Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.5.2009

Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 218/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 5/2009 vp

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus)

Hyväksyttiin

Perjantai 29.5.2009

Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Hallituksen esitys HE 214/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 51/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 4/2009 vp - HE 28/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Esityksen tavoitteena on varmistaa rahoituksen asianmukainen ja riittävä valvonta tehostamalla tarkastustoimintaa. Molemmissa laeissa säädettäisiin valtionapuviranomaisen oikeudesta valtuuttaa rahoituksen määräämiseksi tarvittavien tietojen oikeellisuutta tarkastamaan ulkopuolinen tilintarkastaja. Lisäksi molempiin lakeihin ehdotetaan lisättäväksi valtionapuviranomaisen oikeus määrätä tarpeen mukaan ulkopuolinen asiantuntija avustamaan tarkastuksessa. Laeissa säädettäisiin hyvän hallinnon takeita turvaavien yleishallinto-oikeudellisten säädösten soveltamisesta ulkopuoliseen tilintarkastajaan ja asiantuntijaan. Päätöksenteko tarkastusten suorittamisesta säilyisi valtionapuviranomaisella. Opetushallituksen asema tarkastuksia suorittavana viranomaisena ei muuttuisi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2009.

Sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila.

LiVM 10/2009 vp - HE 33/2009 vp Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. Taksinkuljettajien ammattitaitoa ja sopivuutta sekä paikallistuntemusta koskevia vaatimuksia tarkennettaisiin. Kuljettajalta vaadittaisiin taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen suorittaminen.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan syksyllä 2009.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

StVM 17/2009 vp - HE 73/2009 vp Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän eläkelakia, merimieseläkelakia, yrittäjän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, kunnallista eläkelakia, valtion eläkelakia ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia.

Esityksen mukaan eläkkeen selvittämisestä ja maksamisesta muiden eläkelaitosten puolesta huolehtiva niin sanottu viimeinen eläkelaitos määräytyisi hakijan työansioiden perusteella. Toimivaltainen eläkelaitos olisi pääsääntöisesti se eläkelaitos, jossa työntekijällä tai yrittäjällä on ollut työansioita eniten vakuutettuna eläketapahtumaa edeltäneen kahden kalenterivuoden aikana. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovellettaisiin myös, jos viimeinen eläkelaitos olisi julkisten alojen eläkelaitos ja yksityisten alojen työeläkelaitoksille tulisi työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.

MmVM 4/2009 vp - HE 60/2009 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia kalastusalueen kokoukseen osallistumaan oikeutettujen tahojen osalta siten, että virkistyskalastajia edustavilla järjestöillä olisi oikeus lähettää kalastusalueen kokoukseen yhteensä kaksi edustajaa. Aikaisemmin kalastusasetuksessa luetellut järjestöt ehdotetaan jatkossa vahvistettavaksi maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Esitykseen sisältyy lisäksi kalastuslakiin tehtävä, hallintolain säätämisestä johtuva tekninen muutos. Niin ikään ehdotetaan kumottavaksi kalastuslaissa tarkoitettujen rikosasioiden oikeuspaikkasäännös. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 2009 syksyllä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

LiVM 9/2009 vp - HE 66/2009 vp Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta vuonna 1978 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean MSC:n 81. istunnossa vuonna 2006. Muutoksella yleissopimuksen liitteeseen lisätään aluksen turvapäällikön pätevyyskirjan myöntämisen pakolliset vähimmäisvaatimukset. Sopimusvaltioiden on huolehdittava aluksen turvapäällikön pätevyyskirjojen myöntämisestä. Sopimusvaltio saa 1 päivään heinäkuuta 2009 asti tunnustaa päteviksi henkilöt, joilla oli ennen liitteen muutoksen voimaantuloa pätevyyskirja tai muu pätevyyden vahvistava asiakirja.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.Valiokuntaneuvos Juha Perttula.

TaVM 7/2009 vp - HE 5/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion vakuusrahastosta ja luottolaitostoiminnasta annettuja lakeja muutettaviksi. Lakia valtion vakuusrahastosta täydennettäisiin siten, että siihen lisättäisiin säännökset vakavaraisuusongelmiin joutuneen talletuspankin velvoittamisesta tukihakemuksen tekemiseen Valtion vakuusrahastolle. Valtioneuvosto voisi määrätä pankin tekemään hakemuksen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Valtiovarainministeriön olisi ennen valtioneuvoston päätöksentekoa pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta ehdottaa, lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

HaVM 5/2009 vp - HE 56/2009 vp Hallituksen esitys laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä. Ehdotetulla lailla annettaisiin tarvittavat kansalliset säännökset eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta suomalaiseen yhtymään sekä suomalaisten yhteisöjen osallistumisesta yhtymään, jonka kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Euroopan unionin jäsenvaltiot, niiden alue- ja paikallisviranomaiset sekä eräät muut julkisoikeudelliset yhteisöt voisivat yhdessä perustaa yhtymän sen jäsenten välisen alueellisen yhteistyön helpottamiseksi ja edistämiseksi aluekehityksen alalla.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. Valiokuntaneuvos Ossi Lantto.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.5.2009

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Kertomus K 5/2009 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Kertomus K 6/2009 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Kertomus K 7/2009 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008

Kertomus K 11/2009 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Kertomus K 12/2009 vp

Tarkastusvaliokuntaan

Keskiviikko 27.5.2009

Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Lakialoiote LA 45/2009 vp (Jacob Söreman/sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 26.5.2009

Valtiokuntien täydennysvaalissa on valittu ehdokaslistan mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluoto ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Johanna Karimäki.

Keskiviikko 27.5.2009

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö SuVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.