Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2009

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 4.6.2009

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2007

Kertomus K 16/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007

Kertomus K 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 3.6.2009

Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 221/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 46/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 37/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 66/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 9/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 60/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 28/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 61/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2009 vp

Lakialoite LA 137/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 62/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 5.6.2009

Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 20/2009 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 7/2009 vp - HE 58/2009 vp Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Poliisin hallintorakenneuudistusta jatkettaisiin perustamalla uusi kaksiportainen ohjaus- ja johtamismalli. Poliisitoimintaa johtaisi ja ohjaisi sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaisi uusi perustettava poliisin keskushallintoviranomainen Poliisihallitus, joka muodostuisi nykyisestä poliisin lääninjohdosta ja osasta sisäasiainministeriön poliisiosastoa. Sisäasiainministeriö vastaisi poliisitoimen strategisesta ohjauksesta, toimintaedellytysten turvaamisesta, säädösvalmistelusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Poliisin hallintorakenneuudistus liittyy vireillä olevaan aluehallinnon uudistamishankkeeseen siten, että erikseen määriteltävissä aluehallinnon viranomaisissa olisi poliisin vastuualue.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

YmVM 5/2009 vp - HE 75/2009 vp Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 ja muutettavaksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia. Ehdotettavien lakien tarkoituksena on kohentaa ensiasunnon hankkijoiden asemaa asuntomarkkinoilla sekä samalla edistää rahoituskriisin ja taantuman lamauttamaa asuntokauppaa.

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmässä (ASP) maksetaan ehdotuksen mukaan asunnonhankkijalle 3 000 euron suuruinen asuntosäästöpalkkio, jos asunto hankitaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Lisäksi järjestelmää on tarkoitus kehittää nostamalla korkotuettujen ASP-lainojen enimmäismääriä ja pidentämällä laina-aikaa lakien vahvistamisen yhteydessä annettavalla asetuksella.

Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtiontakauksen enimmäismäärää korotetaan.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marja Ekroos.

LaVM 9/2009 vp - HE 45/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia siten, että jokaisessa kaksikielisessä käräjäoikeudessa tulee olla vähintään yksi käräjätuomarin virka, johon kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta säädettäisiin muutettavaksi ehdotetussa tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin, kuinka monta tällaista käräjätuomaria missäkin käräjäoikeudessa on.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta. Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina. Valiokuntaneuvos Marja Tuokila .

TyVM 7/2009 vp - HE 49/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Ehdotetut muutokset liittyvät muutosturvan laajentamiseen koskemaan lomautettuja sekä nykyistä laajemmin määräaikaisia työntekijöitä. Samalla selkiytettäisiin työllistymisohjelmalisää ja sen uusimista koskevia säännöksiä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009. Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström

TyVM 6/2009 vp - HE 38/2009 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamista siten, että muutosturvan toimintamalliin liittyvään työllistymisohjelmaan olisi oikeus myös työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijoiksi ilmoittautuneilla, joilla on määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Lisäksi vähintään 180 kalenteripäiväksi lomautetuilla tai vastaavan ajan lomautettuna olleilla olisi oikeus työllistymisohjelmaan, jos heillä on työhistoriaa vähintään kolme vuotta.

Ehdotetut muutokset ovat osa hallituksen elvytystoimenpiteitä ja niillä pyritään edistämään taloudellisen taantuman johdosta työttömäksi jäävien työllistymistä ja parantamaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua erityisesti työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

VaVM 8/2009 vp - HE 47/2009 vp Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, ennakkoperintälakia ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia.

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsottaisiin koko määrältään ansiotulona verotettavaksi palkaksi tai työkorvaukseksi, jos osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Niitä sovellettaisiin osinkoon, joka on nostettavissa 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen.

StVM 18/2009 vp - HE 67/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ja potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan tehtäviä ja asiantuntemusta laajennettaisiin siten, että neuvottelukunnalle kuuluisivat terveydenhuollon sekä potilaan asemaan liittyvien eettisten kysymysten lisäksi sosiaalialaan sekä sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan liittyvät eettiset kysymykset. Neuvottelukunnan tehtävien laajentamisen seurauksena myös neuvottelukunnan nimi muuttuisi valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan eettiseksi neuvottelukunnaksi.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

HaVM 6/2009 vp - HE 26/2008 vp Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poliisin, tullin, ja rajavartiolaitoksen (myöhemmin PTR-viranomaiset) yhteistoiminnasta. Esityksen mukaan lain tasolla säädettäisiin niistä keskeisistä asioista, joista säädetään nykyisessä asetuksessa poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä muista lakitasoista sääntelyä edellyttävistä PTR-viranomaisten yhteistoimintaa koskevista asioista.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

