Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.6.2009

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Kertomus K 11/2009 vp, Kertomus K 12/2009 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 9.6.2009

Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Hallituksen esitys HE 47/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä Hallituksen esitys HE 56/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 33/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 10/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 73/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 5/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 10.6.2009

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 38/2009 vp, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 49/2009 vp, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 12.6.2009

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 58/2009 vp, Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 45/2009 vp, Lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 67/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 75/2009 vp, Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 9/2009 vp - HE 234/2008 vp Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne lainsäädännölliset muutokset, joita sormenjälkien käyttöönotto passeissa edellyttää. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, ulkomaalaislakia ja ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Laeilla on tarkoitus säätää muun muassa passin teknisestä osasta, sormenjälkien ottamisesta ja niiden lukemisesta sekä sormenjälkien rekisteröinnistä ja sormenjälkitiedon käyttämisestä, luovuttamisesta sekä suojaamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi löytötavaralakia.

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä 2009.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

HaVM 8/2009 vp - VNS 4/2008 vp Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Ensimmäinen selonteko kotouttamislain toimeenpanosta annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2002 (VNS 5/2002 vp ). Eduskunta antoi lausuntonsa selonteosta helmikuussa 2003. Siinä edellytettiin hallintovaliokunnalle annettavan vuoden 2005 loppuun mennessä selvitys kotouttamiseen liittyvistä rahoitusta sekä valtion ja kuntien kustannustenjakoa koskevista kysymyksistä. Uusi selonteko kotouttamislain toimeenpanosta pyydettiin antamaan vuonna 2007. Selonteon antaminen jäi vuoteen 2008 samana vuonna voimaantulleen maahanmuuttohallinnon uudistamisen vuoksi. Kotouttamislain muutoksella (972/2007 ) muodostettiin sisäasiainministeriöön maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus, johon kuuluvat maahanmuutto-osasto ja sen alaisuudessa Maahanmuuttovirasto.

Hallintovaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta ja että eduskunta edellyttää hallituksen antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä kirjallisen selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin hallitus on ryhtynyt hallintovaliokunnan mietinnössä esitettyjen kannanottojen ja selonteosta ilmenevien kehittämisehdotusten osalta ottaen huomioon muun muassa kotouttamisen rahoituksen lisätarve sekä niistä tuloksista, joita on saavutettu kotouttamisessa.

Valiokuntaneuvos Tuula Sivonen.

VaVM 10/2009 vp - HE 70/2009 vp Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutettavaksi siten, että alkoholiveroa korotettaisiin 10 prosenttia. Korotuksen vuoksi alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin 4,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat nousisivat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

PeVM 6/2009 vp - HE 57/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:ään lisättäväksi uusia säännöksiä, jotka koskevat niin sanottuja sopimusrikkomusasioita ja EY-tuomioistuimessa käsiteltäviä asioita. Maakunnan kannan tulee käydä ilmi Suomen vastauksista komissiolle ja Suomen vastineista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle silloin, kun asia koskee maakunnan toimenpiteitä tai laiminlyöntejä. Maakunnalla on myös oikeus osallistua tuomioistuimen suulliseen käsittelyyn. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi maakunnan oikeudesta tehdä aloitteita Suomen osallistumisesta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyyn ja kanteen nostamisesta tuomioistuimessa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Valiokuntaneuvos Petri Helander

MmVM 6/2009 vp - HE 65/2009 vp Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalouden rakennetuista annettua lakia. Tuen ehtoihin sisältyviin määräaikoihin esitetään tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Rakentamisinvestoinnin toteutusaika laskettaisiin eräissä tapauksissa rakentamiseen tarvittavan lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvän korkotukilainan nostamiselle säädettyä määräaikaa pidennettäisiin siten, että se vastaa tuen hakijan ammattitaitovaatimuksen täyttämiseen säädettyä määräaikaa. Lisäksi lakiin lisättäisiin lisäavustuksen maksamista koskeva säännös.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

