Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 12.5.2009

Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 95/2008 vp, LaVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 53/2009 vp, VaVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

HE 31/2009 vp, LiVM 6/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

HE 18/2009 vp, MmVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 39/2009 vp, StVM 11/2009 vp, LA 11/2008 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

HE 44/2009 vp, TyVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 43/2009 vp, YmVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 15.5.2009

Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 198/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 14/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 3/2009 vp - HE 214/2008 vp Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi patoturvallisuuslaki, jolla korvattaisiin nykyinen vuodelta 1984 oleva laki. Esityksen tavoitteena on varmistaa patojen turvallisuus selventämällä ja johdonmukaistamalla patoturvallisuuden sääntelyä. Esityksessä on otettu huomioon nykyisten patojen ikääntyminen ja peruskorjaustarpeet sekä tarpeet reagoida ilmaston ja vesiolojen muutoksiin. Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen. Muita vireillä olevia säädöshankkeita, jotka palvelevat samaa tarkoitusta, ovat tulvavahinkojen korvausjärjestelmän uudistaminen sekä EU:n tulvadirektiivin täytäntöönpano.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

Valiokuntaneuvos Jaakko Autio.

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 12.5.2009

Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 65/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Hallituksen esitys HE 66/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 67/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 68/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Torstai 14.5.2009

Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 38/2009 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 40/2009 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Lakialoite LA 42/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 63/2009 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 14.5.2009

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta annettiin perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Ville Niinistölle ja varajäsenyydestä ed. Outi Alanko-Kahiluodolle.

Perjantai 15.5.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Heli Järvisen ja varajäseneksi ed. Ville Niinistön.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 15.5.2009

U 37/2009 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.