LiVM 12/2009 vp - HE 36/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista. Samalla voimassa oleva sähköisistä allekirjoituksista annettu laki (14/ 2003) ehdotetaan kumottavaksi. Suurin osa sähköisistä palveluista ei edellytä sähköistä tunnistamista tai sähköisiä allekirjoituksia. Osassa sähköisiä palveluita voidaan kuitenkin muun muassa tehdä erilaisia oikeustoimia. Tällaiset sähköiset palvelut edellyttävät osapuolten välisen luottamussuhteen olemassa oloa. Palvelun käyttäjän on voitava luottaa siihen, että palveluntarjoaja on palveluansa rakentaessaan ottanut huomioon tietoturvan ja yksityisyyden suojan vaatimukset. Palveluntarjoajan on puolestaan voitava luottaa siihen, että etäyhteyden päässä oleva palvelunkäyttäjä on se, joka väittää olevansa. Sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin kehittyminen edellyttää siten hyvin toimivia sähköisen tunnistamisen palveluita.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

LiVM 11/2009 vp - HE 32/2009 vp, HE 83/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys 32/2009 vp

Neuvoston asetuksessa (ETY) No 3118/93 säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta sallia toisesta jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien harjoittaa liikennettä tilapäisesti alueellaan, jäljempänä kabotaasi. Tilapäisyyden käsitettä ei määritellä asetuksessa tarkemmin. Hallituksen esityksessä ehdotettiin kabotaasin rajoittamista kansallisesti yhteen viikkoon maahan saapumisesta ilman määrällistä rajoitusta.

Hallituksen esitys 83/2009 vp

Hallituksen esityksen 32/2009 vp antamisen jälkeen kabotaasia koskeva säädösvalmistelu eteni Euroopan unionin tasolla, mistä syystä hallitus päätti täydentää alkuperäistä hallituksen esitystä. Täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kabotaasi olisi sallittua viikon ajan ja tänä aikana saisi tehdä enintään kolme Suomen sisäistä kuljetusta. Viikko laskettaisiin maahan tuodun kuorman purkamisesta. Lisäksi ehdotetaan, että kuljetuksesta Suomeen ja jokaisesta Suomen sisäisestä kuljetuksesta vaaditaan todiste lain noudattamisen valvonnan mahdollistamiseksi. Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy säännös siitä, että postitoimen luvan haltijan työntekijän käyttämällä autolla tapahtuvaan postin jakeluun ei tarvita liikennelupaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, hallituksen esityksen hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

StVM 19/2009 vp - HE 85/2009 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona, laajennettaisiin. Muutoksen tavoitteena on turvata työttömäksi jääneen toimeentulo tilanteessa, jossa työttömyysetuuden myöntämistä koskevaa päätöstä ei voida antaa kohtuullisessa ajassa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

MmVM 5/2009 vp - HE 30/2009 vp Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta ja eräitä muita lakeja, säädettäväksi laki kaupanvahvistajista sekä kumottavaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettu laki.

Esityksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti siirtää kiinteistöjen kirjaamisasiat käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle. Kirjaamisasioiden käsittelyn kehittäminen liittyy tarpeeseen tehostaa julkishallinnon toimintaa ja kohdentaa käräjäoikeuksien resursseja riita- ja rikosasioiden ratkaisemiseen. Kirjaamisasioiden siirto vahvistaisi maanmittauslaitoksen asemaa kiinteistöasioissa. Maanmittauslaitoksen ydintehtävänä on jo nyt kiinteistöjä koskevien tietovarantojen ylläpito ja hallinnointi. Kirjaamisasioiden siirto antaa maanmittauslaitokselle myös mahdollisuuden lainhuuto-, kiinnitys- ja muiden kirjaamisasioiden käsittelyn, sähköisen kirjaamisjärjestelmän ja kiinteistötietojärjestelmän kehittämiseen.

Muutokset kohdistuvat kirjaamismenettelyä koskeviin säännöksiin. Muutosten vaikutukset kirjaamisasioiden ratkaisemisen perusteisiin ovat vähäiset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010, jolloin kirjaamisasioiden käsittely siirtyisi käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle. Uuden lainsäädännön voimaantulo- ja siirtymävaiheen järjestelyistä säädettäisiin erillisessä voimaanpanolaissa.

Esityksen vaikutukset valtion talousarvioon otetaan huomioon valtion vuoden 2010 talousarvioesityksessä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Carl Selenius.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.6.2009

Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 82/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 32/2009 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 83/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 85/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 3.6.2009

Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 76/2009 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 77/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 78/2009 vp

Hallintovaliokuntaan ja Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 79/2009 vp

Puolustusvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta sekä jätelain 3 §:n ja joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 80/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Torstai 4.6.2009

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2008

Kertomus K 4/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 44/2009 vp (Paula Sihto/kesk)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 5.6.2009

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2010-2013, Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2009 vp, Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2009 vp

Eduskunta on hyväksynyt valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenvaalissa kansliapäällikkö Jussi Pajuoja on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet on valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.9.2013.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.