Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 15.6.2008

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Kertomus K 5/2009 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 2/2009 vp

Hyväksytty

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Kertomus K 6/2009 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 3/2009 vp

Hyväksytty

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Kertomus K 7/2009 vp, Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 4/2009 vp

Hyväksytty

Kansaneläke laitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2008

Kertomus K 9/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/2009 vp

Hyväksytty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 15.6.2008

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 70/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 234/2008 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 232/2008 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2009 vp

Toimenpidealoite TPA 4/2007 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Hallituksen esitys HE 84/2008 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 32/2009 vp, Hallituksen esitys HE 83/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 11/2009 vp

Lakialoite LA 25/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 36/2009 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 82/2009 vp, Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 13/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 30/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2009 vp, Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 25/2009 vp, Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 52/2009 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 16.6.2009

Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 26/2008 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 7/2009 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2009 vp

Lakialoite LA 13, 26/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 26/2009 vp, Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 85/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 19/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 68/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 20/2009 vp

Lakialoite LA 31/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 74/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/2009 vp

Lakialoite LA 45/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 11/2009 vp - HE 71/2009 vp Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi maaliskuussa 2009 tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Sopimus sisältää määräyksiä, joilla toiselle sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä verolainsäädäntöönsä perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennus verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään. Lisäksi sopimuksessa on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotietojen vaihtoa koskevia määräyksiä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

TaVM 9/2009 vp - VNS 6/2008 vp Valtioneuvoston selonteko Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko 6. päivänä marraskuuta 2008

Talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy selonteon johdosta seuraavan kannanoton, jossa edellytetään, että:

1. Hallitus arvioi energian- ja sähkönkulutusennusteen sekä uuden sähköntuotantokapasiteetin tarpeen uudelleen toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen esimerkiksi ydinvoimalupahakemusten käsittelyn yhteydessä.

2. Hallitus edistää energiatehokkuutta ja energiansäästöä mm. rakentamisessa ja liikenteessä sekä kotitalouksissa veropolitiikan, muun lainsäädännön, ohjeistuksen, tiedotuksen ja erilaisten muiden edistämiskeinojen avulla.

3. Hallitus edistää Suomessa tapahtuvia investointeja päästöttömään ja vähäpäästöiseen sähkön- ja energiantuotantoon omavaraisuus-, huoltovarmuus-, työllisyys- ja teknologianäkökohdista.

4. Hallitus edistää uusiutuvan energian tuotantotavoitteiden toteutumista lisäämällä tuntuvasti mm. Kemerarahoitusta ja investointitukia ja parantamalla liikenneverkoston kuntoa sekä ottamalla käyttöön uusia edistämiskeinoja ja pilottihankkeita, kuten Pohjois-Suomeen kohdennetun määräaikaisen pienpuunlogistiikkahankkeen.

5. Hallitus edistää turpeen käyttöä erityisesti yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa sekä biodieselin raaka-aineena ympäristönäkökohtia huomioiden.

6. Hallitus edistää jätteen hyötykäyttöä esimerkiksi lämmön, sähkön, biokaasun ja biodieselin tuotannossa.

7. Hallitus lisää energia- ja ympäristöteknologian tutkimus-, kehittämis-, demonstraatio-, kaupallistamis- ja vienninedistämisrahoitusta.

8. Hallitus varautuu lisäämään valtion omistusosuutta Fingrid Oyj:ssa.

Talousvaliokunta hyväksyi selonteon. Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi.

MUUTA

Maanantai 15.6.2009

Valtiokuntien täydennysvaalissa valitaan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi, puolustusvaliokunnan varajäseneksi sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Lasse Hautala.

Tiistai 16.6.2009

Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2008 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 17.6.2008

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009

Valtioneuvoston selonteko VNS 1/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 5/2009 vp

Selonteko hyväksyttiin.

Pääministerin ilmoitus taloustilanteesta

Pääministerin ilmoitus PI 2/2009 vp

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

Torstai 18.6.2009

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2008 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2009 vp

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunta aloittaa syysistuntokauden tiistaina 8.9.2009.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.