Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2009

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.9.2009

Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 110/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 105/2009 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 103/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta

Hallituksen esitys HE 104/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 102/2009 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 107/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Hallituksen esitys HE 108/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 122/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista

Hallituksen esitys HE 111/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Hallituksen esitys HE 112/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 117/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 119/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 121/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 113/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 114/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 115/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 120/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 116/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 9.9.2009

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys HE 109/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 10.9.2009

Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 106/2009 vp

Hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta sekä puolustusvaliokunta antavat lausunnon.

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2008

Kertomus K 16/2009 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 46/2009 vp (Valto Koski/ sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 21/2009 vp (Janne Seurujärvi/kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 55/2009 vp (Janne Seurujärvi/kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 57/2009 vp (Sanna Perkiö kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Lakialoite LA 63/2009 vp (Jacob Söderman/sd ym.)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 9.9.2009

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Kimmo Kiljunen ja varajäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä. Ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Tarja Filatov. Valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Jutta Urpilainen ja varajäsenyydestä ed. Miapetra Kumpula-Natri. Tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä. Hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Ilkka Kantola ja varajäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä. Lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä, Puolustusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Sirpa Paatero. Sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Marko Asell ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tarja Filatov.

Valiokuntien täydennysvaalissa on valittu suuren valiokunnan jäseneksi ed. Timo Juurikkala ja ed. Pietari Jääskeläinen ja varajäseneksi ed. Ville Niinistö. Hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Pietari Jääskeläinen. Lakivaliokunnan jäseneksi ed. Janina Andersson ja ed. Kari Uotila ja varajäseneksi ed. Pietari Jääskeläinen. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi ed. Timo Juurikkala ja ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Timo Juurikkala.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluoto.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed. Johanna Karimäki.

Torstai 10.9.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa on ehdokaslistojen mukaisesti valittu perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Johanna Ojala-Niemelä ja varajäseneksi ed. Raimo Piirainen. Ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Jutta Urpilainen ja varajäseneksi ed. Krista Kiuru. Valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Tarja Filatov ja varajäseneksi ed. Valto Koski. Tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Marjaana Koskinen. Hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Raimo Piirainen ja varajäseneksi ed. Satu Taiveaho. Lakivaliokunnan jäseneksi ed. Raimo Piirainen. Puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Eero Heinäluoma ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Sirpa Paatero. Sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Ilkka Kantola ja tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri ja ed. Sirpa Paatero.

Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali valittu ehdokaslistan mukaisesti Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi ed. Jutta Urpilaisen.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 11.9.2009

U 49/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Rautatiekalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan Luxemburgin pöytäkirjan allekirjoittaminen)

Lakivaliokuntaan

U 50/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Korean välisiä suhteita käsittelevästä puitesopimuksesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Korean välinen puitesopimus)

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 51/2009 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (IUU/LIS-kalastus)

Aiemmin käsitelty tunnuksella E 33/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 52/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamistoimenpiteet, Israel, Euro-Välimeri-sopimus assosioinnista) Aiemmin tunnuksella E 83/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Ulkoasiainvaliokuntaan

U 53/2009 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikosoikeudellisen menettelyn siirtäminen)

Lakivaliokuntaan

U 54/2009 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (biosidiasetus)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.