Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.5.2009

Hallituksen esitys HE 55/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 7/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 227/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 14/2009 vp - HE 20/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Laissa säänneltävillä toimintaperiaatteilla sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä selkeytettäisiin siten, että edellytykset palvelusetelin nykyistä laajempaan käyttöön paranisivat. Kotona annettavissa palveluissa käytettävien palvelusetelien arvosta säädettäisiin edelleen sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2009.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet valiokuntaneuvos Eila Mäkipää ja valiokuntaneuvos Harri Sintonen.

LiVM 8/2009 vp - HE 37/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista ja muutettavaksi viestintämarkkinalakia.

Esityksen mukaan eräiden pääasiallisesti langattomaan laajakaistaan varattujen radiotaajuuksien käyttöoikeus myönnettäisiin yritykselle tai yhteisölle, joka tekee siitä huutokaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouksen, jollei lupaviranomaisella ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen kyseiselle hakijalle vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.

Huutokauppamenettely rajattaisiin ainoastaan tietylle taajuusalueelle, koska tarkoituksena on hankkia kokemuksia toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla sekä arvioida sen perusteella huutokauppamenettelyn soveltumista suomalaisille viestintämarkkinoille.

Viestintämarkkinalakiin ehdotetaan tehtävän joitakin lainsäädännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeellisia tarkistuksia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan ensi tilassa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokuntaneuvos Kaj Laine.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.5.2009

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2008

Kertomus K 10/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Hallituksen esitys HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 73/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 74/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 64/2009 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 69/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 70/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 71/2009 vp

Valtiovarainvaliokuntaan.

Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 75/2009 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 20.5.2009

Valtioneuvoston innovatiivinen selonteko eduskunnalle

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö SuVM 1/2009 vp

Hyväksyttiin

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Anni Sinnemäki pyytää vapautusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.