SiVM 5/2009 vp - HE 7/2009 vp Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi yliopistolaki, joka korvaisi vuodelta 1997 olevan yliopistolain. Esityksellä lisättäisiin yliopistojen taloudellista autonomiaa muodostamalla nykyisin valtion tilivirastoina toimivista yliopistoista itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä. Uudella yliopistolailla säädettäisiin yliopistojen uudesta oikeushenkilöasemasta itsenäisinä julkisoikeudellisina laitoksina, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista. Uuden yliopistolain mukaisilla yliopistoilla olisi edelleen perustuslaissa turvattu itsehallinto.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila ja valiokuntaneuvos Kaj Laine.

LiVM 13/2009 vp - HE 82/2009 vp Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Esityksen tavoitteena on parantaa taksipalvelujen saatavuutta erityisesti kuntaliitosten yhteydessä sekä kuntakeskusten ulkopuolisilla alueilla. Tavoitteena on myös helpottaa lupaviranomaisten toimintaa myönnettäessä taksilupia.

Lisäksi tavoitteena on helpottaa lupaviranomaisten vastuulla olevaa autoilijoiden ajovelvoitteen valvontaa maaseutumaisissa kunnissa ja kuntakeskusten ulkopuolisilla asemapaikoilla sekä parantaa tällaisten alueiden taksinkäyttäjien asemaa kuluttajana.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taksiliikennelakia niin, että lupaviranomaisten mahdollisuuksia määrätä taksilupiin asemapaikaksi koko kuntaa pienempi paikka, selkiinnytettäisiin muuttamalla lupien enimmäismääriä koskevaa sääntelyä ja täydentämällä lain taksiluvan saajia koskevaa paremmuusjärjestystä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Juha Perttula ja Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

SiVM 6/2009 vp - HE 26/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia lähinnä yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksen johdosta. Laadunarviointia, opiskelijoiden kelpoisuutta, opiskelupaikan vastaanottamista, opetuksen maksuttomuutta, koulutusohjelman maksullisuutta sekä hallintoasian käsittelyä koskevia säännöksiä yhtenäistetään yliopistolakiehdotuksen säännösten sisältöä vastaaviksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

PuVM 1/2009 vp - HE 25/2009 vp Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välisen pöytäkirjan vastavuoroisista puolustushankinnoista sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Pöytäkirjalla sovitaan puolustushankintoja ohjaavista periaatteista sekä niihin sovellettavista menettelyistä. Pöytäkirjaa sovelletaan Suomen puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön hallinnonalojen tutkimus- ja tuotekehitystyön hankintoihin sekä tavara- ja palveluhankintoihin. Pöytäkirjalla korvataan vuonna 1991 Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehty sopimus puolustusmateriaalin hankintoja koskevista vastavuoroisista periaatteista.

Puolustusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen

ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokuntaneuvos Heikki Savola.

StVM 20/2009 vp - HE 68/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia, työntekijän eläkelain voimaanpanolakia, merimieseläkelakia, yrittäjän eläkelakia, yrittäjän eläkelain voimaanpanolakia, maatalousyrittäjän eläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanolakia.

Esityksen tarkoituksena on parantaa nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa sekä estää eläkkeen pieneneminen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

TaVM 8/2009 vp - HE 52/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja vakuutusyhtiölakia. Esityksellä saatetaan voimaan osakkeenomistajan oikeuksia koskeva direktiivi. Ehdotetut säännökset koskevat pääosin vain sellaista yhtiötä, jonka osake on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

LaVM 11/2009 vp - HE 84/2008 vp Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi alkoholirikoksia koskevat säännökset. Esitys on osa rikoslain kokonaisuudistusta. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku alkoholirikoksista. Luvussa säädettäisiin alkoholirikoksista, määritelmistä ja oikeushenkilön vastuusta.

