157/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite LTA 10–84/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 15.9.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa valittiin ehdokaslistojen mukaisesti valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Sari Sarkomaa, lakivaliokunnan jäseneksi ed. Kalle Jokinen, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Kalle Jokinen ja varajäseneksi ed. Reijo Paajanen sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Timo Heinonen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.