Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2009

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 28.4.2009

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 220/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 48/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys HE 197/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 35/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 5/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 15/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 16/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 175/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2009 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 42/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 3/2009 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 6/2009 vp - HE 31/2009 vp Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielain ratamaksua, rataverkon käyttösopimusta sekä liikkuvan kaluston katsastusjärjestelmää koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi rakentamisaikaista käyttölupaa koskevat säännökset. Ratamaksua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin lisäämällä lakiin rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/14/EY tarkoitettua suorituskannustinjärjestelmää koskevat säännökset. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä täsmentäviä muutoksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Juha Perttula).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 28.4.2009

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 57/2009 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 58/2009 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 60/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 61/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 62/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikkona 29.4.2009

Valiokuntien täydennysvaalissa valittiin valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ville Niinistö/vihr ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi edustaja Jyrki Kasvi /virh.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.