Alkoholirikoksista säädetään nykyisin vuoden 1968 alkoholilaissa. Kyseisen lain rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskeva 9 luku jätettiin voimaan vuonna 1994 alkoholilakia säädettäessä. Rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun periaatteen mukaisesti rikoslakiin ehdotetaan siirrettäviksi alkoholirikoksia koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Samalla vuoden 1968 alkoholilain voimassa olevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

TrVM 3/2009 vp - K 6/2009 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2008 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan laillisuutta.

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokuntaneuvos Nora Grönholm ja valiokuntaneuvos Matti Salminen.

TrVM 4/2009 vp - K 7/2009 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2008 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty Ulkopoliittisen instituutin johdon toiminnan laillisuutta.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokuntaneuvos Nora Grönholm ja valiokuntaneuvos Matti Salminen.

StVM 21/2009 vp - HE 74/2009 vp Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta. Lailla perustettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle lääkealan tehtävistä vastaava uusi viranomainen.

Esityksen tavoitteena on keskittää lääkehuollon hallinto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen. Keskuksen tehtäväkokonaisuuksiksi ehdotetaan lääkealan lupa- ja valvontatehtäviä, lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtäviä sekä lääketiedon tuottamista ja välittämistä lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Keskuksen uusien tehtävien myötä ja lääkehuollon tehtäviä kokoamalla pyritään parantamaan väestön lääkehuoltoa sekä lääkehoidon turvallisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta. Uudistuksella saataisiin lääkkeisiin liittyvää osaamista nykyistä paremmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

StVM 22/2009 vp - K 9/2009 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2008

Kansaneläkelaitos suomalaisen sosiaaliturvan toimeenpanijana on kertomusvuonna suoriutunut hyvin lakisääteisistä tehtävistään. Eri selvitysten mukaiset arvosanat asiakaspalvelusta ja Kansaneläkelaitoksen toiminnan luotettavuudesta ovat olleet korkeita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

LaVM 10/2009 vp - HE 232/2008 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että kotirauhan rikkomiseen voitaisiin syyllistyä myös tekstiviestejä lähettämällä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne.

TrVM 2/2009 vp - K 5/2009 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2008 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan laillisuutta.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokuntaneuvos Nora Grönholm ja valiokuntaneuvos Matti Salminen.

UaVM 5/2009 vp - VNS 1/2009 vp Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2009

Valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko perustuu laajaan turvallisuuskäsitykseen. Selonteon on tarkoitus kattaa sellaiset turvallisuuskysymykset, jotka kehittyessään saattavat muodostua uhkiksi ja aiheuttaa merkittävää vaaraa tai haittaa Suomelle, sen väestölle tai suomalaisen yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille. Kysymys on turvallisuusuhkista, jotka johtuvat ihmisen aktiivisesta toiminnasta, tahattomista tapahtumista tai luonnon ääri-ilmiöistä. Selonteon mukaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen uhkamallisto on rakennettu laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta, ja kuvatut uhkamallit muodostavat Suomen varautumisen suunnittelun perustan.

Valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen ja valiokuntaneuvos Minna Hulkkonen.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.6.2009

Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Hallituksen esitys HE 84/2009 vp

Talousvaliokuntaan ja Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 86/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 87/2009 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 88/2009 vp

Talousvaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 89/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 10.6.2009

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n

parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Kertomus K 13/2009 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 47/2009 vp (Merja Kyllönen /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 48/2009 vp (Merja Kyllönen /vas)

Lakivaliokuntaan

Torstai 11.6.2009

Laki sairausvakuutuslain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 39/2009 vp (Jari Larikka /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lakialoite LA 49/2009 vp (Anna-Maja Henriksson /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 10.6.2009

Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta

Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2009 vp

Lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, talousvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava lausunto.

SUURI VALIOKUNTA

U 44/2009 vp luonnoksesta neuvoston asetukseksi toimielinten virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnettävien kulkulupien muodosta (Euroopan unionin toimielinten kulkuluvat)

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.

Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.